THE CHIVAS VENTURE 2019 COMPETITION

LOKÁLNE ZMLUVNÉ PODMIENKY

SLOVENSKO

PREHĽAD

 1. "Chivas Venturee" je globálna súťaž, ktorú organizuje Chivas Brothers Limited, spoločnosť registrovaná v Škótsku s podnikovým číslom SC268758 ( " Globálny usporiadateľ") a ktorej cieľom je nájsť firmy, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť ( " Súťaž").

 2. Súťaž má dve etapy:

  1. V etape 1 (" Lokálna súťaž") sa určia víťazi v participujúcich krajinách vrátane Slovenska Uchádzači o účasť v Lokálnej súťaži sa budú akceptovať od 20. septembra 2018 do polnoci 31. októbra 2018 , pričom lokálny víťaz bude určený do 15. decembra 2019. Etapa 1 sa bude riadiť Lokálnymi zmluvnými podmienkami ( " Lokálne podmienky") za jej správu bude zodpovedať lokálny usporiadateľ podľa slovenskej legislatívy.

  2. V etape 2 (" Globálna súťaž") budú proti sebe súperiť víťazi z Lokálnej súťaže a bude pozostávať z troch fáz:

   1. účasť na mentorskom programe ( " Program Accelerator"), ktorý by sa podľa plánu mal uskutočniť v marci alebo apríli 2019 v Spojenom kráľovstve,
   2. Obdobie hlasovania, ktoré zahŕňa alokáciu 100 000 USD z Fondu na základe výsledkov hlasovania spotrebiteľov a
   3. účasť na Globálnom finále súťaže Chivas Venture, ktoré by sa podľa plánu malo uskutočniť v máji 2019 v Európe a v rámci ktorého je možné vyhrať časť Fondu týmto spôsobom:

    Štvrťfinále: Porota vyberie 10 úspešných kandidátov, ktorí postúpia do Semifinále. Vyradení finalisti v tejto fáze získajú podiel na sume 50 000 USD.

    Semifinále: Porota vyberie 5 kandidátov, ktorí postúpia do Finále. 5 vyradených semifinalistov získa podiel vo výške 100 000 USD (každý z nich získa 20 000 USD).

    Finále: 750 000 USD sa rozdelí medzi posledných 5 Finalistov, podľa vlastného uváženia poroty, ktorá sa môže slobodne rozhodnúť o pridelení podielov z celkovej hodnoty jednotlivým Finalistom.

   Termíny, formáty/médiá účasti a/alebo miesta konania Globálnej súťaže budú finalizované a oznámené vybraným uchádzačom z Lokálnej súťaže do konca decembra 2018. Fáza 2 sa bude riadiť Globálnymi zmluvnými podmienkami ( " Globálne podmienky"). Všetci uchádzači v Lokálnej súťaži pri vstupe do Súťaže vyslovujú súhlas s Globálnymi podmienkami. Globálne podmienky podliehajú legislatíve Anglicka a Walesu a výlučnej jurisdikcii anglických súdov.

  3. Na Slovensku Lokálnu súťaž organizuje Pernod Ricard Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, (" Lokálny usporiadateľ"). Lokálny usporiadateľ právne zodpovedný za všetky aspekty Lokálnej súťaže.

 3. Vstup do Súťaže ani víťazstvo v nej nie je podmienené žiadnym nákupom.

SPÔSOBILOSŤ

 1. Do Lokálnej Slovenskej súťaže sa môže zapojiť ľubovoľný právnický subjekt založený na účely dosahovania zisku (" Účastník"),ktorý bol riadne založený podľa legislatívy platnej na území Slovenskej republike a ktorý:

  1. sa snaží prostredníctvom svojej obchodnej činnosti pozitívnym spôsobom vplývať na spoločnosť alebo životné prostredie, prípadne im prinášať benefity, a
  2. od 1. septembra 2017 do 1. septembra 2018 dosiahla výnosy max. 1,5 milióna USD (alebo ekvivalentu tejto sumy v lokálnej mene) (okrem grantov, cien a investícií, ako sú dlhy a majetok).
 2. Príspevky by mal odoslať zakladateľ alebo zamestnanec Účastníka, ktorý má k 31. októbru 2018 viac než 25 rokov ( " Zástupca"). Zástupca bude na účely Súťaže

