WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Witamy w witrynie chivas.com. Poniższe warunki korzystania z Witryny („Warunki”) dotyczą korzystania z witryny internetowej pod adresem Chivas.com, która zawiera m.in. stronę główną, mikrowitryny, stronę powitalną i wszystkie inne strony pod tą samą domeną najwyższego poziomu, wszystkich witryny podmiotów zewnętrznych oznaczonych marką Chivas Regal i całej zawartej w nich treści („Witryna”) zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę Chivas Brothers International Limited zarejestrowaną w Szkocji pod numerem SC646563z siedzibą przy Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton, G82 2SS („Operator” lub „my”).

Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, poprzez zamieszczenie takich zmian w Witrynie.

POPRZEZ KORZYSTANIE Z WITRYNY UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI I ZGADZA SIĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie ma dostępu do Witryny i nie może z niej korzystać. Poprzez korzystanie z Witryny po każdej modyfikacji Warunków użytkownik zgadza się na przestrzeganie zmodyfikowanych Warunków.

Wiek wymagany do korzystania z witryny

(1)Niniejsza Witryna przeznaczona jest wyłącznie do użytku i rozrywki: (i) osób, które osiągnęły wiek uprawniający do kupowania i spożywania napojów alkoholowych w jurysdykcji, w której zamieszkują, lub, jeśli uzyskują dostęp do Witryny z innej jurysdykcji, w jurysdykcji, w której uzyskują dostęp do Witryny, a także (ii) w jurysdykcjach, w których sprzedaż, konsumpcja i reklama alkoholu są dozwolone.

(2) Aby można było uzyskiwać dostęp do Witryny lub korzystać z niej w inny sposób: (ii) należy osiągnąć wiek uprawniający do kupowania napojów alkoholowych w jurysdykcji zamieszkania lub jurysdykcji, w której uzyskuje się dostęp do Witryny, a także (ii) w jurysdykcji tej sprzedaż, konsumpcja i reklama alkoholu muszą być dozwolone. Osoby, które nie osiągnęły wieku uprawniającego do kupowania napojów alkoholowych lub zamieszkują w jurysdykcji, gdzie sprzedaż, konsumpcja lub reklama alkoholu są zabronione, nie powinny w żaden sposób korzystać z Witryny.

Platformy społecznościowe i inne łącza z i do Witryny

(3) Witryna może zawierać łącza do platform społecznościowych, takich jak m.in. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i Flickr („platformy społecznościowe”). W ramach usług dostępnych w Witrynie i ogólnego korzystania z Witryny można kliknąć łącze do platform społecznościowych, udostępnić łącze do Witryny lub niektórych jej części na platformach społecznościowych, przesyłać do Witryny zdjęcia lub inne treści przechowywane na platformach społecznościowych (pod warunkiem, że takie zdjęcia lub treści należą do użytkownika), identyfikować strony trzecie w Witrynie, odwołując się do ich tożsamości na platformach społecznościowych (pod warunkiem, że uzyskano zgodę tych osób) oraz w dowolny inny dozwolony sposób wchodzić w interakcje między Witryną a platformami społecznościowymi. W takich sytuacjach użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków oraz warunków platform społecznościowych, z których korzysta. Należy pamiętać, że korzystanie z platform społecznościowych podlega odrębnym warunkom i zasadom ochrony prywatności, które można znaleźć w witrynach użytkowanych platform społecznościowych.

(4) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność ani dostępność informacji udostępnianych przez witryny, do których mogą prowadzić łącza zamieszczone w Witrynie („witryny połączone”). Łącza do witryn połączonych nie oznaczają popierania ani powiązania z Operatorem takich witryn ani prezentowanymi w nich treściami, produktami, reklamami i innymi materiałami. Operator nie tworzy, nie edytuje ani nie monitoruje witryn połączonych.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Operator nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za żadne szkody lub straty spowodowane (faktycznie lub rzekomo) korzystaniem z treści, produktów lub usług dostępnych w witrynach połączonych albo poleganiem na takich treściach, produktach lub usługach.

