}

REGULAMIN KONKURSU

“Jak w górę, to z Wami – spersonalizuj swoją butelkę!”

zwany dalej „Regulaminem”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie: „Jak w górę to z Wami – spersonalizuj swoją butelkę” (dalej: „Konkurs”) jest WYBOROWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034442, posiadająca numer Regon 631000141, NIP: 777-00-03-038, o kapitale zakładowym 299.510.000 złotych, w całości wpłaconym (dalej: „Organizator”).
 2. Podmiotem, któremu Organizator powierzył administrowanie i przeprowadzenie Konkursu, jest agencja reklamowa: Chromatique Julian Pęksa prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Pilicka 3, 60-401 Poznań, NIP: 5992712343, REGON: 080445501 (dalej: „Agencja”).
 3. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 17 listopada 2023 r. od godz. 12:00 do dnia 31 grudnia 2023 r., do godziny 23:59 i jest organizowany w chatbocie w aplikacji Messenger na Facebooku na fanpage’u https://www.facebook.com/ChivasRegal (dalej: „Strona konkursowa”).
 4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje Regulamin.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz.
 6. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę) Organizatora, Agencji oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa 3-osobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja”).
 10. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie każdy Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu jego danych osobowych, zawartą w punkcie VI Regulaminu.

 

II. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na fanpage’u https://www.facebook.com/ChivasRegal dnia 13 listopada 2023 r.
 2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy uruchomić chatbota, klikając „Weź udział“ na poście udostępnionym na fanpage’u https://www.facebook.com/ChivasRegal lub poprzez link umieszczony video konkursowym emitowanym z profilu Chivas Regal. Po wykonaniu tej czynności użytkownik otrzyma wiadomość w aplikacji messenger z prośbą o akceptację warunków konkursu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Komu i dlaczego chcesz podarować prezent z personalizowaną wiadomością?”. Odpowiedź musi być przesłana w aplikacji Massenger w odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Chatbot (dalej „Zgłoszenie”).
 3. Po wyłonieniu zwycięzców (dalej „Zwycięzcy/a”) Komisja przyzna łącznie 77 (słownie: siedemdziesiąt siedem) Nagród.
 4. Nagrody zostaną przyznane autorom najbardziej kreatywnych i oryginalnych według oceny Komisji odpowiedzi (Zgłoszeń). Rodzaj Nagród opisuje rozdział III niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku powtarzających się treści w Zgłoszeniach, pod uwagę brane będą Zgłoszenia z wcześniejszą datą wysłania.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
  c) nadeślą Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora,
  d) naruszają prawa osób trzecich, jak również gdy ich Zgłoszenie będzie przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
  e) podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Strony konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie.
 7. Organizator i Agencja zastrzegają sobie prawo do dokonania moderacji Zgłoszeń, w celu zapewnienia zgodności Zgłoszeń z wymogami wskazanymi w Regulaminie. Zgłoszenia, które zostaną zweryfikowane negatywnie, zostaną usunięte i nie będą brały udziału w procesie wyłaniania Zwycięzców Konkursu.
 8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator i Agencja mogą kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie, a odmowa ich podania jest równoznaczna ze złamaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku Zgłoszeń, które spełniają przesłanki uznania za utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwór”), każdy Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Utworu na poniższych polach eksploatacji:
  a) korzystanie w ramach promocji (w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach promocyjnych, wydawanie i rozpowszechnianie jako materiałów promocyjnych, itp.), niezależnie od formy materiałów lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji;
  b) umieszczanie na opakowaniach towarów;
  c) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczanie lub wykorzystywanie w bazach danych;
  d) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach www;
  e) udzielanie sublicencji;
  f) eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
  ● w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową;
  ● w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  ● w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 10. Udzielenie licencji następuje bez prawa do wynagrodzenia na każdym z ww. pól eksploatacji.
 11. Udzielenie licencji jest skuteczne na terytorium wszystkich państw świata.
 12. W przypadku zamiaru zbycia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji niewymienionych w Regulaminie, Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw autorskich majątkowych w takim zakresie.
 13. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi do Utworu/ów oraz na udzielanie dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami zależnymi, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 10 powyżej.
 14. Z chwilą udzielenia licencji, Organizatorowi przysługuje prawo do stosowania zapożyczeń z Utworu/ów, poprzez umieszczanie jego/ich fragmentów lub zamieszczanie jego/ich w całości w innych utworach w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Z tytułu przyznania prawa do stosowania zapożyczeń nie przysługuje Uczestnikowi odrębne wynagrodzenie. Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, zezwala na nieoznaczanie jego autorstwa w stosowanych zapożyczeniach. Prawo do stosowania zapożyczeń przysługuje na terytorium całego świata.
 15. Uczestnik, jako twórca/współtwórca Utworu oświadcza, że zobowiązuje się do niewykonywania wszystkich osobistych praw autorskich, w tym w szczególności uprawnień związanych z integralnością Utworu/ów oraz nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu/ów oraz uprawnień do oznaczania Utworu/ów oznaczeniami lub nazwiskiem Uczestnika.
 16. Uczestnik, bez prawa do wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia na ingerencję w integralność Utworu/ów, w tym w szczególności na wykorzystywanie części Utworu/ów, łączenie jego/ich z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów. Takie zezwolenie skuteczne jest na terytorium wszystkich państw świata.
 17. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji.