  1. jediným zástupcom Účastníka (vrátane spojitosti s podaniami, prezentáciami, rozhovormi a pod.) po celé obdobie trvania Súťaže, pokiaľ sa neodsúhlasí iný postup výhradne podľa vlastného uváženia Globálneho usporiadateľa a Lokálneho usporiadateľa,
  2. považovaný za právne oprávneného zástupcu Účastníka a
  3. Zástupca musí dokonale ovládať anglický jazyk, pretože Program Accelerator a Globálne finále súťaže Chivas Venture bude kompletne prebiehať v anglickom jazyku. V tejto fáze sa nebudú poskytovať žiadni tlmočníci ani preklady, ani ich použitie nebude povolené.
 3. V týchto Lokálnych podmienkach bude pojem " Účastník" zahŕňať spoločnosť účastníka aj Zástupcu, pokiaľ si kontext nevyžaduje iný výklad. Na upresnenie, Globálny usporiadateľ a Lokálny usporiadateľ budú zvažovať žiadosť o zmenu Zástupcu len vo výnimočných prípadoch a nebudú povinní s takouto zmenou súhlasiť. Globálny usporiadateľ a Lokálny usporiadateľ si vyhradzujú právo na diskvalifikáciu ľubovoľného Účastníka, ktorého Zástupca nie je dostupný na reprezentáciu Účastníka v ľubovoľnej fáze Súťaže.

 4. Na upresnenie, Účastníci môžu byť v jednej z nasledujúcich rozbehových fáz:

  Fáza zrodu: produkt je stále vo fáze prototypu a firma nedosahuje výnosy, ktoré by prichádzali od zákazníkov/používateľov.

  Fáza spustenia: Účastník má funkčný prototyp alebo minimálne životaschopný produkt a je buď pripravený vstúpiť na trh, alebo už má kupujúcich zákazníkov, v optimálnom prípade s preukázateľným záujmom zo strany používateľov.

  Fáza rastu : Účastník sa zameriava na škálovanie už overeného produktu (t. j. vykazuje výrazný záujem zo strany používateľov a dobré predajné čísla).

 5. Upozorňujeme, že vzhľadom na skutočnosť, že Lokálny usporiadateľ a Globálny usporiadateľ sú spoločnosti vyrábajúce alkohol, do Súťaže sa nemôžu zapojiť firmy, ktoré:

  1. sa výhradne alebo primárne zameriavajú na marketing alebo predaj produktov alebo služieb osobám mladším ako 18 rokov alebo
  2. sa podieľajú výhradne alebo primárne na poskytovaní alebo propagácii alkoholu, služieb vedúcich k závislosti alebo s tým súvisiacich produktov (napr. fajčenie).
 6. Do Súťaže sa nemôžu zapojiť nasledujúce subjekty:

  1. najbližšia rodina (vrátane rodičov, detí, partnerov/partneriek alebo súrodencov a ich príslušných partnerov/partneriek, bez ohľadu na miesto pobytu) ani
  2. osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, bez ohľadu na to, či sú v príbuzenskom vzťahu, zamestnancov alebo pracovníkov Lokálneho usporiadateľa alebo Globálneho usporiadateľa, alebo materskej spoločnosti Globálneho usporiadateľa alebo Lokálneho usporiadateľa, filiálok, pobočiek a reklamných a propagačných agentúr, či už vo vlastnom mene alebo v mene akéhokoľvek právnického subjektu, v ktorom majú majetkovú účasť.
 7. Ak je v ľubovoľnej fáze Súťaže Lokálny usporiadateľ alebo Globálny usporiadateľ informovaný o tom, prípadne zistí, že Účastník alebo Zástupca nespĺňa kritériá vytýčené v článkoch 3 až 8 vyššie, Lokálny usporiadateľ alebo Globálny usporiadateľ môže Účastníka s okamžitou platnosťou diskvalifikovať.