Usługi dostępne w Witrynie

(5) Udostępniamy użytkownikom Witryny określone usługi. Zasadniczo w Witrynie można czytać informacje o naszych produktach, oglądać filmy, materiały dokumentalne i inne, przesyłać i pobierać muzykę, opowiadać własne historie, przesyłać własne zdjęcia, muzykę lub inne treści, identyfikować osoby trzecie w swoich historiach, na zdjęciach, w utworach muzycznych i innych treściach, uczestniczyć w konkursach, rozmawiać z innymi użytkownikami, publikować komentarze na tablicy ogłoszeń, pobierać wygaszacze ekranu lub inne oprogramowanie, wysyłać znajomym materiały oznaczone marką itp. („usługi” oraz usługi należące do definicji „Witryny”).

(6) Za pośrednictwem Witryny, żadnej z usług, poczty e-mail ani w żaden inny sposób nie prosimy o żadne poufne ani tajne informacje bądź materiały, ani też nie chcemy ich otrzymywać. Uznajemy, że wszelkie informacje lub materiały przesłane przez użytkowników nie są poufne ani tajne.

(7) Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje lub materiały przesłane za pośrednictwem Witryny, takie jak imiona i nazwiska, dane osobowe, zdjęcia, filmy, opowiadania, utwory muzyczne, pomysły, koncepcje twórcze, inne materiały, informacje lub dane dowolnego rodzaju i w dowolnym formacie oraz inne treści publikowane w Witrynie i za jej pośrednictwem („informacje użytkownika”).

(8) Przesyłając do Witryny informacje użytkownika, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że dotyczą one jego osoby i że żadna inna strona trzecia nie ma do nich żadnych praw lub że użytkownik uzyskał wszystkie zgody i pozwolenia wymagane do przesłania informacji użytkownika do Witryny i ich zamieszczenia w Witrynie. Odwiedzający Witrynę przyjmują do wiadomości, że informacje użytkownika nie mogą zawierać: treści naruszających prawa stron trzecich, w tym między innymi prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności i ochrony wizerunku oraz inne prawa osobiste lub zastrzeżone; treści wprowadzających w błąd lub oszukańczych; treści niezgodnych z prawem; treści promujących nadmierne lub nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu; treści, które są lub mogą zostać uznane za nienawistne, zniesławiające, dyskryminujące, nieprzyzwoite, obraźliwe, zastraszające, wulgarne lub pornograficzne lub które podżegają do przemocy bądź zawierają nagość, nierealistyczną lub nieuzasadnioną przemoc bądź przedstawiają jakąkolwiek nielegalną działalność; ani też treści odnoszących się do amunicji, broni palnej lub sprzedaży wyrobów tytoniowych. Użytkownicy zwalniają nas z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenia tych zapewnień i gwarancji.

(9) W przypadku przesłania nam informacji użytkownika zastrzegamy sobie prawo do odłożenia ich publikacji w Witrynie na dowolny czas w związku z procedurami zatwierdzania. Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia z Witryny wszelkich Informacji użytkownika lub innych treści w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Ze względu na nasze zaangażowanie w promowanie odpowiedzialnego spożywania alkoholu wymagamy od naszych użytkowników korzystających z Witryny rozsądku, odpowiedzialności i ostrożności. Będziemy monitorować Informacje użytkownika, weryfikując ich zgodność z naszymi zasadami odpowiedzialności społecznej biznesu. Nie akceptujemy informacji użytkownika, które:

(a) przedstawiają osobę, która nie osiągnęła wieku uprawniającego do kupowania alkoholu lub sprawia takie wrażenie albo lub zostały utworzone przez osobę, która nie osiągnęła wieku uprawniającego do kupowania alkoholu;

(b) na zdjęciach lub filmach powiązanych z piciem alkoholu przedstawiają dowolne osoby, które nie ukończyły 25 lat lub sprawiają takie wrażenie (osoby w wieku między wiekiem uprawniającym do spożywania alkoholu w kraju zamieszkania użytkownika a wiekiem 24 lat mogą być pokazane, ale nie w kontekście wiążącym je z piciem alkoholu, tj. bez sugestii, że właśnie spożyły, spożywają lub zamierzają spożywać alkohol);

