SÚŤAŽ CHIVAS VENTURE 2018

LOKÁLNE PODMIENKY

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

PREHĽAD

1."Chivas Venture" je celosvetová súťaž, ktorú organizuje spoločnosť Chivas Brothers Limited, registrovaná v Škótsku pod číslom SC268758 (ďalej len „usporiadateľ“), s cieľom nájsť firmy, ktorých snahou je pozitívne vplývať na spoločnosť (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž má dve fázy:

 1. Fáza 1 (ďalej len „národné kolo súťaže“) – národné kolá súťaže v zúčastnených krajinách vrátane Slovenskej republiky, ktorých víťazi postúpia do celosvetovej súťaže. Prihlášky do národného kola súťaže je možné posielať od 4. septembra 2017 do 30. októbra 2017, pričom víťaz národného kola bude vybraný do 8. decembra 2017 Fáza 1 sa riadi lokálnymi podmienkami (ďalej len „lokálne podmienky“) a usporiadateľ národného kola ju organizuje v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 1. Fáza 2 (ďalej len „celosvetová súťaž“) – v tejto fáze si víťazi národných kôl súťaže zmerajú svoje sily s víťazmi z ostatných krajín. Fáza 2 má tri etapy:

 1. účasť na mentorskom programe (ďalej len „mentorský program“) v marci/apríli 2018 (program sa môže uskutočniť osobne alebo on-line – viac v odseku 29);

 2. spotrebiteľská súťaž, ktorej súčasťou je prerozdelenie sumy 200 000 USD z fondu na základe hlasovania spotrebiteľov; a

 3. účasť na slávnostnom finále, ktoré sa uskutoční v máji až júli 2018.  

Termíny, formát/spôsob účasti a/alebo miesta konania celosvetovej súťaže budú spresnené a oznámené finalistom, ktorí postúpia do užšieho výberu, do konca decembra 2017. Fáza 2 sa riadi globálnymi podmienkami (ďalej len „globálne podmienky“). Všetci prihlásení do národného kola súťaže svojou účasťou v súťaži súhlasia s lokálnymi podmienkami. Globálne podmienky podliehajú zákonom Anglicka a Walesu a sú vo výlučnej jurisdikcii anglických súdov.

3. Národné kolo súťaže pre Slovenskú republiku bude organizovať [názov, IČO a sídlo] (ďalej len „usporiadateľ národného kola“). Usporiadateľ národného kola je právne zodpovedný za všetky aspekty národného kola súťaže.

SPÔSOBILOSŤ

4. Na účasť, respektíve výhru v národnom kole súťaže nie je potrebný žiadny nákup.

5. Účasťou v  národnom kole súťaže pre Slovenskú republiku súhlasíte s lokálnymi podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, nesmiete sa súťaže zúčastniť.

6. Do národného kola súťaže pre Slovenskú republiku sa môže prihlásiť:  

 1. akákoľvek obchodná spoločnosť (ďalej len „súťažiaci“), ktorá je riadne založená a existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky; a

 2. snaží sa prostredníctvom svojho podnikania pozitívne vplývať alebo byť prospešná pre spoločnosť alebo životné prostredie; a

 3. jej ročné príjmy (vrátane grantov, cien a investícií, ako napríklad úver a vlastný kapitál) od 1. septembra 2016 do 1. septembra 2017 nepresiahli 1,5 mil. USD (alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene); a

 4. nachádza sa v jednej z nasledujúcich fáz: predštartovacia (seed) fáza, štartovacia (start-up) fáza alebo fáza expanzie (growth), tak ako sú definované v odseku 7.

7. Súťažiaci sa musí nachádzať v jednej z nasledujúcich fáz: buď v predštartovacej (seed) fáze, štartovacej (start-up) fáze alebo fáze expanzie (growth). Súťažiaci sú povinní zdokladovať, k ktorej fáze sa nachádzajú v čase podania prihlášky. Usporiadateľ národného kola súťaže od nich môže v tomto ohľade požadovať predloženie príslušných dokladov.

Predštartovacia (seed) fáza: súťažiaci má prvý prototyp produktu a zatiaľ nemá príjmy od zákazníkov/užívateľov;

Štartovacia (start-up) fáza: súťažiaci má funkčný prototyp, alebo minimálne životaschopný produkt, a je buď pripravený vstúpiť na trh, alebo už má nejakých platiacich zákazníkov, v ideálnom prípade s preukázateľnou trakciou;

Fáza expanzie (growth): súťažiaci sa sústreďuje na škálovanie už potvrdených ponúk (t. j. vykazuje značnú užívateľskú trakciu a odbyt).