 8. Zástupca vstupom do Lokálnej súťaže vyjadruje súhlas s tým, že pokiaľ sa stane víťazom Lokálnej súťaže, bude viazaný Globálnymi podmienkami, ktoré upravujú ďalšiu fázu Súťaže. Od Zástupcu sa môže vyžadovať, aby na vyžiadanie poskytol podpísanú kópiu Globálnych podmienok

 9. Účastníci by nemali vstupovať do súťaže, pokiaľ sa nemôžu zúčastniť a cestovať na (v relevantnom prípade) podujatia Globálnej súťaže a nie sú pripravení a schopní dodržať Globálne podmienky, ak sa stanú Lokálnym víťazom na Slovensku Na upresnenie, Zástupca musí byť schopný vycestovať do akejkoľvek krajiny, kde sa má uskutočniť podujatie Súťaže a Účastníci na seba prevezmú plnú zodpovednosť a budú znášať všetky náklady spájajúce sa s vybavovaním cestovných dokladov (vrátane pasov a víz) potrebných na to, aby ich Zástupca mohol vycestovať z krajiny.

KĽÚČOVÉ DÁTUMY PRE LOKÁLNU SÚŤAŽ

 1. Kľúčové dátumy pre Súťaž sú nasledujúce:
Proces podávania prihlášok na Slovensku sa začína 1. októbra 2018 o 9.00
Proces podávania prihlášok na Slovensku sa končí 31. októbra 2018 o 23.59
Slovenskí Finalisti budú potvrdení do 10. decembra 2018
Finalisti sa zúčastnia slovenského finále v Bratislave do 15. decembra 2018
Slovenský lokálny víťaz určený a upovedomený do 15. decembra 2018

PROCES PODÁVANIA PRIHLÁŠKY

 1. Zástupcovia by mali vyplniť formulár prihlášky na adresewww.chivasventure.com alebo www.chivas.com/en-gb/the-venture a dodať informácie a materiály uvedené na tejto webovej stránke. V rámci procesu podávania prihlášky sa od Zástupcov bude vyžadovať, aby zodpovedali otázky na formuláre prihlášky. Lokálny usporiadateľ môže kontaktovať Zástupcu, aby mu boli objasnené určité časti formuláru prihlášky.

PROCES VÝBERU A VYHODNOCOVANIA

 1. Všetky platné podania prijaté od Účastníkov budú posúdené voči údajom uvedeným vo formuláre prihlášky a voči iným vyžiadaným informáciám a následne zaradené do výberového zoznamu a posúdené porotou, v ktorej môžu byť odborní poradcovia, ktorých porotcovia považujú za potrebných (spoločným pomenovaním " Porotcovia") a medzi ktorými bude aspoň jeden Porotca, ktorý nie je zamestnancom Lokálneho usporiadateľa ani Globálneho usporiadateľa.

 2. Pri vyhodnocovaní účastníkov sa budú zvažovať nasledujúce hodnotiace kritériá:

  Trhová príležitosť a potreba: Preukazuje, že firma rieši jasnú a širokospektrálnu sociálnu otázku a/alebo otázku týkajúcu sa životného prostredia, má veľký trhový potenciál, jasných cieľových zákazníkov a príjemcov benefitov a je si vedomá alternatívnych riešení a konkurentov.

  Obchodný model a tím: Prezentuje presvedčivé riešenie a navrhovanú hodnotu, s kvalitne koncipovaným obchodným modelom, ktorý dokáže generovať udržateľné výnosy za súčasnej tvorby sociálnych/environmentálnych vplyvov. Preukazuje, že firma má správny tím, ktorý jej dáva všetky predpoklady na to, aby bola úspešná (zručnosti, prax, odhodlanie).

  Merateľný sociálny vplyv: Preukazuje, že podnikové aktivity budú viesť k požadovanému sociálnemu/environmentálnemu vplyvu (teória zmeny), s jasnými metrikami merania účinkov, ukazovateľmi výkonnosti a cieľmi. Ukazuje, že firma dokáže významným spôsobom prispieť k riešeniu problému (transformačné verzus postupné zmeny).

  Potenciál škálovateľnosti: Prezentuje pôsobivú víziu a preukáže, že firma má potenciál na významné škálovanie svojich výnosov a sociálneho/environmentálneho vplyvu.

