Všeobecné podmienky súťaže The Venture - Chivas Regal

The Venture, Všeobecné podmienky účasti v súťaži The Venture, Chivas Venture, Chivas Social Entrepreneurship, www.chivas.com

„The Venture“ je celosvetová súťaž, ktorú organizuje spoločnosť Chivas Brothers Limited, zapísaná v Škótsku pod číslom SC268758 (ďalej len „Usporiadateľ“). Jej cieľom je nájsť firmy, ktorých aktivity majú pozitívny spoločenský vplyv (ďalej len „Súťaž“).

Tento dokument stanovuje všeobecné podmienky, ktoré sa vzťahujú na druhú fázu celosvetovej súťaže The Venture 2017 (ďalej len „Globálne podmienky“) a najmä na spôsob, akým sa bude rozhodovať o víťazoch celosvetovej súťaže.

Prihlásením sa do národnej súťaže súhlasíte s lokálnymi aj globálnymi podmienkami. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalosti s ďalšími komunikačnými materiálmi vrátane reklamných alebo propagačných materiálov platia globálne podmienky. Za súčasť globálnych podmienok sa považujú aj inštrukcie týkajúce sa prihlasovania, takže účasť v súťaži sa považuje za súhlas so všeobecnými podmienkami.

Nižšie nájdete zhrnutie hlavných bodov globálnych podmienok. Kompletné znenie nasleduje. Definície pojmov uvedené v lokálnych podmienkach platia aj v globálnych podmienkach, ak si kontext nevyžaduje inak. Ďalšie pojmy sú definované nižšie.

Tieto globálne podmienky sa vzťahujú na víťazov národných súťaží, ktorí sú pozvaní, aby sa zúčastnili na celosvetovej súťaži. Ak ako víťaz národnej súťaže (ďalej len „Finalista“) nemôžete splniť niektorú z globálnych podmienok, najmä ak sa ani vy, ani váš zástupca nemôžete zúčastniť na Týždennom akcelerátore, ktorý sa uskutoční v marci 2017 v Oxforde a Londýne (presný termín ešte len bude potvrdený), alebo na Finálovej prezentácii, ktorá sa bude konať 10. až 14. júla 2017 pravdepodobne v USA (presné miesto ešte bude spresnené), nemôžete sa do súťaže prihlásiť, respektíve sa musíte odhlásiť.

Zhrnutie hlavných bodov

Cenou pre víťaza/víťazov celosvetovej súťaže je podiel z fondu vo výške 1 mil. USD (ďalej len „Fond“), pričom peniaze budú k dispozícii v dvoch etapách: hlasovanie zákazníkov a finálová prezentácia, ako aj zviditeľnenie firmy.

Celosvetová súťaž pozostáva z nasledujúcich troch etáp:

 1. Týždenný akcelerátor pozostávajúci z cyklu prednášok, workshopov a školení;

 2. Súťaž zameraná na zákazníkov, v ktorej zákazníci svojím hlasovaním rozhodnú o tom, kto získa 250 000 USD vyčlenených z fondu v hodnote 1 mil. USD;

 3. Finálová prezentácia pred odbornou porotou, ktorá rozhodne o tom, ako bude prerozdelených zvyšných 750 000 USD.

Ak sa chcete zapojiť do celosvetovej súťaže, musíte byť schopný odcestovať na Týždenný akcelerátor, ktorý sa uskutoční v marci 2017 v Oxforde a Londýne (presné termíny budú ešte potvrdené), a na Finálovú prezentáciu, ktorá sa uskutoční 10 až 14, júla 2017 pravdepodobne v USA (presné miesto ešte bude spresnené) (ďalej spolu len „Celosvetové finálové akcie“). Ak sa nemôžete zúčastniť, musíte sa zo súťaže odhlásiť.

Týždenný akcelerátor a Finálová prezentácia budú prebiehať v anglickom jazyku. K dispozícii nebude ani tlmočník, ani preklad materiálov.

Musíte úzko spolupracovať s usporiadateľom, aby mohol pripraviť „Materiály celosvetovej súťaže“, ktoré sa použijú na jej propagáciu. Všetky potrebné informácie musíte usporiadateľovi poskytnúť do 30. januára 2017.

Zákaznícke ceny (uvedené v odseku 9) budú vyplatené bankovým prevodom priamo víťazom, a to do desiatich (10) pracovných dní od ukončenia verejného hlasovania. Hlavná cena (definovaná v odseku 22) bude vyplatená priamo víťazom bankovým prevodom, a to do desiatich (10) pracovných detí od Finálovej prezentácie.

Ste povinný zaplatiť všetky dane súvisiace s celosvetovou súťažou vrátane dane z výhry.

Odo dňa zaslania prihlášky do súťaže až do 1. decembra 2018 nesmiete uzatvoriť žiadnu zmluvu o propagácii inej značky alkoholických nápojov.

