SÚŤAŽ SPOLOČNOSTI CHIVAS REGAL THE CHIVAS VENTURE 2018

„The Chivas Venture“ je celosvetová súťaž, ktorú organizuje spoločnosť Chivas Brothers Limited, registrovaná v Škótsku pod číslom SC268758 (ďalej len „usporiadateľ“), s cieľom nájsť firmy, ktorých snahou je pozitívne vplývať na spoločnosť (ďalej len „súťaž“).

Tento dokument stanovuje podmienky, ktoré sa vzťahujú na druhú fázu súťaže The Chivas Venture 2018 (ďalej len „globálne podmienky“), najmä na postup, akým bude určený víťaz.

Prihlásením sa do národného kola súťaže súhlasíte nielen s lokálnymi, ale aj s globálnymi podmienkami. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalosti s ďalšími komunikačnými materiálmi vrátane reklamných alebo propagačných materiálov platia globálne podmienky. Súčasťou globálnych podmienok sú aj inštrukcie týkajúce sa prihlasovania, takže účasť v súťaži sa považuje za súhlas so všeobecnými podmienkami.

Nižšie nájdete prehľad hlavných globálnych podmienok (ďalej len „prehľad“). Kompletné znenie podmienok nasleduje. Ak niektorá z podmienok nie je zahrnutá do prehľadu, neznamená to, že je menej relevantná alebo menej vykonateľná; súťažiaci sú viazaní kompletným znením globálnych podmienok. Definície pojmov uvedené v lokálnych podmienkach platia aj v globálnych podmienkach, ak situácia nevyžaduje inak. Ostatné definície sú uvedené nižšie.

Tieto globálne podmienky sa vzťahujú na víťazov národných kôl súťaže, ktorí sú pozvaní, aby sa zúčastnili na celosvetovej súťaži. Ak ako víťaz národného kola súťaža (ďalej len „finalista“) nemôžete splniť niektorú z globálnych podmienok, najmä ak sa zástupca (ktorý sa prihlásil do súťaže v mene súťažiaceho) nemôže zúčastniť na Mentorskom programe, ktorý sa má konať v marci/apríli 2018 (buď diaľkovo alebo niekde v Európe; presný spôsob, miesto a termín ešte budú potvrdené), alebo na Finálovej prezentácii The Chivas Venture, ktorá sa bude konať v máji až júli 2018 (niekde v Európe, presné miesto konania a termín ešte budú potvrdené), nemôžete sa do súťaže prihlásiť, respektíve z nej musíte odstúpiť.

PREHĽAD HLAVNÝCH PODMIENOK

  1. Mentorský program pozostávajúci z prípravy prezentácie, podnikateľskej podpory a poradenstva, ktorý sa uskutoční na diaľku alebo osobne;

  1. Spotrebiteľská súťaž, v ktorej spotrebitelia svojimi hlasmi rozhodnú o tom, kto získa 200 000 USD vyčlenených z fondu; a

  1. Finálová prezentácia The Chivas Venture pred odbornou porotou, ktorá rozhodne o tom, ako bude prerozdelených zvyšných 800 000 USD z fondu.

GLOBÁLNE PODMIENKY

Tieto globálne podmienky a lokálne podmienky  tvoria celú dohodu medzi finalistami vrátane ich zástupcov (ďalej tiež aj „vy“) a usporiadateľom pokiaľ ide o celosvetovú súťaž vrátane akcií celosvetového finále.

 1. Zaväzujete sa, že budete tieto globálne podmienky dodržiavať a súhlasíte, že rozhodnutia usporiadateľa a poroty budú v súvislosti s celosvetovou súťažou finálne a záväzné.

 1. Právoplatní víťazi národných kôl súťaže sú oprávnení sa zúčastniť na celosvetovej súťaži, kde si zmerajú sily s ďalšími víťazmi národných kôl (ďalej len „finalisti“) z celého sveta.

 1. Celosvetová súťaž pozostáva z nasledujúcich troch etáp:

  1. Mentorský program;

  1. Spotrebiteľská súťaž, v ktorej spotrebitelia svojimi hlasmi rozhodnú o tom, kto získa 200 000 USD vyčlenených z fondu. Hlasovanie bude trvať približne tri týždne a uskutoční sa v apríli/máji 2018 (ďalej len „hlasovanie spotrebiteľov“);  

  1. Finálová prezentácia pred odbornou porotou, ktorá na základe vlastného uváženia  rozhodne o tom, ako bude prerozdelených zvyšných 800 000 USD z fondu.  

 1. Mentorský program a Finálová prezentácia The Chivas Venture budú prebiehať v anglickom jazyku. K dispozícii nebude tlmočník ani preklad materiálov. Prítomnosť tlmočníka nie je povolená. Vzhľadom na uvedené musí zástupca dokonale ovládať anglický jazyk, aby sa mohol zúčastniť na Mentorskom programe a na Finálovej prezentácii The Chivas Venture.