(c) zachęcają osoby nieletnie do zakupu lub spożywania napojów alkoholowych;

(d) zachęcają do nielegalnego, nieodpowiedzialnego lub nieumiarkowanego picia;

(e) propagują nadmierne spożycie alkoholu;

(f) potępiają lub krytykują w jakikolwiek sposób osoby, które decydują się nie pić alkoholu;

(g) przedstawiają nieodpowiedzialne picie alkoholu w pozytywnym świetle lub kojarzą jej z jazdą samochodem, obsługą maszyn lub wykonywaniem jakichkolwiek niebezpiecznych czynności;

(h) sugerują, że napoje alkoholowe zapewniają jakiekolwiek korzyści fizyczne, psychologiczne lub intelektualne;

(i) sugerują, że napoje alkoholowe zapewniają odwagę lub pewność siebie albo pomagają przezwyciężyć problemy osobiste lub społeczne;

(j) sugerują, że spożywanie napojów alkoholowych przyczynia się do jakichkolwiek sukcesów (na przykład w dziedzinie relacji osobistych, sukcesów społecznych, popularności, w pracy albo w sporcie) bądź może poprawić wydolność psychiczną lub fizyczną;

(k) gloryfikują moc alkoholu, stosunkowo wysoką zawartość alkoholu lub odurzające działanie trunku;

(l) wspominają o piciu alkoholu w związku z jakimikolwiek zachowaniami nielegalnymi, aspołecznymi, niebezpiecznymi, agresywnymi lub przemocowymi.

(10) Przesyłając lub wysyłając informacje użytkownika do Witryny lub Operatora, użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnych, nieograniczonych, ogólnoświatowych, wieczystych, nieodwołalnych, niewyłącznych i w pełni podlegających sublicencjonowaniu praw i licencji do użytkowania, reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, wykonywania i wyświetlania takich materiałów (w całości lub w części) oraz tworzenia na ich podstawie prac pochodnych na całym świecie lub do włączania ich do innych prac w dowolnej formie, nośniku lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości. Użytkownik gwarantuje również, że wszelkie „prawa moralne” do opublikowanych materiałów zostały nieodwołalnie uchylone na rzecz Operatora.

(11) Użytkownik powinien mieć świadomość, że gdy dobrowolnie ujawnia dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w publicznych częściach Witryny (takich jak komentarze, czat i tablice ogłoszeń) lub za ich pośrednictwem, takie informacje stają się ogólnie dostępne i mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, co może skutkować niechcianymi wiadomościami od innych osób. Osoby odwiedzające Witrynę i jej użytkowników zachęca się do zachowania ostrożności przy podawaniu danych osobowych.

(12) Jeśli w przypadku używania Witryny do pobierania muzyki lub korzystania z innych promocji zakupowych użytkownik otrzyma kod identyfikacyjny, hasło lub dowolną inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, powinien traktować te informacje jako poufne i nie ujawniać ich żadnej stronie trzeciej. Mamy prawo, według naszego wyłącznego uznania i w dowolnym momencie, do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego lub hasła użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały wybrane przez użytkownika, czy przez nas przydzielone. Pobierane i przesyłane pliki muzyczne są przeznaczone wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik akceptuje fakt, że nie może:

 • kopiować, powielać, „zgrywać”, nagrywać, udostępniać publicznie ani w inny sposób wykorzystywać pobieranych lub przesyłanych plików muzycznych ani żadnej ich części w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony na mocy niniejszych warunków;
 • sprzedawać ani próbować sprzedawać zaproszeń do uzyskania dostępu do pobieranych plików muzycznych ani odsprzedawać żadnego kodu wykorzystywanego do uzyskiwania dostępu do usługi pobierania plików muzycznych;
 • podawać swojego osobistego kodu identyfikacyjnego ani wykorzystywać osobistego kodu identyfikacyjnego innej osoby;
 • odtwarzać, dekompilować, dezasemblować, modyfikować pobieranych lub przesyłanych plików muzycznych ani żadnej ich części, ani też tworzyć na ich podstawie utworów zależnych;
 • obchodzić żadnej technologii używanej przez nas, naszych licencjodawców lub jakąkolwiek stronę trzecią w celu ochrony treści dostępnych za pośrednictwem Witryny.