Ste povinný spolupracovať s usporiadateľom na príprave PR a propagačných materiálov ako sú filmy, fotografie a iné materiály týkajúce sa vašej firmy.

Usporiadateľ od finalistov počas celosvetovej súťaže nebude v žiadnom prípade požadovať žiadne dôverné alebo tajné informácie. So všetkými informáciami, ktoré poskytnete v prihláške, počas celosvetovej súťaže alebo po nej, sa bude narábať ako s nedôvernými, a tak ich bude možné kedykoľvek zverejniť. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak zverejnenie ktorejkoľvek časti prihlášky do súťaže alebo materiálov celosvetovej súťaže spôsobí finalistovi škodu, alebo mu bude akýmkoľvek spôsobom zasahovať do podnikani

Globálne podmienky

 1. Tieto globálne a lokálne podmienky tvoria celú dohodu medzi finalistami vrátane ich zástupcov (ďalej tiež aj „vy“) a usporiadateľom pokiaľ ide o celosvetovú súťaž vrátane celosvetových finálových akcií.

 2. Zaväzujete sa, že budete dodržiavať tieto globálne podmienky a súhlasíte, že rozhodnutia usporiadateľa a porotcov budú v súvislosti s celosvetovou súťažou finálne a záväzné.

 3. Víťazi národných súťaží sú oprávnení sa zúčastniť na celosvetovej súťaži, kde si zmerajú sily s ďalšími 30 víťazmi lokálnych súťaží (ďalej len „Finalisti“) z celého sveta.

 4. Celosvetová súťaž pozostáva z nasledujúcich troch etáp:

 1. Týždenný akcelerátor;

 2. Súťaž zameraná na zákazníkov, v ktorej zákazníci svojím hlasovaním rozhodnú o tom, kto získa 250 000 USD vyčlenených z fondu v hodnote 1 mil. USD. Hlasovanie sa uskutoční v máji/júni 2017 (ďalej len „Hlasovanie zákazníkov“); a

 3. Finálová prezentácia pred odbornou porotou, ktorá rozhodne o tom, ako bude prerozdelených zvyšných 750 000 USD z fondu.

 1. Týždenný akcelerátor a Finálová prezentácia budú prebiehať v anglickom jazyku. K dispozícii nebude ani tlmočník, ani preklad materiálov.

 2. Víťazi celosvetovej súťaže sú plne zodpovední za zaplatenie všetkých daní, ktorá sa môžu vyskytnúť v súvislosti s celosvetovou súťažou vrátane výhry, dane z akéhokoľvek príjmu alebo odloženej dane, či už v domovskej krajine, alebo v krajine, kde sa uskutočnia celosvetové finálové akcie.

ETAPA 1 - TÝŽDENNÝ AKCELERÁTOR

 1. V marci 2017 (presný dátum ešte bude potvrdený) sa finalisti zúčastnia na rezidenčnom programe pozostávajúcom zo série prednášok, workshopov a individuálnych školení, ktoré im pomôžu v rozvoji a ďalšej propagácii ich firiem.

 2. Podrobnosti týkajúce cestovania, ubytovania a stravy počas Týždenného akcelerátora sa na národnom finále. Ďalšie informácie finalisti dostanú, keď z národného kola postúpia do celosvetového finále.

ETAPA 2 – PROPAGÁCIA FIRMY ZÁKAZNÍKOM

 1. Niekedy po skončení Týždenného akcelerátora a pred začiatkom Finálovej prezentácie usporiadateľ na svojej webovej stránke www.theventure.com (ďalej len „Webová stránka“) predstaví finalistov a vyzve zákazníkov, aby počas presne stanoveného obdobia hlasovali za svojho obľúbeného finalistu, ktorý má takto šancu získať časť z balíka (ďalej len „Cena zákazníkov“) vo výške 250 000 USD.

 2. Aby sa finalista mohlo do tejto propagácie zapojiť, musí usporiadateľovi v stanovenom termíne a v správnom formáte dodať všetky materiály celosvetovej súťaže. Usporiadateľ vytvorí každému finalistovi on-line profil a spustí on-line hlasovanie.

Podmienky, ktoré sa vzťahujú sa hlasovanie zákazníkov

 1. Odseky 11, 12, 13, 19 a 21 sa vzťahujú aj na zákazníkov, ktorí sa zúčastnia na propagácii firmy zákazníkom.

 2. Zákazníci sú oprávnení hlasovať počas hlasovacieho obdobia v rôznych intervaloch. Aby mohli odovzdať svoj hlas, zákazníci sa musia registrovať. Na základe registrácie sa potom vykonajú všetky potrebné overenia.