 1. Víťazi celosvetovej súťaže sú plne zodpovední za priznanie a zaplatenie všetkých daní, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s celosvetovou súťažou vrátane výhry, dane z akéhokoľvek príjmu alebo odloženej dane, či už v domovskej krajine, alebo v krajine, kde sa uskutočnia akcie celosvetového finále.

ETAPA 1 – MENTORSKÝ PROGRAM

 1. V marci/apríli 2018 (presný dátum, spôsob a miesto budú ešte potvrdené) sa finalisti zúčastnia na programe pozostávajúcom z cyklu prednášok, workshopov a/alebo individuálneho koučingu na diaľku, ktorý im pomôže v rozvoji a ďalšej propagácii ich firiem.

 1. Podmienky účasti na Mentorskom programe sú stanovené v podmienkach národného kola súťaže. O ďalších podrobnostiach budeme finalistov informovať len čo budú schválené.

ETAPA 2 – PROPAGÁCIA FIRMY SPOTREBITEĽOM

 1. Niekedy po skončení Mentorského programu a pred začiatkom Finálovej prezentácie  The Chivas Venture usporiadateľ na svojej webovej stránke www.chivas.com (ďalej len „webová stránka“) predstaví finalistov a vyzve spotrebiteľov, aby hlasovali za svojho obľúbeného finalistu, ktorý má takto šancu získať finančnú odmenu vo výške 200 000 USD (ďalej len „cena spotrebiteľov“).

 1. Aby sa finalista mohol do propagácie firmy spotrebiteľom zapojiť, musí usporiadateľovi v stanovenom termíne a v správnom formáte dodať všetky materiály k celosvetovej súťaži. Usporiadateľ vytvorí každému finalistovi on-line profil a vypracuje systém on-line hlasovania. Usporiadateľ nevie žiadnemu súťažiacemu zaručiť konkrétnu úroveň marketingovej publicity. On-line kanály alebo iné marketingové snahy usporiadateľa alebo lokálneho usporiadateľa (ako je definovaný v lokálnych podmienkach) súvisiace sú súťažou môžu osloviť spotrebiteľov v niektorých krajinách alebo zemepisných oblastiach viac ako inde.

Podmienky týkajúce sa hlasovania spotrebiteľov

 1. Odseky 11, 12, 13, 18 a 20 sa vzťahujú aj na spotrebiteľov, ktorí sa zúčastnia na propagácii firmy spotrebiteľom.     

 1. Spotrebitelia sú oprávnení hlasovať počas hlasovania spotrebiteľov tak, ako je uvedené na webovej stránke. Aby mohli odovzdať svoj hlas, spotrebitelia sa musia registrovať. Na základe tejto registrácie sa potom vykonajú všetky potrebné overenia.    

 1. Usporiadateľ bude všetky hlasy monitorovať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia neuznať hlasy spotrebiteľov, o ktorých sa dá odôvodnene predpokladať, že sú neplatné. Neplatný hlas je taký, ktorý zákazník neodovzdal ako prejav slobodnej vôle a v súlade s týmito globálnymi podmienkami vrátane, ale nie výlučne hromadných hlasov, hlasov syndikátov, hlasov odovzdaných cez makro či iné automatizované prostriedky (vrátane systémov alebo aplikácií, ktoré je možné naprogramovať tak, aby dokázali hlasovať), hlasov odovzdaných s použitím falošnej identity alebo manipulácie s IP adresou, hlasov získaných pomocou mechanizmov, ktoré nie sú v súlade s platnou legislatívou, a akýchkoľvek iných hlasov, ktoré boli odovzdané inak ako skutočným spotrebiteľom v súlade s požiadavkami týchto globálnych podmienok. Finalisti tiež majú zakázané vyhľadať pri získavaní hlasov odborné služby a hlasy si tiež žiadnym spôsobom nesmú kupovať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zverejniť inštrukcie pre finalistov týkajúce sa prípustného správania v rámci propagácie spotrebiteľom a tieto inštrukcie budú pre finalistov záväzné rovnako ako tieto globálne podmienky.  

 1. Usporiadateľ má právo podniknúť akékoľvek kroky, ktoré uzná za vhodné, aby sa chránil pred neplatnými hlasmi vrátane, ale nie výlučne požadovania ďalšej verifikácie identity, veku a iných relevantných údajov hlasujúceho a jeho hlasovacích vzorcov.  

 1. Po skončení hlasovania usporiadateľ spočíta hlasy a prerozdelí prostriedky vyčlenené na cenu spotrebiteľov medzi finalistov takto:

  1. finalista v najvyšším počtom hlasov získa 50 000 USD. Ďalší štyria v poradí s najvyšším počtom hlasov získajú po 20 000 USD. Ostatní súťažiaci si rovnakým dielom rozdelia zvyšných 70 000 USD.  