8. Vzhľadom na to, že usporiadateľ národného kola súťaže a usporiadateľ sú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predajom alkoholu, súťaž nie je určená pre uchádzačov z firiem, ktoré:

 1. sa výhrade alebo prevažne zaoberajú marketingom alebo predajom výrobkov a služieb osobám mladším ako 18 rokov; alebo

 2. výhradne alebo prevažne zabezpečujú predaj alebo propagáciu alkoholu, služieb týkajúcich sa návykových látok alebo súvisiacich produktov (napr. fajčenie).

9. Prihlášku musí podať zakladateľ alebo zamestnanec firmy, ktorý má viac ako 25 rokov (ďalej len „zástupca“). Pre účely súťaže sa zástupca stáva (i) jediným splnomocneným zástupcom súťažiaceho (vrátane prípadov, keď ide o akékoľvek podania, prezentácie, pohovory atď.) počas celého trvania súťaže, ak na základe uváženia usporiadateľa národného kola a usporiadateľa nie je dohodnuté inak; a (ii) právne splnomocneným zástupcom súťažiaceho. Zástupca musí dokonale ovládať anglický jazyk, pretože mentorský program a finálová prezentácia The Chivas Venture prebieha výlučne v anglickom jazyku. K dispozícii nie sú (a nie sú ani povolení) žiadni tlmočníci ani preklady materiálov. Pod pojmom „súťažiaci“ sa rozumie tak firma, ako aj zástupca, ak kontext nevyžaduje inak. Aby sme sa vyhli akémukoľvek nedorozumeniu, usporiadateľ a usporiadateľ národného kola súťaže vo výnimočných prípadoch zvážia žiadosť o zmenu zástupcu, ale nie sú povinní s touto zmenou súhlasiť. Usporiadateľ a usporiadateľ národného kola súťaže si vyhradzujú právo diskvalifikovať každého súťažiaceho, ktorého zástupca nie je v akejkoľvek fáze súťaže k dispozícii.

10. Do súťaže sa nemôžu prihlásiť:  

 1. rodinní príslušníci (rodičia, deti, manželia/manželky či súrodenci a ich zákonní manželia/manželky, a to bez ohľadu na miesto bydliska); a

 2. osoby žijúce v spoločnej domácnosti, či už sú s nimi spriaznené, alebo nie

zamestnancov a pracovníkov usporiadateľa národného kola súťaže alebo usporiadateľa, ich materských, pridružených a dcérskych spoločností a reklamných a propagačných agentúr, či už vo vlastnom mene, alebo v mene právnickej osoby, v ktorej majú vlastnícky podiel.

11. Ak je v akomkoľvek štádiu súťaže usporiadateľ národného kola alebo usporiadateľ informovaný, alebo sám zistí, že súťažiaci alebo jeho zástupca nespĺňa kritériá uvedené v odseku 6 a 10, môže takéhoto súťažiaceho s okamžitou platnosťou diskvalifikovať.  

12. Účasťou v národnom kole súťaže súťažiaci súhlasí, že ak vyhrá národné kolo súťaže, bude viazaný globálnymi podmienkami, ktorými sa riadi ďalšia fáza súťaže. Od zástupcu sa môže vyžadovať, aby odovzdal podpísanú kópiu globálnych podmienok.

KĽÚČOVÉ TERMÍNY PRE NÁRODNÉ KOLO SÚŤAŽE

Spustenie podávania prihlášok pre Slovenskú republiku

4. september 2017 o 09:00 GMT

Uzávierka prihlášok pre Slovenskú republiku

30. október 2017 o 09.00 GMT

Potvrdenie mien finalistov národného kola

do 15. novembra

Prezentácia finalistov národného kola

do 24. novembra

Výber a vyrozumenie víťaza národného kola pre Slovenskú republiku na galavečere

do 8. decembra

PRIHLÁSENIE 

13. Súťažiaci musia vyplniť prihlášku, ktorá je k dispozícii na stránke www.chivasventure.com, a predložiť uvedené materiály.  

14. V rámci prihlasovania budú musieť súťažiaci zodpovedať súbor otázok v prihláške a môžu byť tiež požiadaní o poskytnutie dvoch referencií. Usporiadateľ národného kola súťaže sa pri posudzovaní súťažiaceho môže na poskytovateľov referencií obrátiť, s čím súťažiaci a jeho zástupca súhlasia a podpíšu akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré si od nich usporiadateľ národného kola súťaže alebo usporiadateľ v tomto ohľade vyžiada.