 3. Usporiadateľ bude všetky hlasy monitorovať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia neuznať zákaznícke hlasy, ak si myslí, že sú neplatné alebo falošné. „Neplatný hlas“ je taký, ktorý zákazník neodovzdal ako prejav svojej slobodnej vôle a v súlade s týmito globálnymi podmienkami, vrátane, ale nie výlučne hromadných hlasov, hlasov syndikátov, automatických hlasov (vrátane systémov alebo aplikácií, ktoré je možné naprogramovať tak, aby hlasovali), použitia falošnej identity alebo manipulácie s IP adresou a akýchkoľvek iných hlasov, ktoré boli odovzdané inak ako skutočným zákazníkom v súlade s požiadavkami týchto globálnych podmienok. Finalisti tiež majú zakázané využívať pri získavaní hlasov odborné služby a hlasy si tiež žiadnym spôsobom nesmú kupovať.

 4. Usporiadateľ má právo podniknúť akékoľvek kroky, ktoré uzná za vhodné, aby sa chránil pred neplatnými hlasmi vrátane, ale nie výlučne požadovania ďalšej verifikácie identity, veku a iných relevantných údajov hlasujúceho.

 5. Po skončení hlasovania usporiadateľ prerozdelí vyčlenené finančné prostriedky medzi finalistov na základe percentuálneho podielu platných hlasov, ktoré získali. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zverejniť výsledky hlasovania.

 6. Hlasy sa spočítajú do piatich (5) pracovných dní od skončenia hlasovania a cena zákazníkov bude finalistom vyplatená do desiatich (10) pracovných dní od skončenia doby vyčlenenej na propagáciu firmy zákazníkom.

 7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo pozdržať vyplatenie cien zákazníkov, kým neprešetrí všetky prípadné podozrenia týkajúce sa neplatných hlasov alebo iné podozrivé aktivity.

 8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo diskvalifikovať na základe vlastného uváženia ktoréhokoľvek finalistu, o ktorom sa domnieva, že sa zaplietol do odovzdávania neplatných hlasov, alebo ktorý inak taktizuje v snahe získať viac hlasov spôsobom, ktorý nie je v súlade s celkovým duchom celosvetovej súťaže.

 9. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne stratené, poškodené alebo oneskorené hlasy z dôvodu akéhokoľvek zlyhania siete, hardvéru alebo softvéru. V prípade technickej poruchy alebo iných okolností, ktoré sú mimo usporiadateľovi kontrolu a ktoré ovplyvnia hlasovanie, usporiadateľ na základe vlastného uváženia a vzhľadom na všetky okolnosti a dostupné informácie určí, ako bude prerozdelená cena zákazníkov.

 10. Počet hlasov a poradie finalistov po jednotlivých hlasovacích obdobiach ani zodpovedajúca výška udelenej ceny zákazníkov sa nezapočítava do finále a nemá žiadny vplyv na výsledky Finálovej prezentácie či na prerozdelenie hlavnej ceny udeľovanej v tretej fáze.

 11. Čas spotrebiteľského hlasovania:

  týždeň Dátum spustenia Čas spustenia Dátum ukončenia Čas ukončenia
  1 pondelok 8.5.2017 o 9:00 ráno pondelok 15.5.2017 o 8:59 ráno
  2 pondelok 15.5.2017 o 9:00 ráno pondelok 22.5.2017 o 8:59 ráno
  3 pondelok 22.5.2017 o 9:00 ráno pondelok 29.5.2017 o 8:59 ráno
  4 pondelok 29.5.2017 o 9:00 ráno pondelok 5.6.2017 o 8:59 ráno

   

ETAPA 3 - FINÁLOVÁ PREZENTÁCIA THE VENTURE

 1. V tretej etape finalisti súťažia o podiel z celkovej výhry v hodnote 750 000 USD (ďalej len „Hlavná cena).

 2. Finálová prezentácia je naplánovaná na 10. až 14. júla 2017 a uskutoční sa pravdepodobne v USA (presne miesto ešte len bude potvrdené)

 3. Lokálne podmienky, ktoré platia pre každého finalistu, obsahujú všetky informácie o výhrach lokálnej súťaže, o cestovaní, ubytovaní a strave počas Finálovej prezentácie, ako aj o nákladoch, ktoré nie sú zahrnuté.

 4. Na Finálovej prezentácii bude mať každý finalista možnosť prezentovať svoju firmu a zabojovať o hlavnú cenu pred odbornou porotou (dvaja alebo traja porotcovia budú úplne nezávislí a nebudú v žiadnom vzťahu s usporiadateľom) (ďalej len „Porotcovia“).

 5. Každý finalista bude musieť svoju firmu prezentovať pred odbornou porotou. Každý dostane k dispozícii približne desať minút, aby predstavil svoju firmu, a ďalších asi päť minút na zodpovedanie prípadných otázok porotcov. Podrobné informácie o tom, čo musí obsahovať vaša prezentácia, dostanete okamžite, keď budú skompletizované.