 1. Usporiadateľ zverejní výsledky spotrebiteľskej súťaže buď počas finálovej prezentácie The Chivas Venture alebo ešte pred ňou. V súlade so zostávajúcou časťou globálnych podmienok bude cena spotrebiteľov víťazom vyplatená najneskôr 15. júla 2018.

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo pozdržať vyplatenie ceny spotrebiteľov, kým neprešetrí všetky prípadné podozrenia týkajúce sa neplatných hlasov alebo iné podozrivé aktivity.

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia potrestať odpočítaním hlasov alebo diskvalifikáciou ktoréhokoľvek finalistu, o ktorom sa odôvodnene domnieva, že sa zaplietol do hlasovania neplatnými hlasmi, alebo ktorý sa snaží inak taktizovať v snahe získať viac hlasov spôsobom, ktorý podľa názoru usporiadateľa nie je v súlade s celkovým duchom celosvetovej súťaže alebo s týmito globálnymi podmienkami.

 1. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za hlasy, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stratili, poškodili alebo oneskorili vrátane dôvodov ako zlyhanie siete, hardvéru alebo softvéru. V prípade technickej poruchy alebo iných okolností, ktoré sú mimo usporiadateľovej kontroly a ktoré ovplyvnia hlasovanie, rozhodne o udelení ceny spotrebiteľov usporiadateľ na základe vlastného uváženia a s ohľadom na všetky okolnosti a dostupné informácie.

 1. Počet hlasov, ktoré finalisti získajú v spotrebiteľskej súťaži, a zodpovedajúca výška udelenej ceny spotrebiteľov sa nezapočítava do finále a nemá žiadny vplyv na výsledky finálovej prezentácie The Chivas Venture či na prerozdelenie hlavnej ceny udeľovanej v tretej etape.

 1. Presný čas a dátum spustenia a ukončenia hlasovania spotrebiteľov ešte nebol stanovený. Usporiadateľ tieto údaje po schválení zverejní na svojej webovej stránke, čím sa stanú súčasťou týchto globálnych podmienok.   

ETAPA 3 – FINÁLOVÁ PREZENTÁCIA THE CHIVAS VENTURE

 1. V tretej etape finalisti súťažia o podiel z celkovej výhry v hodnote 800 000 USD (ďalej len „hlavná cena“).

 1. Finálová prezentácia The Chivas Venture sa uskutoční v máji až júli 2018, pričom presný dátum ešte bude zverejnený (konať sa bude v Európe, presné miesto ešte len bude potvrdené).

 1. Lokálne podmienky, ktoré platia pre každého finalistu, obsahujú všetky informácie o výhrach národného kola súťaže, o cestovaní, ubytovaní a strave počas finálovej prezentácie The Chivas Venture, ako aj o nákladoch, ktoré nie sú zahrnuté.

 1. Na finálovej prezentácii The Chivas Venture bude mať každý finalista možnosť prezentovať svoju firmu a zabojovať o hlavnú cenu pred odbornou porotou, ktorú vyberie usporiadateľ (ďalej len „porota“).  

 1. Finálová prezentácia The Chivas Venture bude rozdelená na tri kolá, konkrétne štvrťfinále (ďalej len „štvrťfinále“), semifinále (ďalej len „semifinále“) a finále (ďalej len „finále“). V štvrťfinále si prezentácie finalistov vypočujú menšie skupiny porotcov; prezentácie by mali mať približne päť minút a ďalších päť až desať minút je vyhradených na otázky poroty. Najlepšie prezentácie postúpia do semifinále, kde ich finalisti predstavia vybraným porotcom. Tí najlepší zo semifinále postúpia do finále, kde svoj nápad predstavia porote na slávnostnom galavečere. Podrobné informácie o dĺžke a forme prezentácie budú zverejnené pred finálovou prezentáciou The Chivas Venture. Súťažiaci, ktorí neuspejú v štvrťfinále a semifinále, zo súťaže vypadnú a prídu o šancu prezentovať svoj projekt v ďalšom kole a získať podiel z hlavnej ceny. Aby sme sa vyhli akýmkoľvek nedorozumeniam, finalisti, ktorí takto vypadnú, však majú stále nárok na finančnú odmenu, ktorú získali za svoje výsledky v spotrebiteľskej súťaži.

 1. Porota bude hodnotiť prezentácie finalistov podľa nasledujúcich všeobecných kritérií:

  1. trhové príležitosti a veľkosť trhu;

  2. preukázateľný vplyv: merateľný sociálny a environmentálny vplyv a model, ktorý sa dá škálovať;

  3. dobrý podnikateľský model a organizačná stratégia;

  4. finančná realizovateľnosť a trvalá udržateľnosť (napr. schopnosť generovať príjem);

  5. schopnosti, skúsenosti a angažovanosť vedenia.