W uzupełnieniu do powyższych postanowień użytkownik zgadza się dołożyć najlepszych starań, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu pobieranych lub przesyłanych plików muzycznych.

(13) W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku użycia lub ujawnienia jakichkolwiek Informacji użytkownika. Treść niniejszego akapitu nie ma wpływu na żadne prawa przysługujące użytkownikowi na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawa własności

(14) O ile nie wskazano inaczej, w relacjach między użytkownikiem a Operatorem (w tym naszymi podmiotami zależnymi, czyli dowolną spółką wchodzącą w skład grupy Pernod Ricard w dowolnym momencie („spółka Grupy”)) jesteśmy właścicielem lub upoważnionym użytkownikiem każdego znaku towarowego lub znaku usługowego pojawiającego się w Witrynie oraz właścicielem praw autorskich lub licencjobiorcą treści lub informacji zamieszczonych w Witrynie. O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, korzystanie z Witryny nie powoduje przyznania użytkownikowi licencji na jakąkolwiek zawartość, funkcje lub materiały, do których można uzyskać dostęp w Witrynie. Wykorzystywanie Witryny do celów komercyjnych jest surowo zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie lub w inny sposób zatwierdzonych przez nas z wyprzedzeniem na piśmie. Użytkownik nie może pobierać ani zapisywać kopii żadnych treści lub ekranów w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach lub dozwolonych w Witrynie. Użytkownik może wydrukować jedną (1) kopię informacji zawartych w Witrynie wyłącznie do osobistego użytku lub własnej dokumentacji. Korzystając z Witryny w sposób inny niż określony powyżej, użytkownik może naruszać prawa autorskie i inne prawa obowiązujące w Wielkiej Brytanii bądź w innych krajach lub na innych terytoriach i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za tego rodzaju nieuprawnione użycie.

(15) Poprzez umieszczenie w Witrynie naszych znaków towarowych, znaków usługowych, innych materiałów objętych prawem autorskim lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej nie udzielamy użytkownikowi żadnej licencji ani żadnego innego upoważnienia. Użytkownik akceptuje ponadto i przyjmuje do wiadomości fakt, że wszelkie pomysły, koncepcje, metody, systemy, projekty, plany, techniki lub inne podobne materiały, które przesyła lub w inny sposób przekazuje do Witryny, mogą być przez nas wykorzystywane w dowolny sposób.

Dostęp przez Internet

(16) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w związku z korzystaniem z Witryny musi: (a) zapewnić sobie dostęp do Internetu i regulować wszelkie opłaty za usługi związane z takim dostępem, a także (b) zapewnić sobie cały sprzęt niezbędny do uzyskania takiego dostępu i połączenia z Internetem, w tym m.in. komputer, oprogramowanie, modem oraz środki łączenia się z Internetem lub uzyskiwania do niego dostępu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne usterki, błędy, awarie lub inne zdarzenia niepożądane, które mogą wystąpić podczas korzystania z Witryny.

Informacje użytkownika i Zasady ochrony prywatności

(17) W trakcie korzystania z Witryny użytkownik może zostać poproszony o podanie określonych informacji na swój temat i na temat korzystania z Witryny, a my możemy takie informacje gromadzić. Zasady gromadzenia i wykorzystywania przez Operatora powyższych informacji użytkownika są określone w Zasadach ochrony prywatności. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Zasad ochrony prywatności, a także przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, treść i aktualizowanie swoich Informacji użytkownika.