  Financie: Prezentuje solídne finančné prognózy a dôkladne odôvodnenú požiadavku na financovanie v rámci súťaže Chivas Venture (do výšky 750 000 USD), pričom toto financovanie by s vysokou pravdepodobnosťou viedlo k významnému rastu vplyvu/výnosov/počtu zákazníkov.

  Kvalita návrhu a oduševnenie Zástupcu: (len v záverečných fázach) Kvalitná prezentácia, ktorú Zástupca prednesie oduševneným spôsobom.

 3. Uplatňovať sa budú nasledujúce fázy, ktoré budú tvoriť " Výberový proces":

  Fáza 1 – Proces úvodného skríningu, posudzovania a vyhodnocovania prihlášok: Prihlášky budú podrobené úvodnému skríningu Lokálnym usporiadateľom na základe kritérií vytýčených v článku 16, aby sa vybralo najlepších 10 až 20 účastníkov

  Fáza 2 - Rozhovor s najlepšími kandidátmi: : Zvolený zástupcovia Lokálneho usporiadateľa budú viesť rozhovor s najlepšími 10 až 20 Účastníkmi, pričom tento rozhovor sa v závislosti od lokality uskutoční telefonicky, cez video alebo osobne. Ich prihlášky bude tiež ďalej posudzovať nezávislý Globálny analytik pre sociálne podniky zvolený Globálnym usporiadateľom.

  Fáza 3 – Výber „Lokálnych finalistov“: Na základe rozhovoru spolu s vopred prijatými informáciami sa do pozície finalistov Lokálnej súťaže („Lokálni finalisti“) vyberie 3 až 5 Účastníkov. Lokálni finalisti budú kontaktovaní poštou, telefonicky a/alebo e-mailom.

  Fáza 4 – Potvrdenie "Lokálneho víťaza": Porotcovia a vybraní zástupcovia Lokálneho usporiadateľa budú viesť rozhovor s Lokálnymi finalistami, a to buď cez video, telefón alebo osobne na lokálnom finálovom podujatí, v závislosti od ich lokality. Na základe rozhovoru alebo kvality návrhu spolu so všetkými vopred prijatými informáciami Porotcovia vyberú jedného víťaza ako víťaza Lokálnej súťaže ( " Lokálny víťaz"). Lokálneho víťaza kontaktujú poštou, telefonicky a/alebo e-mailom.

 4. Ak Lokálny finalista nezareaguje na žiadne oznámenie od Lokálneho usporiadateľa do časovej lehoty špecifikovanej Lokálnymi usporiadateľom, alebo ak Lokálneho finalistu nie je možné verifikovať do požadovaného času, alebo ak je Lokálny finalista inak neschopný akceptovať svoj stav Finalistu, alebo ak sa jeho Zástupca nemôže zúčastniť alebo participovať na ľubovoľnom z požadovaných podujatí Súťaže, prípadne je inak nespôsobilý, jeho výber ako Lokálneho finalistu bude odvolaný a spomedzi rezervných Lokálnych finalistov hodnotených v rovnakom čase môže byť podľa vlastného uváženia Lokálneho usporiadateľa zvolený alternatívny Lokálny finalista.

 5. Každá prihláška, o ktorej sa kedykoľvek počas Výberového procesu zistí, že nie je v plnom súlade s týmito Lokálnymi podmienkami alebo že inak obsahuje zakázaný alebo nevhodný obsah podľa vlastného uváženia Lokálneho usporiadateľa, môže byť diskvalifikovaná. Lokálny usporiadateľ bude pôvodcom výhradného a konečného rozhodnutia o tom, ktoré prihlášky sú spôsobilé na účasť v Súťaži, a proti takémuto rozhodnutiu nebude možné vzniesť námietku.

 6. Meno Slovenského víťaza bude vyhlásené nie neskôr ako 15. 12. 2018

MLČANLIVOSŤ

 1. Miestny usporiadateľ nežiada ani si nepraje získať žiadne dôverné ani tajné informácie alebo materiály o Účastníkovi. Akékoľvek informácie alebo materiály predložené Zástupcom sa budú považovať za údaje, ktoré nie sú dôverné ani tajné. Lokálny usporiadateľ a Globálny usporiadateľ však bez súhlasu Zástupcu nebude zverejňovať finančné informácie ani iné citlivé obchodné informácie, ktoré sú jasne označené ako dôverné pri ich predložení Zástupcom.