 1. Porota na základe vlastného uváženia určí, ako prerozdelí hlavnú cenu. Hlavnú cenu je napríklad možné udeliť jednému finalistovi, alebo ju rozdeliť medzi viacerých, prípadne všetkých finalistov. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť až 50 000 USD z hlavnej ceny s ohľadom na názory publika (tie môžu mať akúkoľvek formu, akú určí usporiadateľ na základe vlastného uváženia), ktoré sa zúčastní na finálovej prezentácii  The Chivas Venture, no všetky rozhodnutia týkajúce sa prerozdelenia financií urobí porota. Prerozdelenie hlavnej ceny bude oznámené na finálovej prezentácii The Chivas Venture a písomne potvrdené do piatich (5) pracovných dní od finálovej prezentácie The Chivas Venture.  

 1. Rozhodnutia poroty týkajúce sa prerozdelenia hlavnej ceny sú finálne a záväzné.

 1. Hlavná cena bude vyplatená priamo víťazovi, a to bankovým prevodom najneskôr 15. júla 2018.

MATERIÁLY K CELOSVETOVEJ SÚŤAŽI

 1. Materiály k celosvetovej súťaži, ktoré usporiadateľovi umožnia urobiť celosvetovej súťaži patričnú propagáciu a reklamu, budú obsahovať:

  1. finalistov profil na webovej stránke;

  2. účasť na PR, propagačných a marketingových aktivitách vrátane prípravy marketingových materiálov od fotenia a natáčania jednotlivých fáz súťaže a webizód cez sociálne siete a digitálny obsah až po reklamu v médiách (ďalej len „PR a propagačné materiály“);  

spolu so všetkými ďalšími marketingovými materiálmi, ktoré môže usporiadateľ požadovať v súvislosti s celosvetovou súťažou. Podrobnosti o materiáloch k celosvetovej súťaži sú uvedené nižšie.

 1. Usporiadateľ má právo využiť služby špecializovaných externých marketingových a PR agentúr (ďalej len „agentúry“ alebo „agentúra“), ktoré jemu a finalistom pomôžu s prípravou materiálov k celosvetovej súťaži, pričom finalisti sa zaväzujú s týmito agentúrami plne spolupracovať.

 1. Usporiadateľ odhaduje, že finalisti budú na prípravu/dodanie materiálov k celosvetovej súťaži potrebovať približne tri (3) dni. Finalisti sú povinní poskytnúť usporiadateľovi požadované informácie do 30. januára 2018 (alebo do iného termínu, ktorý určí usporiadateľ). Finalisti sa zaväzujú, že na žiadosť usporiadateľa sa (bez nároku na odmenu) plne zapoja do prípravy materiálov k celosvetovej súťaži.

 1. Všetky materiály k celosvetovej súťaži, ktoré poskytnú finalisti, musí schváliť usporiadateľ. Finalisti sa zaväzujú urobiť v materiáloch k celosvetovej súťaži všetky zmeny, ktoré bude usporiadateľ požadovať, a to v stanovenom čase.

 1. Práva na materiály k celosvetovej súťaži

  1. Poskytnutím materiálov k celosvetovej súťaži a účasťou na ich príprave každý finalista a jeho zástupca udeľuje usporiadateľovi a jeho nástupcom časovo a územne neobmedzený, trvalý, neodvolateľný, prevoditeľný, úplne vyplatený a bezodplatný súhlas a licenciu na používanie, kopírovanie, reprodukovanie, šírenie, vytváranie neoriginálnych diel, upravovanie, zobrazovanie, kombinovanie s inými materiálmi a iné využívanie materiálov k celosvetovej súťaži a všetkých v nich obsiahnutých súčastí vrátane mena a loga finalistu, mien, podôb, hlasov a výkonov všetkých osôb, ktoré v nich figurujú, a to akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek dnes či v budúcnosti známom médiu na komerčné účely súvisiace s celosvetovou súťažou. Usporiadateľ už nemusí finalistu, zástupcu ani žiadnu inú tretiu osobu o takomto využití materiálov k celosvetovej súťaži informovať, prípadne si pýtať povolenie. Finalista a zástupca sa týmto vzdáva (a zaväzuje sa, že už nikdy sa nebude pokúšať tieto práva uplatniť) všetkých morálnych práv na materiály k celosvetovej súťaži.

  2. Každý finalista uznáva, že usporiadateľ vlastní všetky práva na materiály k celosvetovej súťaži v zmysle odseku 34i. Ak si finalista želá použiť materiály k celosvetovej súťaži na iné účely, musí (a) získať súhlas usporiadateľa s takýmto použitím (je plne na rozhodnutí usporiadateľa, či bude s takýmto použitím a zverejnením príslušných materiálov súhlasiť); a (b) priznať v materiáloch Chivas Venture náležitú zásluhu.