Brak poufności

(18) Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości fakt, że w związku z korzystaniem przez niego z witryny żadne komunikaty ani informacje przesyłane przez niego do witryny lub za jej pośrednictwem nie będą traktowane jako poufne ani zastrzeżone.

Zachowanie użytkowników

(19) Użytkownik gwarantuje i akceptuje fakt, że podczas korzystania z Witryny nie może przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać ani w inny sposób upubliczniać za pośrednictwem Witryny materiałów, które: (a) są chronione prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej, ani utworów zależnych powstałych na ich podstawie, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, jeśli nie uzyskał na to uprzedniej zgody naszej lub właściciela praw autorskich; (b) są niezgodne z prawem, mają charakter zastraszający, nękający, bluźnierczy, mają charakter czynu zabronionego, charakter zniesławiający, wulgarny, obsceniczny, oszczerczy, wprowadzający w błąd, są nieprawdziwe, zawierają brutalne lub drastyczne opisy czynności seksualnych (w tym m.in. wypowiedzi o charakterze seksualnym o znamionach agresji lub zastraszania skierowane przeciwko innej osobie lub grupie osób), naruszając cudzą prywatność lub są nienawistne; (c) ograniczają lub utrudniają innym użytkownikom korzystanie z Witryny; (d) noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo zachęcają do takiego postępowania; (e) zawierają wirusy lub inne szkodliwe elementy, reklamy jakiegokolwiek rodzaju bądź fałszywe lub wprowadzające w błąd wskazania pochodzenia lub stwierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych.

(20) Użytkownik zapewnia i oświadcza również, że nie będzie: (a) podszywać się pod inne osoby ani fałszywie przedstawiać swojego powiązania z inną osobą lub podmiotem; (b) przesyłać, zamieszczać, publikować, transmitować, powielać, rozpowszechniać ani w żaden sposób wykorzystywać informacji ani innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem Witryny w celach komercyjnych (innych niż wyraźnie dozwolone przez dostawcę takich informacji lub innych materiałów); (c) angażować się w spamowanie lub zalewanie informacjami („flooding”); ani też (d) próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Witryny. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, użytkownikowi nie wolno w żaden sposób przesyłać, zamieszczać, publikować, powielać, transmitować ani rozpowszechniać żadnego składnika Witryny ani prac pochodnych powstałych na jej podstawie, ponieważ Witryna jest chroniona prawami autorskimi jako praca zbiorowa zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

(21) Nie mamy obowiązku monitorowania żadnych treści zamieszczanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem i nie przyjmujemy takiego obowiązku. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że mimo to zachowujemy prawo do monitorowania witryny i ujawniania wszelkich informacji, jeśli jest to konieczne lub właściwe, w celu zachowania zgodności z przepisami lub żądaniami organów państwowych odnoszącymi się do prawidłowego zarządzania witryną bądź zapewnienia ochrony nam lub naszym użytkownikom. Nie będziemy celowo monitorować ani ujawniać żadnych prywatnych wiadomości e-mail, chyba że jest to wymagane przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji lub usuwania wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, które, według naszego wyłącznego uznania, są niedopuszczalne, niepożądane bądź nieodpowiednie lub naruszają niniejsze Warunki.

(22) Użytkownik zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić Operatora, jego dyrektorów, kierowników, pracowników, przedstawicieli i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym m.in. uzasadnionymi opłatami i kosztami prawnymi, powstałymi w jakikolwiek sposób w wyniku korzystania przez użytkownika z Witryny, umieszczania niej lub przesyłania za jej pośrednictwem jakichkolwiek wiadomości, informacji, oprogramowania lub innych materiałów.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