 2. Lokálny usporiadateľ si vyhradzuje právo na realizáciu ďalších bezpečnostných previerok Účastníkov, Zástupcov a ich obchodných myšlienok. To môže zahŕňať okrem iného aj záznamy z občianskych a trestných súdov a policajné správy o Účastníkoch, Zástupcoch a vedúcich funkcionároch príslušného subjektu. Zástupca svojím vstupom do Súťaže oprávňuje Lokálneho usporiadateľa vykonať takéto bezpečnostné, finančné a trestnoprávne previerky a v prípade potreby poskytne takéto písomné povolenie, pokiaľ by bolo potrebné na to, aby tieto úkony bolo možné uskutočniť. Lokálny usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia diskvalifikovať ľubovoľného Účastníka alebo Zástupcu, ktorý nepovolí takéto bezpečnostné previerky alebo ak, na základe výsledkov týchto previerok, Lokálny usporiadateľ podľa vlastného uváženia dospeje k názoru, že nie je vhodné, aby sa Účastník alebo Zástupca zúčastnil Súťaže okrem iného vrátane toho dôvodu, že účasť Účastníka alebo Zástupcu v Súťaži by mohlo vrhať zlé svetlo na Lokálneho usporiadateľa a/alebo Usporiadateľa a jeho podnikovú skupinu

POTVRDENIE SPÔSOBILOSTI ÚČASTNÍKOV

 1. Zástupca vstupom do Súťaže potvrdzuje, že:
  1. Účastník (vrátane svojich aktivít) neporušuje a nebude porušovať práva akejkoľvek tretej strany,
  2. Zástupca, Účastník ani žiadny z jeho vedúcich funkcionárov či predstaviteľov nikdy nebol odsúdený za podvod, nikdy neskrachoval ani nikdy nebol zbavený postu vedúceho funkcionára podniku,
  3. Účastník a jeho vedúci funkcionári sa nedopúšťajú ani sa nebudú dopúšťať žiadnych činov ani opomenutí, ktoré by mohli poškodiť alebo poškodili (podľa uváženia Lokálneho usporiadateľa a Usporiadateľa) reputáciu Lokálneho usporiadateľa alebo Usporiadateľa a
  4. Účastník a jeho firma dodržiava a vždy bude dodržiavať Kódex obchodnej komunikácie podnikovej skupiny Pernod Ricard Code.

OCHRANA ÚDAJOV

 1. Zástupca svojím vstupom do Súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne počas procesu podávania prihlášky alebo počas celého priebehu Súťaže v súlade s týmto článkom 24. Lokálny usporiadateľ a v relevantnom prípade Globálny usporiadateľ bude získavať a spracúvať (na upresnenie vrátane zdieľania so svojimi filiálkami) všetky osobné údaje získané v rámci procesu vstupu do súťaže v súlade s politikou ochrany osobných údajov Lokálneho usporiadateľa dostupnou na adrese https://www.chivas.com/sk-sk/the-venture a globálnou politikou ochrany osobných údajov Usporiadateľa dostupnou na adrese https://www.chivas.com/legal/privacy-policy.. S prihliadnutím na prípadne vydané súhlasy s marketingovými aktivitami bude Lokálny usporiadateľ a Globálny usporiadateľ spracúvať len osobné údaje potrebné na účely usporiadania Súťaže v súlade s týmito Lokálnymi podmienkami a Globálnymi podmienkami.

 2. Zástupca svojím vstupom do Súťaže:

  1. vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne počas procesu podávania prihlášky alebo počas celého priebehu Súťaže v súlade s článkom 24 a
  2. potvrdzuje, že získal súhlas od všetkých osôb, ktorých osobné údaje predkladá či už počas procesu podávania prihlášok alebo v priebehu Súťaže.