  3. Usporiadateľ nie je povinný materiály k celosvetovej súťaži akýmkoľvek spôsobom  využívať a zároveň má právo prestať ich na základe vlastného uváženia kedykoľvek používať bez udania dôvodu.

  4. Finalista prehlasuje, že materiály k celosvetovej súťaži, ktoré poskytol, sú jeho vlastným dielom a neporušujú žiadne autorské práva, ochranné známky, právo na ochranu osobných údajov alebo iné práva duševného vlastníctva či akékoľvek iné práva inej osoby alebo firmy. Poskytnutím materiálov k celosvetovej súťaži finalista vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré sa v daných materiáloch spomínajú alebo vyskytujú, s poskytnutím a použitím materiálov súhlasili, tak ako stanovujú tieto globálne podmienky.

  5. Ak finalista poskytne usporiadateľovi v rámci materiálov k celosvetovej súťaži akýkoľvek materiál, ktorý nie je jeho vlastníctvom a/alebo podlieha právam tretích osôb, je ešte pred odovzdaním tohto materiálu zodpovedný za získanie súhlasu s jeho použitím (a týmto prehlasuje, že takýto súhlas aj získa), ako aj za získanie všetkých licencií, prehlásení a súhlasov (ďalej len „prehlásenia“), ktoré sú potrebné na to, aby mohol usporiadateľ materiál použiť v rámci materiálov k celosvetovej súťaži tak, ako je uvedené v týchto globálnych podmienkach. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek od finalistu vyžadovať dôkaz o poskytnutí týchto prehlásení v podobe, ktorá je preňho akceptovateľná. Usporiadateľ môže na základe vlastného uváženia prestať používať materiály k celosvetovej súťaži, ak mu finalista neposkytne náležitý doklad o súhlase.

 1. Profil finalistu na webovej stránke

Pred svetovým finále, ktoré sa uskutoční v marci alebo apríli 2018, usporiadateľ na webovej stránke vytvorí profil každého finalistu s podrobnými údajmi o jeho firme a účasti v súťaži. Každý finalista je povinný spolupracovať s usporiadateľom alebo jeho agentúrou, aby zabezpečil, že profil má požadovaný štandard. To môže zahŕňať návštevu fotografa, poskytnutie fotografií súvisiacich s firmou a poskytnutie materiálov o firme a jej spoločenskom vplyve.

 1. Podnikateľský pán, referencie a informácie týkajúce sa obdobia po skončení súťaže

  1. Finalisti poskytli informácie o svojej firme v predpísanej podobe v prihláške do národného kola súťaže (ďalej len „podnikateľský plán“). Poskytnutie dodatočných informácií sa bude od finalistov požadovať v rámci hĺbkovej previerky (due diligence) po postúpení do celosvetovej súťaže. V prípade, že niektoré informácie v podnikateľskom pláne alebo v materiáloch pre hĺbkovú previerku chýbajú či sú neúplné, finalisti ich na požiadanie usporiadateľa doplnia.

  2. Finalisti môžu byť požiadaní, aby v rámci prihlasovacieho procesu do národného kola súťaže poskytli obchodné referencie na svoju firmu. Aby sa mohli zúčastniť celosvetovej súťaže, budú musieť vyplniť regionálnu prihlášku a uviesť referencie od ľudí, ktorých môže usporiadateľ pred finálovou prezentáciou The Chivas Venture kontaktovať. V prípade, že má usporiadateľ s niektorou referenciou problém, môže požiadať finalistu o vyjadrenie.

  3. Finalisti sa zaväzujú, že usporiadateľovi (na požiadanie a do termínu stanoveného usporiadateľom) budú po skončení celosvetovej súťaže ešte ďalšie dva (2) roky poskytovať nasledujúce údaje o svojej firme (vo forme stanovenej usporiadateľom):

Usporiadateľ je oprávnený tieto informácie použiť v správe o súťaži, v štatistikách a údajoch týkajúcich sa súťaže a spoločenskej zodpovednosti usporiadateľa.   

 1. PR a propagačné materiály  

  1. Finalisti a ich zástupcovia, ktorí majú viac ako 25 rokov, môžu byť požiadaní, aby sa zapojili do prípravy rôznych PR a propagačných materiálov na účely propagácie finalistov a ich podnikateľských nápadov, celosvetovej súťaže a/alebo usporiadateľa a jeho produktov a služieb.

  2. Finalisti týmto súhlasia a berú na vedomie, že ani oni, ani ich zástupcovia nemajú žiadne právo schvaľovať finálne PR a propagačné materiály a že usporiadateľ nemá voči nim alebo ich zástupcom, ktorým sa finálne PR a propagačné materiály nepáčia, žiadne záväzky a povinnosti.  