 6. Porota bude hodnotiť prezentácie finalistov podľa nasledujúcich kritérií:

 1. Trhové príležitosti a veľkosť trhu;

 2. Preukázateľný vplyv: merateľný sociálny a environmentálny vplyv a model;

 3. Dobrý podnikateľský model a organizačná stratégia;

 4. Finančná realizovateľnosť a trvalá udržateľnosť: dokáže generovať príjmy;

 5. Schopnosti, skúsenosti a angažovanosť vedenia.

 1. Porotcovia na základe vlastného uváženia určia, ako rozdeliť hlavnú cenu. Hlavnú cenu je možné udeliť jednému finalistovi, alebo ju rozdeliť medzi viacerých, prípadne všetkých finalistov. Prerozdelenie hlavnej ceny bude oznámené po Finálovej prezentácii a písomne potvrdené do piatich (5) pracovných dní od Finálovej prezentácie.

 2. Rozhodnutia porotcov týkajúce sa prerozdelenia hlavnej ceny sú finálne a záväzné.

 3. Hlavná cena bude vyplatená priamo víťazovi/víťazom bankovým prevodom do desiatich (10) pracovných dní od Finálovej prezentácie.

MATERÁLY CELOSVETOVEJ SÚŤAŽE

 1. Materiály celosvetovej súťaže, ktoré umožnia usporiadateľovi urobiť celosvetovej súťaži patričnú propagáciu a reklamu, budú obsahovať:

 1. profily finalistov, ktoré budú zverejnené na webovej stránke;

 2. účasť na PR, propagačných a marketingových aktivitách vrátane prípravy marketingových materiálov, ktoré si vyžadujú fotenie a filmovanie v rôznych fázach súťaže, sociálnych sietí a digitálneho obsahu a reklamy vo všetkých médiách (ďalej len „PR a propagačné materiály“).

Spolu so všetkými ďalšími marketingovými materiálmi, ktoré môže usporiadateľ požadovať v súvislosti s celosvetovou súťažou. Podrobnosti o materiáloch celosvetovej súťaže sú uvedené nižšie.

 1. Usporiadateľ má právo využiť služby externých marketingových a PR agentúr (ďalej len „Agentúra“ alebo „Agentúry“), ktoré jemu a finalistom pomôžu s prípravou materiálov celosvetovej súťaže, pričom finalisti sa zaväzujú s týmito agentúrami plne spolupracovať.

 2. Usporiadateľ odhaduje, že finalisti budú na prípravu materiálov celosvetovej súťaže potrebovať približne tri dni, pričom tieto materiály sa budú pripravovať v termíne od januára 2017 do konca Týždenného akcelerátora. Finalisti sa zaväzujú, že sa na žiadosť usporiadateľa (zadarmo) zapoja do prípravy materiálov celosvetovej súťaže.

 3. Všetky materiály celosvetovej súťaže, ktoré poskytnú finalisti, musí schváliť usporiadateľ. Finalisti sa zaväzujú urobiť v materiáloch celosvetovej súťaže všetky zmeny, ktoré od nich požaduje usporiadateľ, a to v stanovenom čase.

 4. Práva na materiály celosvetovej súťaže

 1. Účasťou na príprave materiálov celosvetovej súťaže každý finalista a zástupca udeľuje usporiadateľovi a jeho nástupcom časovo a územne neobmedzený, trvalý, neodvolateľný, prevoditeľný, úplne vyplatený a bezodplatný súhlas a licenciu na používanie, kopírovanie, reprodukovanie, šírenie, vytváranie odvodených diel, upravovanie, zobrazovanie, kombinovanie s inými materiálmi a iné využívanie materiálov celosvetovej súťaže a všetkých v nich obsiahnutých súčastí vrátane mena a loga finalistu, mien, podôb a hlasov všetkých zahrnutých osôb akýmkoľvek spôsobom a vo všetkých známych médiách na komerčné účely súvisiace s celosvetovou súťažou. Usporiadateľ už nemusí finalistu, zástupcu ani žiadnu inú tretiu osobu o takomto využití materiálov celosvetovej súťaže informovať, prípadne si pýtať povolenie. Finalista a zástupca sa týmto vzdáva (a zaväzuje sa, že už nikdy sa nebude pokúšať tieto práva uplatniť) všetkých morálnych práv na materiály celosvetovej súťaže.

 2. Usporiadateľ urobí všetko preto, aby každý finalista dostal v marketingovej kampani počas súťaže približne rovnaký priestor a čas. Usporiadateľ však v žiadnom prípade nie je povinný využívať materiály celosvetovej súťaže a má právo prestať ich na základe vlastného uváženia kedykoľvek používať bez udania dôvodu.

 3. Finalista prehlasuje, že materiály celosvetovej súťaže, ktoré poskytol, sú jeho vlastným dielom a neporušujú žiadne autorské práva, obchodné značky, právo na ochranu osobných údajov alebo iné práva duševného vlastníctva či akékoľvek iné práva inej osoby alebo firmy. Poskytnutím materiálov celosvetovej súťaže finalista vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré sa daných materiáloch spomínajú alebo vyskytujú s poskytnutím a použitím materiálov súhlasili, tak ako stanovujú tieto globálne podmienky.