MARKETING A PROPAGÁCIA

 1. Zástupcovia vstupom do Súťaže súhlasia s tým, že budú dodržiavať ustanovenia tohto článku 25, pokiaľ sa stanú Lokálnymi finalistami. Zástupcovia súhlasia s účasťou na akýchkoľvek primeraných reklamných a propagačných aktivitách, ktoré im určí Lokálny usporiadateľ a Globálny usporiadateľ na propagáciu Súťaže na reklamné, obchodné a propagačné účely kdekoľvek na svete, či už počas alebo po skončení Súťaže (" Propagačné aktivity"). Propagačné aktivity môžu okrem iného zahŕňať používanie obchodného mena, adresy, ochranných známok a log Účastníka a mena, fotografií, hlasu a/alebo iných podobizní Zástupcu.

 2. Zástupcovi ani Účastníkovi nebude za účasť na Propagačných aktivitách vyplatená žiadna náhrada (okrem cestovných alebo iných výdavkov vopred schválených Lokálnym usporiadateľom alebo Globálnym usporiadateľom) a Zástupca nebude mať právo posudzovať žiadne z Propagačných aktivít.

CENA

 1. Slovenský lokálny víťaz získa:

  1. miesto pre Zástupcu v Programe Accelerator v rámci súťaže Chivas Venture, ktorý by sa podľa plánu mal uskutočniť v marci alebo apríli 2019 v Spojenom kráľovstve. Presné termíny a miesta konania budú Lokálnym finalistom oznámené po ich výbere. Cena zahŕňa nasledujúce položky výlučne len pre Zástupcu:
   1. spiatočné letenky v ekonomickej triede zo Slovenska,
   2. ubytovanie na 3 noci v hoteli vybranom Usporiadateľom,
   3. letiskové transfery na mieste určenia podľa potreby do a z príslušného hotela,
   4. transfery na podujatia Súťaže počas týždňa prebiehajúceho Programu Accelerator v rámci súťaže Chivas Venture a
   5. raňajky, obed a večeru počas Programu Accelerator v rámci súťaže Chivas Venture,
  2. miesto pre Zástupcu v Globálnom finále súťaže Chivas Venture, ktoré by sa podľa plánu malo uskutočniť v máji 2019 v Európe. Cena zahŕňa nasledujúce položky výlučne len pre Zástupcu:
   1. spiatočné letenky v ekonomickej triede zo Slovenska
   2. ubytovanie na 5 nocí v hoteli vybranom Usporiadateľom,
   3. etiskové transfery na mieste určenia do a z príslušného hotela a nevyhnutné transfery na podujatia Súťaže počas týždňa Globálneho finále súťaže Chivas Venture a
   4. raňajky, obed a večeru počas týždňa Globálneho finále súťaže Chivas Venture.
 2. Lokálny víťaz je povinný si uhradiť dopravu do a z svojho východiskového letiska, cestovné poistenie, prípadne ďalšie s cestou súvisiace náklady nešpecifikované vyššie (okrem iného vrátane poplatkov za nadrozmernú batožinu, vybavenie pasov a víz) a akékoľvek ďalšie náklady alebo výdavky, ktoré neboli špecifikované vyššie v článku 28. Upozorňujeme, že všetky výdavky vznikajúce v dôsledku využívania izbovej služby a mini-baru alebo iné poplatky fakturované hotelom si bude musieť hradiť Lokálny víťaz z vlastných zdrojov.

 3. Všetky rezervácie a záležitosti súvisiace s dopravou budú realizované v spolupráci s dodávateľmi, ktorých podľa vlastného uváženia vyberie Lokálny usporiadateľ. Všetky dojednania budú zabezpečené prostredníctvom zástupcu cestovnej kancelárie zvolenej Lokálnym usporiadateľom. Termíny cesty po dojednaní nie je možné zmeniť a sú neprenosné. Letenky sú nevratné, neprenosné a nie je možné ich povýšiť na vyššiu triedu.