  3. Usporiadateľ finalistovi v dostatočnom predstihu oznámi, že sa vyžaduje jeho účasť na príprave PR a propagačných materiálov. Príprava PR a propagačných materiálov bude vyžadovať vašu súčinnosť a spoluprácu s agentúrou. Cestovné náklady je potrebné si vopred dohodnúť s usporiadateľom, ktorý ich potom na základe účtenky preplatí.

  4. Práva na PR a propagačné materiály: Autorské práva na PR a propagačné materiály vlastní usporiadateľ. PR a propagačné materiály predstavujú predmet prenájmu (majiteľom autorských práv je právnická osoba); ak však PR a propagačné materiály (alebo ich časť) nemôžu byť z akéhokoľvek dôvodu ustanovené ako predmet prenájmu, vy alebo váš zástupca zo svojej funkcie (a) prevediete na usporiadateľa všetky práva na PR a propagačné materiály. Usporiadateľ a jeho  nástupcovia teda majú časovo a územne neobmedzené, trvalé a celosvetové právo reprodukovať, šíriť, vytvárať neoriginálne diela, upravovať, zobrazovať, kombinovať s inými materiálmi a inak využívať PR a propagačné materiály a všetky ich súčasti vrátane mena a loga finalistu, mien, podôb, hlasov a výkonov všetkých osôb, ktoré v nich figurujú, a to akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek dnes či v budúcnosti známom médiu na komerčné účely súvisiace s celosvetovou súťažou. Usporiadateľ už nemusí finalistu, zástupcu ani žiadnu inú tretiu osobu o takomto využití PR a propagačných materiálov informovať, prípadne si pýtať povolenie. Finalista a zástupca sa týmto vzdáva (a zaväzuje sa, že už nikdy sa nebude pokúšať tieto práva uplatniť) všetkých morálnych práv na PR a propagačné materiály.

  5. Každý finalista bude musieť na vyzvanie do siedmich (7) dní podpísať čestné prehlásenie o svojej spôsobilosti a zbavení zodpovednosti a bude musieť obstarať podpisy všetkých tretích osôb, ktoré sú potrebné na to, aby táto klauzula nadobudla platnosť.

 1. Kódex zodpovedného marketingu spoločnosti Pernod Ricard (ďalej len „kódex“)

  1. Usporiadateľ je členom Skupiny Pernod Ricard. Ako taký je povinný zabezpečiť, že všetky aspekty celosvetovej súťaže vrátane materiálov k celosvetovej súťaži sú v súlade s kódexom. Kompletné znenie kódexu si môžete pozrieť tu.

  2. Finalisti a všetci zástupcovia sú povinní zabezpečiť, aby ich podnikanie a konanie bolo počas celého trvania celosvetovej súťaže v súlade s kódexom. Kódex predovšetkým stanovuje, že súčasťou materiálov k celosvetovej súťaži nesmie byť (ako na základe vlastného uváženia určil usporiadateľ) obsah, ktorý:

  1. Finalisti sa zaväzujú plne spolupracovať s usporiadateľom a pomáhať mu zabezpečiť dodržiavanie kódexu.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY  

 1. Preverenie informácií uvedených v prihláške

  1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo preveriť si finalistu, jeho zástupcu a podnikateľský nápad. To môže zahŕňať preverenie finančných a trestných záznamov finalistu, zástupcu a ostatných členov vedenia firmy. Účasťou v celosvetovej súťaži dáva finalista usporiadateľovi povolenie vykonať takúto kontrolu finančných a trestných záznamov a v prípade potreby usporiadateľovi poskytne aj písomné splnomocnenie a informácie, ktoré vykonanie takejto kontroly umožnia.

  2. Ak sa usporiadateľ na základe vlastného uváženia rozhodne, že finalista nie je vhodným kandidátom na účasť v celosvetovej súťaži, vrátane, ale nie výlučne preto, že jeho účasť by mohla (podľa názoru usporiadateľa) vrhnúť na usporiadateľa zlé svetlo, usporiadateľ je oprávnený takéhoto finalistu okamžite zo súťaže vylúčiť a žiadať vrátenie všetkých finančných prostriedkov, ktoré mu boli dovtedy v rámci ceny spotrebiteľov alebo hlavnej ceny poskytnuté.

  3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia diskvalifikovať každého finalistu, ktorý mu odmietne poskytnúť splnomocnenie na vykonanie kontroly poskytnutých údajov, alebo finalistu, o ktorom na základe preverenia poskytnutých údajov usúdi, že nie je vhodným  kandidátom na účasť v celosvetovej súťaži, vrátane, ale nie výlučne preto, že finalistova účasť v celosvetovej súťaži by mohla vrhnúť zlé svetlo na usporiadateľa a/alebo na Skupinu Pernod Ricard.