 

III. Nagrody

 1. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa oceni wszystkie Zgłoszenia i w oparciu o kryterium kreatywności wyłoni Zwycięzców Konkursu. Każdy Zwycięzca otrzyma jedną Nagrodę.
 2. Łącznie w Konkursie przyznanych zostanie 77 (słownie: siedemdziesiąt siedem) nagród (dalej łącznie zwanych „Nagrodami” lub osobno „Nagrodą” ) w postaci:
  a) 12 butelek personalizowanych przez Kamila Borowskiego Chivas Regal 12YO, o poj. 4,5 l o wartości rynkowej 940 zł. brutto każda butelka;
  b) 15 butelek Chivas XV o poj. 0,7 l o wartości rynkowej 179 zł. brutto, z digitalową koroną, o wartości rynkowej 150 zł. brutto,
  c) 50 zestawów butelek, składających się z 2 x Chivas Regal 12YO o poj. 0,7 l o wartości rynkowej 108 zł brutto każda. Na każdej butelce będzie znajdował się cytat nakładany metodą aplikacji folii transferowych, laureat ma prawo wyboru jednego z nich:
  • Seth Godin „Ludzie sukcesu to ci, którzy łamią zasady”.
  • Muhammad Ali „Nie licz dni. Spraw, żeby to dni się liczyły”.
  • Roald Dahl „Ci, którzy nie wierzą w magię, nigdy jej nie znajdą”
  • George Sand „Jedno jest w życiu szczęście – kochać i być kochanym”
 3. Nagroda zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości ustalonej w następujący sposób:
  (A÷0,9) – A
  gdzie A oznacza wartość Nagrody.
 4. Przed wydaniem Nagrody zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w Konkursie zostanie pobrany z kwoty nagrody pieniężnej. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie kwoty nagrody pieniężnej przez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego.
 5. Po zakończeniu Konkursu, w terminie do dnia 12.01.2024 r. komisja konkursowa wybierze 77 laureatów: najpierw 12 laureatów Nagrody I, następnie 15 laureatów Nagrody II oraz 50 laureatów III stopnia. Lista laureatów zostanie opublikowana na Stronie konkursowej oraz za pomocą komentarza pod postem konkursowym. Ponad to na wskazany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail zostanie wysłana instrukcja postępowania co do odbioru nagrody.
 6. W przypadku gdy pojawią się zastrzeżenia co do posiadania przez Zwycięzcę pełni praw autorskich do utworu lub jego części zawartego w Zgłoszeniu lub zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich, Zwycięzca ma 3 dni na przedstawienie dowodów świadczących o posiadaniu przez niego pełni tych praw. W przeciwnej sytuacji Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 7. Zwycięzca nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani świadczenie.
 8. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w art. I ust. 4 Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody.

 

IV. Wydanie Nagród

 1. Każdy ze Zwycięzców, pod rygorem utraty prawa do Nagrody jest zobowiązany do przesłania swoich danych niezbędnych do doręczenia Nagrody na adres e-mail: chivasinfo@chrimatique.pl.
 2. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez laureata na podany w instrukcji, o której mowa w ust. 5 pkt III powyżej, adres e-mail danych adresowych koniecznych do wydania nagrody (tj. imię, nazwisko, ulica, kod, miejscowość, numer telefonu).
 3. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do przekazania Nagrody, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci on/ona prawo do Nagrody, a Organizator wyłoni kolejnego Zwycięzcę, który otrzyma Nagrodę.
 4. Nagrody zostaną przesłane kurierem na koszt Organizatora, do dnia 9 lutego 2024 r.
 5. Nagrody mogą być wydane wyłącznie Zwycięzcom Konkursu.
 6. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Organizatora.