 4. Cena sa nemôže nahrádzať, vymieňať ani kombinovať so žiadnou inou ponukou a príslušná cesta sa nemusí dať započítať do celkového počtu nalietaných míľ osôb často využívajúcich leteckú dopravu. Lokálny víťaz cenu nemôže postúpiť, nahradiť ani preniesť na inú osobu.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Lokálny usporiadateľ nenesie zodpovednosť za:

  1. prihlášky ani iné komunikačné prostriedky, ktoré sú nesprávne adresované, stratia sa, omeškajú sa, poškodia sa alebo sa znehodnotia pri doručovaní k Lokálnemu usporiadateľovi alebo od Lokálneho usporiadateľa v dôsledku poruchy počítača, vírusu, chyby, zdržania, pochybenia či z akéhokoľvek iného dôvodu,
  2. nefunkčnú, prerušenú alebo nedostupnú sieť, server, telekomunikačné prostriedky, internetového operátora (ISP), webovú stránku či iné pripojenia,
  3. poruchy, zlyhania alebo komplikácie s počítačovým hardvérom alebo softvérom,
  4. akékoľvek nesprávne alebo nepresné informácie, či už spôsobené zlyhaním ľudského faktora, používateľmi lokality, neoprávnenými zásahmi, hackerskými útokmi alebo akýmikoľvek zariadeniami či programovými prostriedkami spájajúcimi sa so Súťažou alebo využívanými v rámci Súťaže,
  5. ublíženie na zdraví ani poškodenie počítača Zástupcov či počítača akejkoľvek inej osoby v spojitosti alebo v dôsledku účasti v Súťaži či stiahnutia materiálov z webového portálu Lokálneho usporiadateľa alebo ich používania, ani za
  6. iné chyby alebo komplikácie akéhokoľvek druhu, či už ide o zlyhanie ľudského faktora, mechanické alebo elektronické poruchy, zlyhania počítača alebo siete, typografické či tlačové chyby a pod., týkajúce sa alebo majúce spojitosť s Lokálnou súťažou okrem iného vrátane chýb alebo komplikácií, ktoré sa môžu vyskytnúť v spojitosti so správou spracovania žiadostí, procesom vyhodnocovania, vyhlásením semifinalistov a víťaza Lokálnej súťaže alebo v ktoromkoľvek z Materiálov globálnej súťaže.
 2. Lokálny usporiadateľ si podľa vlastného uváženia vyhradzuje práva:

  1. na pozastavenie, úpravu alebo ukončenie Výberového procesu v ľubovoľnom čase a z ľubovoľného dôvodu,
  2. na aktualizovanie týchto Lokálnych podmienok v ľubovoľnom čase a
  3. na odvolanie časti alebo celej Lokálnej súťaže, pokiaľ ju nedokáže zorganizovať podľa svojich predstáv, prípadne ju nedokáže zorganizovať podľa ustanovení týchto Lokálnych podmienok bez neprimeraných výdavkov.
 3. Zástupcovia účasťou v Súťaži súhlasia s tým, že Lokálny usporiadateľ, Globálny usporiadateľ, ich materské spoločnosti, filiálky, pobočky a reklamné a propagačné agentúry a všetci ich príslušní vedúci funkcionári, riaditelia, zamestnanci, zástupcovia a agenti (spoločným pomenovaním ( " Subjekty zbavené zodpovednosti")nebudú mať v zákonom povolenom rozsahu žiadnu zodpovednosť za a budú Účastníkmi chránené pred akoukoľvek zodpovednosťou za akékoľvek ujmy, straty alebo škody akéhokoľvek druhu, vrátane smrti, na osobách alebo majetku, ktoré sčasti alebo v plnej miere vznikli priamo či nepriamo v dôsledku prijatia ceny alebo účasti v ľubovoľnej časti Lokálnej súťaže alebo Globálnej súťaže.

 4. Účastník nahradí Lokálnemu usporiadateľovi a Usporiadateľovi škodu vyplývajúcu zo všetkých nárokov, zodpovedností, nákladov a výdavkov vyvstávajúcich akýmkoľvek spôsobom z porušenia povinností Účastníka, záruk alebo prísľubov vyplývajúcich z týchto Lokálnych podmienok alebo akýmkoľvek spôsobom daných v rámci Súťaže.

ROZHODNÉ PRÁVO

 1. Lokálna súťaž sa bude riadiť zákonmi Slovenskej republiky a jurisdikciou] súdov Slovenskej republiky.