 1. Ochrana osobných údajov  

Usporiadateľ spracuje (v spolupráci s konkrétnymi tretími osobami, aby sme sa vyhli akýmkoľvek nedorozumeniam) všetky osobné údaje zozbierané v súvislosti so súťažou v súlade s týmito globálnymi podmienkami, lokálnymi podmienkami a vlastnými zásadami ochrany osobných údajov (zverejnenými na jeho webovej stránke). Prihlásením sa do súťaže každý súťažiaci udeľuje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane potvrdenia, že získal súhlas všetkých osôb, ktorých osobné údaje poskytol usporiadateľovi alebo usporiadateľovi národného kola v prihláške do súťaže, so spracovaním týchto údajov).   

 1. Vyhlásenia a záruky  

  1. Finalista týmto vo vlastnom mene a v mene svojho zástupcu prehlasuje, že:

   1. ich firma je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá bola založená v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi;  

   2. zástupca firmy v celosvetovej súťaži má viac ako 25 rokov a je oprávnený konať v mene firmy;  

   3. ich firma neporušuje a nebude porušovať žiadne práva tretích osôb;

   4. finalista, jeho zástupca a vedúci zamestnanci firmy neboli nikdy usvedčení z podvodu, nie sú insolventní a neboli odvolaní z vedúcej pozície;

   5. finalista a jeho zástupca neposkytnú žiadnu informáciu, ktorá by bola nepravdivá, neurobia nič, čo by bolo možné odôvodnene považovať za obscénne, rúhačské alebo hanlivé, znevažujúce alebo pohrdlivé, a vyvarujú sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo mať nepriaznivý vplyv na reklamnú a propagačnú kampaň usporiadateľa, alebo ktoré by mohlo poškodiť dobré meno usporiadateľa, vrátane, ale nie výlučne zatknutia, stíhania, obvinenia týkajúceho sa kriminálneho činu alebo nezákonného konania ako napríklad nebezpečné alebo bezohľadné vedenie motorového vozidla, spôsobenie nehody pod vplyvom alkoholu atď.;  

   6. finalista a zástupca dodržiavajú a vždy budú dodržiavať kódex vrátane častí uvedených v odseku 38;

   7. finalista bez písomného súhlasu usporiadateľa nepoužije a nezverejní žiadne finančné alebo obchodné informácie o usporiadateľovi alebo inom členovi Skupiny Pernod Ricard;

   8. finalista a zástupca si od usporiadateľa vždy vyžiadajú súhlas s každou PR aktivitou a s každým rozhovorom, ktorý poskytnú v súvislosti so súťažou;

   9. finalista usporiadateľa písomne informoval o všetkých udalostiach z minulosti alebo súčasnosti alebo o osobných a obchodných okolnostiach, v prípade ktorých sa dá očakávať, že budú pre usporiadateľa pri propagácii a zviditeľňovaní finalistu dôležité;

   10. finalista dodržal všetky lokálne podmienky a rovnako bude dodržiavať aj globálne podmienky;

   11. akékoľvek použitie materiálov k celosvetovej súťaži (k príprave ktorých finalista prispel) usporiadateľom, jeho nástupcami, koncesionármi a zadávateľmi neporuší práva žiadnej fyzickej či právnickej osoby alebo subjektu.

 1. Prehlásenie o zbavení zodpovednosti a náhrade škody

Účasťou v súťaži sa každý finalista a zástupca zaväzuje, že bude usporiadateľa, jeho materskú spoločnosť, filiálky, dcérske spoločnosti, agentúry a príslušných úradníkov, členov vedenia, akcionárov, zamestnancov a zástupcov brániť, nebude požadovať žiadnu náhradu straty, nebude ho z ničoho obviňovať a nebude od neho žiadať náhradu nákladov a poplatkov (vrátane, ale nie výlučne právnych poplatkov a poplatkov súvisiacich s urovnaním sporov) vyplývajúcich z finalistovej účasti v národnom kole súťaže alebo v celosvetovej súťaži alebo z jeho diskvalifikácie vrátane, ale nie výlučne:

   1. cestovania a akýchkoľvek iných aktivít súvisiacich alebo akýmkoľvek spôsobom spojených so súťažou (vrátane, bez obmedzenia, dopravy, účasti alebo ubytovania na akciách, ktoré sú súčasťou súťaže, súvisia sú súťažou alebo sú jej doplnením; a

   2. akýchkoľvek súvisiacich činností alebo prevzatia, vlastníctva, využitia alebo zneužitia výhry;  

   3. akéhokoľvek údajného alebo skutočného porušenia lokálnych alebo globálnych podmienok;

   4. akéhokoľvek údajného alebo skutočného porušenia prehlásenia, záruky alebo dohody v globálnych podmienkach; a

   5. akéhokoľvek využitia materiálov k celosvetovej súťaži povoleného v globálnych podmienkach.

Nič v týchto globálnych podmienkach nezbavuje usporiadateľa alebo finalistu zodpovednosti za podvod alebo za smrť či osobnú ujmu spôsobenú nedbalosťou, alebo akejkoľvek inej zodpovednosti v rozsahu stanovenom zákonom.