(23) Niniejsza witryna, w tym m.in. Wszystkie treści, funkcje i materiały, jest oferowana w stanie, w jakim się znajduje, bez żadnych bezpośrednich ani dorozumianych gwarancji, w tym m.in. gwarancji dotyczących informacji, danych, usług przetwarzania danych lub nieprzerwanego dostępu, gwarancji dotyczących dostępności, dokładności, przydatności bądź treści informacji oraz gwarancji dotyczących tytułu, nienaruszania praw, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Operator nie gwarantuje, że witryna lub zawarte w niej funkcje lub treści będą aktualne, i bezpieczne, będą działać bez zakłóceń i błędów, ani że usterki zostaną skorygowane. Operator nie udziela gwarancji, że witryna spełni wymagania użytkowników. Żadne porady, wyniki ani informacje, w formie ustnej lub pisemnej, uzyskane przez użytkownika od operatora lub za pośrednictwem witryny nie stanowią żadnej gwarancji, chyba że wyraźnie określono inaczej. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z witryny, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie jej użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(24) W zakresie dopuszczalnym przez prawo operator ani żaden z jego dyrektorów, kierowników, pracowników, przedstawicieli, podmiotów stowarzyszonych ani dostawców treści lub usług w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne, retorsyjne bądź karne wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania witryny lub związanych z nią treści, materiałów bądź funkcji albo bezpośrednio lub pośrednio związane z ich użytkowaniem lub niemożnością użytkowania, w tym m.in. za utratę dochodów lub przychodów, utratę przewidywanych zysków lub umów, utratę przewidywanych oszczędności, utratę danych, utratę dobrego wizerunku lub utratę transakcji, nawet jeśli operator lub dana osoba zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za straty i szkody pośrednie (następcze lub wtórne), dlatego niektóre powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do części użytkowników. Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek treścią publikowaną, przesyłaną, wymienianą lub otrzymywaną przez jakiegokolwiek użytkownika lub inną osobę bądź w ich imieniu w witrynie lub za jej pośrednictwem. Całkowita odpowiedzialność operatora wobec użytkownika za wszystkie szkody, straty i podstawy wystąpienia z roszczeniem (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta ma charakter umowny lub deliktowy, w tym m.in. Odpowiedzialność za zaniedbania lub inne) wynikająca z warunków korzystania z witryny bądź z korzystania przez użytkownika z witryny w żadnym przypadku nie przekroczy łącznie 100 GBP.

Obowiązujące przepisy

(25) Kontrolujemy i obsługujemy Witrynę z naszych biur w Wielkiej Brytanii. We wszystkich sprawach związanych z Witryną i niniejszymi Warunkami obowiązującym prawem jest prawo Anglii i Walii. Wszyscy odwiedzający Witrynę i jej użytkownicy zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

(26) W trakcie korzystania z Witryny obowiązują przepisy prawa Anglii i Walii. Nie gwarantujemy, że materiały zawarte w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach. Osoby decydujące się na dostęp do Witryny w innych lokalizacjach robią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, o ile przepisy te obowiązują i w zakresie, w jakim obowiązują.

Modyfikacje Witryny

(27) Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia, zmiany, zawieszenia lub zaprzestania udostępniania jakiejkolwiek części Witryny, w tym m.in. jej treści, funkcji lub godzin dostępności, z dowolnego powodu i według naszego wyłącznego uznania. Możemy również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje Witryny lub ograniczyć dostęp do całości bądź części Witryny bez powiadomienia lub ponoszenia kary.

Inspektor ds. praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i wymagamy, aby osoby korzystające z Witryny postępowały tak samo. Jeśli użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, powinien wysłać na piśmie (przy czym uznaje się, że wiadomość e-mail spełnia ten warunek) do wskazanego poniżej Inspektora ds. praw autorskich następujące informacje:

 • swój adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • opis dzieła chronionego prawem autorskim, wobec którego prawo to zostało naruszone;
 • opis lokalizacji w Witrynie dzieła, którego dotyczy naruszenie;
 • oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze wyraża przekonanie, iż sporne użycie nie zostało zatwierdzone przez niego, właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani przepisy;
 • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; oraz
 • złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo oświadczenie, że podane informacje są dokładne i że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub ma upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Inspektor ds. praw autorskich:

General Counsel, Chivas Brothers International Limited, Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton G82 2SS, Wielka Brytania.

Ostatnia aktualizacja: marzec 2017