 4. Ak finalista poskytne v rámci materiálov celosvetovej súťaže akýkoľvek materiál, ktorý nie je jeho vlastníctvom a/alebo podlieha právam tretích osôb, zodpovedá za získanie súhlasu s jeho použitím, ako aj za získanie všetkých ďalších prehlásení, ktoré sú potrebné na to, aby mohol usporiadateľ materiál použiť v rámci celosvetovej súťaže tak, ako je uvedené v tých podmienkach. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek od finalistu vyžadovať dôkaz o poskytnutí tohto súhlasu v podobe, ktorá je preňho akceptovateľná. Usporiadateľ môže na základe vlastného rozhodnutia prestať používať materiály celosvetovej súťaže, ak mu finalista neposkytne náležitý doklad o súhlase.

 1. Profily finalistov na webovej stránke

 1. Usporiadateľ vytvorí na svojej webovej stránke profily finalistov s podrobnými údajmi o ich firmách a celosvetovej súťaži, ktorá vyvrcholí v marci 2017. Každý finalista je povinný spolupracovať s usporiadateľom alebo jeho agentúrou, aby zabezpečil, že profily majú požadovaný štandard. To môže zahŕňať návštevu fotografa, poskytnutie fotografií súvisiacich s vašou firmou a poskytnutie materiálov o vašej firme a jej sociálnom vplyve.

 1. Podnikateľský pán, referencie a informácie týkajúce sa obdobia po skončení súťaže

 1. Finalisti poskytli informácie o svojej firme v predpísanej podobe v prihláške do národnej súťaže (ďalej len „Podnikateľský plán“). V prípade, že niektoré informácie chýbajú alebo sú neúplné, finalisti ich na požiadanie usporiadateľa doplnia.

 2. Finalisti boli v rámci prihlasovacieho procesu do národnej súťaže požiadaní, aby poskytli referencie na svoju firmu. Aby sa mohli zúčastniť celosvetovej súťaže, budú musieť vyplniť regionálnu prihlášku a uviesť referencie od ľudí, ktorých môže usporiadateľ pred Finálovou prezentáciou kontaktovať. V prípade, že má usporiadateľ s niektorou referenciou problém, môže požiadať finalistu o vyjadrenie.

 3. iii. Finalisti sa zaväzujú, že usporiadateľovi po skončení celosvetovej súťaže na požiadanie poskytnú nasledujúce informácie o svojej firme:

percentuálny nárast príjmov a zisku počas súťaže The Venture a po nej;

ročné príjmy za posledné tri roky;

rast firmy od začiatku súťaže (z hľadiska počtu zamestnancov a nových trhov);

podrobné informácie o využití prostriedkov získaných počas súťaže The Venture;

údaje, ktoré ukazujú, aký vplyv mali na firmu prostriedky udelené počas súťaže The Venture (napr. počet zákazníkov alebo príjemcov pomoci, počet predaných produktov); a

všeobecné informácie o budúcich plánoch a očakávanom raste firmy.

Usporiadateľ je oprávnený tieto informácie použiť v správe o súťaži, v štatistikách a údajoch týkajúcich sa súťaže a spoločenskej zodpovednosti usporiadateľa.

 1. PR a propagačné materiály

 1. Finalisti a ich zástupcovia, ktorí majú viac ako 25 rokov, môžu byť požiadaní, aby sa zapojili do prípravy rôznych PR a propagačných materiálov na účely propagácie finalistov a ich nápadov, celosvetovej súťaže a/alebo usporiadateľa a jeho produktov a služieb.

 2. Týmto súhlasíte a beriete na vedomie, že finalisti a zástupcovia nemajú žiadne právo schvaľovať finálne PR a propagačné materiály a že usporiadateľ nemá voči finalistovi alebo jeho zástupcovi, ktorému sa finálne PR a propagačné materiály nepáčia, žiadne záväzky a povinnosti.

 3. Usporiadateľ vám v dostatočnom predstihu oznámi, že sa vyžaduje vaša účasť na príprave PR a propagačných materiálov. Príprava PR a propagačných materiálov bude vyžadovať vašu súčinnosť a spoluprácu s agentúrou. Cestovné náklady je potrebné si vopred dohodnúť s usporiadateľom, ktorý ich potom na základe potvrdenky preplatí.