 1. Diskvalifikácia

Bez toho, aby tým boli akokoľvek dotknuté jeho práva vyplývajúce z platných právnych predpisov alebo z týchto globálnych podmienok, usporiadateľ je kedykoľvek počas celosvetovej súťaže na základe vlastného uváženia oprávnený finalistu diskvalifikovať a žiadať vrátenie všetkých finančných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté, ak zistí, že:

   1. finalista bol akýmkoľvek spôsobom zapletený do falošného hlasovania;

   2. finalista porušil lokálne a globálne podmienky;

   3. finalista alebo akákoľvek s ním spojená osoba vrátane členov rodiny jeho obchodných partnerov spáchala čin, ktorý by sa usporiadateľa podľa jeho názoru negatívne dotkol, prípadne by poškodil jeho povesť alebo povesť Skupiny Pernod Ricard S.A.;

   4. finalista alebo zástupca sa správa spôsobom, ktorý porušuje kódex;

   5. finalista alebo zástupca neprešiel preverením informácií, ktoré poskytol v prihláške do súťaže.

Ak sa usporiadateľ rozhodne uplatniť svoje právo finalistu diskvalifikovať, písomne ho informuje, že ukončil jeho účasť v celosvetovej súťaži a uvedie dôvody, ktoré ho k tomu viedli. Toto oznámenie nadobudne platnosť dňom jeho doručenia finalistovi.

 1. Schvaľovanie PR  

Finalista sa zaväzuje, že sám ani prostredníctvom nikoho iného nezverejní žiadnu správu alebo materiál týkajúci sa jeho účasti na celosvetovej súťaži bez predchádzajúceho súhlasu usporiadateľa, ktorý má právo takýto súhlas na základe vlastného uváženia neudeliť.

 1. Exkluzivita

Finalisti neuzatvoria žiadnu zmluvu o propagácii inej značky alkoholu odo dňa podania prihlášky do súťaže až do momentu, keď (i) dostanú oznámenie, že nepostúpili do finále národnej súťaže; alebo (ii) ak postúpili do finále národnej súťaže, do 1. december 2018.

 1. Rôzne

Usporiadateľ nezodpovedá za:

   1. stratu, omeškanie alebo poškodenie prihlášok alebo inej komunikácie počas doručenia usporiadateľovi národného kola súťaže v dôsledku zlyhania počítačového systému, zavírenia počítača alebo iného podobného dôvodu;

   2. zlyhanie, prerušenie alebo nedostupnosť siete, servera, telekomunikácií, poskytovateľa internetových služieb (ISP), webovej stránky a iných pripojení;

   3. zlé fungovanie alebo zlyhanie počítačového hardvéru alebo softvéru;

   4. nesprávne alebo nepresné informácie, ktorých zdrojom je omyl, užívatelia internetu, nepovolená manipulácia, hackeri alebo akékoľvek zariadenia či programy využívané počas súťaže;

   5. poruchy či poškodenie počítača finalistu alebo akejkoľvek inej osoby spôsobené účasťou v súťaži alebo sťahovaním materiálov z webovej stránky súťaže; alebo

   6. iné chyby alebo problémy spôsobené človekom, elektronikou, počítačom, sieťou, typografiou, tlačou alebo inak v súvislosti s celosvetovou súťažou vrátane, ale nie výlučne chýb a problémov, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti so spracovaním prihlášok, hodnotiacim procesom, zverejňovaním víťazov celosvetovej súťaže alebo v materiáloch k celosvetovej súťaži.

 1. Rozhodné právo a riešenie sporov

  1. Celosvetová súťaž a tieto globálne podmienky sa riadia právnym poriadkom Anglicka a Walesu bez ohľadu na konflikt právnych princípov alebo pravidiel, ktorý by viedol k predloženiu záležitosti súdu v inej jurisdikcii. Všetky otázky týkajúce sa obsahu, platnosti, výkladu a vymáhateľnosti týchto globálnych podmienok alebo práv a povinností finalistov, zástupcov a usporiadateľa, ktoré sa vynoria v súvislosti s celosvetovou súťažou, sa riadia právnymi predpismi Anglicka a Walesu.

  2. Ak to nezakazujú platné právne predpisy, každý finalista súhlasí, že:

   1. všetky spory a nároky, ktoré vzniknú na základe súťaže alebo v súvislosti s touto súťažou či udelenou cenou sa budú riešiť individuálne a budú predložené na rozhodnutie príslušnému súdu v Anglicku a Walese;

   2. nemá za žiadnych okolností nárok na náhradu vzniknutých škôd. Finalista sa týmto vzdáva všetkých nárokov na náhradu spôsobených škôd, pričom jedinou výnimkou je náhrada v hotovosti preplácaných vreckových výdavkov. Vzdáva sa  tiež práva tieto škody násobiť, a tým ich zvyšovať.