 

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości na adres e-mail: chivasinfo@chromatique.pl do dnia 31.01.2024 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, nr. telefonu kontaktowego,
  b) dokładny opis reklamacji i żądanie skarżącego,
  c) nazwę Konkursu, przybliżoną datę i godzinę przystąpienia do Konkursu.
 3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora/Agencję, za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie postanowień Regulaminu.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest WYBOROWA S.A., z siedzibą w Poznaniu ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034442, posiadająca numer REGON 631000141, NIP: 777-00-03-038.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, oceny zgłoszeń, rozstrzygnięcia wyników Konkursu, dostarczenia nagrody, rozliczenia Konkursu i zabezpieczenia ew. roszczeń związanych z Konkursem.
 3. Podstawą przetwarzania podanych danych jest uzasadniony interes administratora jakim jest organizacja Konkursu w celach promocji Wyborowa oraz zabezpieczenia ew. roszczeń związanych z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane osobowe są przetwarzane także na potrzeby wykonania Regulaminu, który jest umową zawartą pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, w którym Uczestnik otrzyma Nagrodę za udział w Konkursie, przepisy prawa mogą zobowiązywać Organizatora do przetwarzania danych osobowych również w celu wykonania obowiązków Organizatora wynikających z prawa podatkowego – w takim przypadku przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu oraz do czasu przedawnienia ew. roszczeń związanych z Konkursem, a w przypadku, w którym Uczestnik otrzyma Nagrodę za udział w Konkursie, dane osobowe Uczestnika będą przechowywane także przez okres wymagany przepisami prawa.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą powierzone do przetwarzania Agencji dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe mogą być także udostępniane innym podwykonawcom Organizatora (np. w zakresie usług wsparcia prawnego, podatkowego, informatycznego lub logistycznego), którzy będą jest przetwarzać zgodnie z instrukcjami Organizatora.
 6. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania Nagród, a w przypadku gdy wartość Nagrody przekroczy wysokość, od której zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczany jest podatek dochodowy, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wydanie Nagrody lub naliczenie i odprowadzenie należnego podatku dochodowego.
 7. Informujemy, że Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie w jakim jego dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: regulamin@wyborowa.com. Uczestnik ma również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z przepisami prawa.
 8. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w linku na Stronie konkursowej oraz w biurze Organizatora w Warszawie (ul. Złota 59).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie konkursowej.

 

Aneks nr 1 do Regulaminu z dnia 13.11.2023 r.

dla Konkursu pn. „Jak w górę to z Wami – spersonalizuj swoją butelkę!”

Organizator Konkursu oświadcza, iż w związku z niezależnymi od niego problemami technicznymi doszło do zawieszenia Konkursu w okresie od dnia 7.12 do dnia 19.12.2023. W celu umożliwienia Uczestnikom Konkursu zrealizowania uprawnień wynikających z Regulaminu oraz w celu umożliwienia prawidłowego przeprowadzenia konkursu zgodnie z pierwotną treścią Regulaminu, Organizator wprowadza niniejszy Aneks do Regulaminu.

§1

 1. Zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:
  a. pkt I.3 otrzymuje następujące brzmienie: Konkurs odbywa się w terminie od dnia 13 listopada 2023 r. od godz. 12:00 do dnia 13.01.2024, do godziny 23:59 i jest organizowany w chatbocie w aplikacji Messenger na Facebooku na fanpage’u https://www.facebook.com/ChivasRegal (dalej: „Strona konkursowa”).
  b. pkt III.5 otrzymuje następujące brzmienie: Po zakończeniu Konkursu, w terminie do dnia 26.01.2024 r. komisja konkursowa wybierze 77 laureatów: najpierw 12 laureatów Nagrody I, następnie 15 laureatów Nagrody II oraz 50 laureatów III stopnia. Lista laureatów zostanie opublikowana na Stronie konkursowej oraz za pomocą komentarza pod postem konkursowym. Ponad to na wskazany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail zostanie wysłana instrukcja postępowania co do odbioru nagrody, a także w przypadku nagrody I i III stopnia – jej personalizacji.
  c. pkt IV.4 otrzymuje następujące brzmienie: Nagrody zostaną przesłane kurierem na koszt Organizatora, do dnia 23.02.2024 r.
  d. pkt V.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości na adres e-mail: chivasinfo@chromatique.pl do dnia 8.03.2024 r.

§2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.