 4. Práva na PR a propagačné materiály: Autorské práva na PR a propagačné materiály vlastní usporiadateľ. PR a propagačné materiály predstavujú tzv. work for hire (majiteľom autorských práv je právnická osoba); ak PR a propagačné materiály (alebo ich časť) z akéhokoľvek dôvodu nespĺňajú podmienky „work for hire“, finalista alebo zástupca týmto (a) prevádzate na usporiadateľa všetky práva na PR a propagačné materiály. Usporiadateľ a jeho nástupcovia teda majú časovo a územne neobmedzené, trvalé a celosvetové právo reprodukovať, šíriť, vytvárať odvodené diela, upravovať, zobrazovať, kombinovať s inými materiálmi a inak využívať PR a propagačné materiály a všetky ich súčasti vrátane mena a loga finalistu, mien, podôb a hlasov všetkých zahrnutých osôb akýmkoľvek spôsobom a vo všetkých známych médiách na komerčné účely súvisiace s celosvetovou súťažou. Usporiadateľ už nemusí finalistu, zástupcu ani žiadnu inú tretiu osobu o takomto využití materiálov celosvetovej súťaže informovať, prípadne si pýtať povolenie. Finalista a zástupca sa týmto vzdáva (a zaväzuje sa, že už nikdy sa nebude pokúšať tieto práva uplatniť) všetkých morálnych práv na materiály celosvetovej súťaže.

 5. Každý finalista bude musieť na vyzvanie do siedmich (7) dní podpísať čestné vyhlásenie o svojej oprávnenosti, zodpovednosti a povolení publicity a bude musieť obstarať aj podpisy všetkých tretích osôb, ktoré sú potrebné, aby vyhlásenie bolo platné.

 1. Etický kódex marketingu spoločnosti Pernod Ricard (ďalej len „Kódex“

 1. Usporiadateľ je členom Skupiny Pernod Ricard. Ako taký je povinný zabezpečiť, že všetky aspekty celosvetovej súťaže vrátane materiálov celosvetovej súťaže sú v súlade s Kódexom. Kompletné znenie Kódexu si môžete pozrieť tu.

 2. Finalisti a všetci zástupcovia sú povinní zabezpečiť, aby ich konanie bolo počas celého trvania celosvetovej súťaže v súlade s Kódexom. Kódex predovšetkým stanuje, že materiály celosvetovej súťaže nesmú obsahovať žiadne informácie:

o osobe, ktorá je alebo vyzerá byť neplnoletá;

o osobách, ktoré sú alebo vyzerajú byť mladšie ako 25 rokov;

ktoré neplnoletých nabádajú na kúpu alebo požívanie alkoholických nápojov;

ktoré nabádajú na požívanie alkoholických nápojov počas tehotenstva;

ktoré nabádajú k nezákonnému, nezodpovednému alebo nemiernemu pitiu, alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom kritizujú niekoho, kto nepožíva alkoholické nápoje;

ktoré vykresľujú nezodpovedné pitie v pozitívnom svetle alebo ho dávajú do súvislosti so šoférovaním, obsluhou akýchkoľvek strojov a zariadení, prípadne účasťou na akejkoľvek riskantnej a nebezpečnej činnosti;

naznačujú, že alkoholické nápoje majú akúkoľvek fyzickú, psychickú alebo mentálnu výhodu, že dodávajú odvahu a sebavedomie, alebo pomáhajú prekonať osobné či sociálne problémy;

naznačujú, že požívanie alkoholických nápojov sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na osobnom úspechu (napríklad v oblasti osobných vzťahov, spoločenského úspechu, popularity, práce, športu), alebo že môže zlepšiť fyzický a psychický výkon;

akýmkoľvek spôsobom súvisia so závislosťou;

propagujú konkrétnu politickú agendu alebo šíri akúkoľvek formu nenávisti, prípadne propaguje skupinu ľudí šíriacich nenávisť;

hanobia usporiadateľa, alebo obsahujú znevažujúce poznámky o jeho osobe, produktoch alebo službách, ďalších ľuďoch alebo firmách;

obsahujú obchodné značky, logá alebo uniformy (napr. výrazné obaly alebo interiéry či exteriéry budov),osobné údaje (napr. ŠPZ, adresy alebo mená) alebo materiály, ktoré podliehajú autorským právam a ktoré finalisti použili bez súhlasu majiteľa;

obsahujú bez povolenia mená, tváre, hlasy alebo iné indície, podľa ktorých je možné dané osoby identifikovať, vrátane, ale nie výlučne celebrít a/alebo iných verejne známych osôb, či už žijúcich alebo mŕtvych (vrátane dvojníkov takýchto osôb);

obsahujú posolstvá alebo obrázky, ktoré nie sú v súlade s pozitívnym imidžom, s ktorým si usporiadateľ želá byť spájaný; alebo

o. porušujú akýkoľvek zákon.

 1. Finalisti sa zaväzujú plne spolupracovať s usporiadateľom a pomáhať mu zabezpečiť dodržiavanie Kódexu.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Preverenie informácií poskytnutých v prihláške

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo preveriť si finalistu, jeho zástupcu a podnikateľský nápad. To môže zahŕňať preverenie finančných a trestných záznamov finalistu, zástupcu a ostatných členov vedenia firmy. Účasťou na celosvetovej súťaži dáva finalista usporiadateľovi povolenie vykonať takúto kontrolu finančných a trestných záznamov a v prípade potreby usporiadateľovi poskytne aj písomné splnomocnenie.

 2. Ak sa usporiadateľ na základe vlastného uváženia rozhodne, že finalista nie je vhodným kandidátom na účasť na celosvetovej súťaži, vrátane, ale nie výlučne preto, že finalistova účasť na celosvetovej súťaži by mohla na usporiadateľa vrhnúť zlé svetlo, usporiadateľ je oprávnený okamžite ho zo súťaže vylúčiť a žiadať o vrátenie všetkých finančných prostriedkov, ktoré mu boli dovtedy poskytnuté.

 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia diskvalifikovať každého finalistu, ktorý mu odmietne poskytnúť splnomocnenie na vykonanie kontroly poskytnutých údajov, alebo finalistu, o ktorom na základe preverenie poskytnutých údajov usúdi, že nie je vhodným kandidátom na účasť v celosvetovej súťaži, vrátane, ale nie výlučne preto, že finalistova účasť na celosvetovej súťaži by mohla vrhnúť zlé svetlo na usporiadateľa a/alebo na Skupinu Pernod Ricard.

 1. Ochrana osobných údajov

 1. Usporiadateľ spracuje všetky zozbierané osobné údaje v súlade s jeho Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na jeho webových stránkach.

 1. Vyhlásenia a záruky

 1. Finalisti týmto vo vlastnom mene a v mene svojich zástupcov prehlasujú, že:

 1. ich firma je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri a bola založená v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi;

 2. zástupca firmy v celosvetovej súťaži je starší ako 25 rokov a je oprávnený konať v mene firmy;

 3. ich firma neporušuje a neporuší žiadne práva tretích osôb;

 4. ani finalista, ani jeho zástupca neboli usvedčení z podvodu, nie sú insolventný a neboli odvolaní z pozície riaditeľa firmy;

 5. ani finalista, ani jeho zástupca neposkytnú žiadnu informáciu, ktorá by bola nepravdivá, alebo ktorá by mohla byť oprávnene považovaná za obscénnu, rúhačskú alebo hanlivú, znevažujúcu alebo pohrdlivú, a že sa vyvarujú akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo mať nepriaznivý vplyv na reklamnú a propagačnú kampaň usporiadateľa, alebo ktoré by mohlo poškodiť dobré meno usporiadateľa, vrátane, ale nie výlučne zatknutia, stíhania, obvinenia týkajúceho sa kriminálneho činu alebo nezákonného konania ako napríklad nebezpečné alebo bezohľadné vedenie motorového vozidla, spôsobenie nehody pod vplyvom alkoholu atď.;

 6. finalista a zástupca budú vždy dodržiavať Kódex vrátane častí uvedených v odseku 39;

 7. finalista bez písomného súhlasu usporiadateľa nepoužije a nezverejní žiadne finančné alebo obchodné informácie o usporiadateľovi alebo inom členovi Skupiny Pernod Ricard;

 8. finalista a zástupca si od usporiadateľa vždy vyžiadajú súhlas s každou PR aktivitou a s každým rozhovorom, ktorý poskytnú v súvislosti so súťažou;

 9. finalista usporiadateľa písomne informoval o všetkých udalostiach z minulosti alebo súčasnosti a o osobných a obchodných okolnostiach, v prípade ktorých sa dá očakávať, že budú pre usporiadateľa pri propagácii a zviditeľňovaní finalistu dôležité;

 10. finalista dodržal všetky lokálne podmienky a rovnako bude dodržiavať aj globálne podmienky;

 11. akékoľvek použitie materiálov celosvetovej súťaže, práva na ktoré finalista udelil usporiadateľovi a jeho nástupcom, neporuší práva žiadnej tretej osoby.

 1. Prehlásenie o zbavení zodpovednosti

 1. Účasťou v súťaži sa finalista a zástupca zaväzuje, že bude usporiadateľa, jeho materskú spoločnosť, filiálky, dcérske spoločnosti, agentúry a príslušných úradníkov, členov vedenia, akcionárov, zamestnancov a zástupcov brániť, nebude požadovať žiadnu náhradu straty, nebude ho z ničoho obviňovať a nebude od neho žiadať náhradu nákladov a poplatkov (vrátane, ale nie výlučne právnych poplatkov a poplatkov súvisiacich s urovnaním sporov) vyplývajúcich z finalistovej účasti v lokálnej alebo celosvetovej súťaži alebo z jeho diskvalifikácie vrátane, ale nie výlučne:

 1. cesta a súvisiace aktivity;

 2. akákoľvek súvisiaca činnosť alebo prevzatie, vlastníctvom, využitie alebo zneužitie výhry;

 3. akékoľvek údajné alebo skutočné porušenie lokálnych alebo globálnych podmienok;

 4. akékoľvek údajné alebo skutočné porušenie prehlásenia, záruky alebo dohody v globálnych podmienkach;

 5. akékoľvek využitie materiálov celosvetovej súťaže povolené v globálnych podmienkach.

 1. Nič v týchto globálnych podmienkach nezbavuje usporiadateľa alebo finalistu zodpovednosti za podvod alebo za smrť či osobnú ujmu spôsobenú nedbalosťou, alebo akejkoľvek inej zodpovednosti v rozsahu stanovenom zákonom.

 1. Diskvalifikácia

 1. Bez toho, aby tým boli akokoľvek dotknuté jeho práva vyplývajúce z platných právnych predpisov alebo z týchto globálnych podmienok, usporiadateľ je kedykoľvek počas celosvetovej súťaže na základe vlastného uváženia oprávnený finalistu diskvalifikovať a žiadať vrátenie všetkých finančných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté, ak zistí, že:

 2. finalista bol akýmkoľvek spôsobom zapojený do falošného hlasovania;

 3. finalista porušil lokálne a globálne podmienky;

 4. finalista alebo akákoľvek s ním spojená osoba vrátane členov rodiny jeho obchodných partnerov spáchala čin, ktorý by sa usporiadateľa negatívne dotkol, prípadne by poškodil jeho povesť alebo povesť Skupiny Pernod Ricard S.A.;

 5. finalista alebo zástupca sa správa spôsobom, ktorý porušuje Kódex;

 6. finalista alebo zástupca neprešiel preverením informácií, ktoré poskytol v prihláške do súťaže.

 1. Ak sa usporiadateľ rozhodne uplatniť svoje právo finalistu diskvalifikovať, písomne ho informuje, že ukončil jeho účasť na celosvetovej súťaži a uvedie dôvody, ktoré ho k tomu viedli. Toto oznámenie nadobudne platnosť dňom doručenia finalistovi.

 1. Schválenie PR

Finalisti sa zaväzujú, že sami ani prostredníctvom nikoho iného nezverejnia žiadnu správu alebo materiál týkajúci sa ich účasti na celosvetovej súťaži bez predchádzajúceho súhlasu usporiadateľa, ktorý má právo takýto súhlas neudeliť.

 1. Exkluzivita

 1. Finalisti neuzatvoria žiadnu zmluvu o propagácii inej značky alkoholických nápojov odo dňa podania prihlášky až do momentu, keď (i) dostanú oznámenie, že nepostúpili do národného finále, alebo (ii) ak postúpili do národného finále, do 1. december 2018.

 1. Rôzne

 1. Usporiadateľ nezodpovedá za:

 1. stratu, omeškanie alebo poškodenie prihlášok alebo inej komunikácie počas doručenia usporiadateľovi v dôsledku zlyhania počítačového systému, zavírenia počítača alebo iného podobného dôvodu;

 2. zlyhanie, prerušenie alebo nedostupnosť siete, servera, telekomunikácií, satelitu, Internet Service Provider (ISP), webovej stránky a iných pripojení;

 3. zlé fungovanie alebo zlyhanie počítačového hardvéru alebo softvéru;

 4. nesprávne alebo nepresné informácie, ktorých zdrojom je omyl, užívatelia internetu, nepovolená manipulácia, hackeri alebo akékoľvek zariadenia či programy využívané počas súťaže;

 5. poškodenie počítača finalistu alebo akejkoľvek inej osoby spôsobené účasťou v súťaži alebo sťahovaním materiálov z webovej stránky súťaže; alebo

 6. iné chyby alebo problémy spôsobené človekom, elektronikou, počítačom, sieťou, typografiou, tlačou alebo inak v súvislosti s celosvetovou súťažou vrátane, ale nie výlučne chýb a problémov, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti so spracovaním prihlášok, hodnotiacim procesom, zverejňovaním víťazov celosvetovej súťaže alebo v materiáloch celosvetovej súťaže.

 1. Rozhodné právo a riešenie sporov

 1. Celosvetová súťaž a tieto globálne podmienky sa riadia právnym poriadkom Anglicka a Walesu bez ohľadu na konflikt právnych princípov alebo pravidiel, ktorý by viedol k predloženiu záležitosti súdu v inej jurisdikcii. Všetky otázky týkajúce sa obsahu, platnosti, výkladu a vymáhateľnosti týchto globálnych podmienok alebo práv a povinností finalistov, zástupcov a usporiadateľa, ktorá sa vynoria v súvislosti s celosvetovou súťažou, sa riadia právnymi predpismi Anglicka a Walesu.

 2. Ak to nezakazujú platné právne predpisy, každý finalista súhlasí, že:

 1. všetky spory a nároky, ktoré vzniknú na základe súťaže alebo v súvislosti s touto súťažou či udelenou cenou sa budú riešiť individuálne a budú predložené na rozhodnutie príslušnému súdu v Anglicku a Walese;

 2. nemá za žiadnych okolností nárok na náhradu vzniknutých škôd. Finalista sa týmto vzdáva všetkých nárokov na náhradu spôsobených škôd, pričom jedinou výnimkou je náhrada v hotovosti preplácaných vreckových výdavkov.