15. Obchodné tajomstvo. Usporiadateľ národného kola súťaže od súťažiacich počas súťaže nebude požadovať a ani si neželá dostávať žiadne dôverné alebo tajné informácie či materiály. Akékoľvek informácie a materiály, ktoré súťažiaci poskytne, nebudú považované za tajné či dôverné. Usporiadateľ národného kola súťaže a usporiadateľ však bez súhlasu súťažiaceho nezverejní žiadne finančné informácie alebo iné citlivé obchodné informácie, ktoré sú súťažiacim jasne označené za dôverné.

16. Usporiadateľ národného kola súťaže si vyhradzuje právo preveriť si súťažiaceho, zástupcu a ich podnikateľský nápad. To môže zahŕňať preverenie finančných a trestných záznamov súťažiaceho, zástupcu a ostatných členov vedenia firmy. Účasťou v súťaži dáva súťažiaci usporiadateľovi národného kola povolenie vykonať takúto kontrolu finančných a trestných záznamov a v prípade potreby mu poskytne aj písomné splnomocnenie a informácie, ktoré vykonanie takejto kontroly umožnia

17. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia diskvalifikovať každého finalistu, ktorý mu odmietne poskytnúť splnomocnenie na vykonanie kontroly poskytnutých údajov, alebo finalistu, o ktorom na základe preverenia poskytnutých údajov usúdi, že nie je vhodným kandidátom na účasť v celosvetovej súťaži, vrátane, ale nie výlučne preto, že finalistova účasť v celosvetovej súťaži by mohla vrhnúť zlé svetlo na usporiadateľa národného kola súťaže a/alebo usporiadateľa a ďalšie firmy z ich skupiny.

18. Vyhlásenia a záruky súťažiaceho. Súťažiaci prehlasuje, že:

 1. jeho firma (vrátane jej aktivít) neporušuje a nebude porušovať práva tretích osôb;

 2. ani zástupca, ani súťažiaci, ani žiadny z ich vedúcich zamestnancov a pracovníkov nebol nikdy usvedčený z podvodu, nie je insolventný a nebol odvolaný z vedúcej pozície;

 3. súťažiaci a jeho vedúci pracovníci sa vyvarujú akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno usporiadateľa národného kola súťaže alebo usporiadateľa;

 4. súťažiaci a jeho firma vždy dodržiavali a budú dodržiavať kódex Pernod Ricard pre obchodnú komunikáciu.   

19. Ochrana osobných údajov: Usporiadateľ národného kola súťaže (prípadne usporiadateľ) spracuje (v spolupráci s konkrétnymi tretími osobami, aby sme sa vyhli akýmkoľvek nedorozumeniam) všetky osobné údaje zozbierané v prihláškach v súlade s vlastnými zásadami ochrany osobných údajov usporiadateľa (zverejnenými na stránke http://www.chivas.com/en-GB/the-venture/venture-legal/privacy-policy). Prihlásením sa do súťaže každý súťažiaci udeľuje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane potvrdenia, že získal súhlas všetkých osôb, ktorých osobné údaje poskytol usporiadateľovi alebo usporiadateľovi národného kola súťaže v prihláške, so spracovaním týchto údajov).  

20. Súťažiaci by sa mali do súťaže prihlasovať len vtedy, ak sa v prípade, že vyhrajú národné kolo súťaže pre Slovenskú republiku, môžu zúčastniť na akciách celosvetového finále a sú pripravení a schopní splniť všetky podmienky a obmedzenia stanovené v globálnych podmienkach. Aby sme sa vyhli akýmkoľvek pochybnostiam, zástupca musí byť oprávnený vycestovať do akejkoľvek krajiny, kde sa bude konať celosvetová súťaž; súťažiaci preberá plnú zodpovednosť a znáša všetky náklady súvisiace s vystavením cestovných dokladov (vrátane pasu alebo víz) zástupcovi, aby mohol vycestovať.

VÝBER A HODNOTENIE

21. Údaje na všetkých prijatých platných prihláškach, rovnako ako ďalšie vyžiadané informácie, budú detailne posúdené. Časť prihlášok postúpi do užšieho výberu, kde ich bude hodnotiť porota (ďalej len „porota“), ktorej členom bude minimálne jeden porotca, ktorý nie je zamestnancom usporiadateľa národného kola súťaže alebo usporiadateľa, a to podľa nasledujúcich všeobecných kritérií a v nasledujúcich etapách:

 1. trhové príležitosti a veľkosť trhu;

 2. preukázateľný vplyv: merateľný sociálny a environmentálny vplyv a model, ktorý sa dá škálovať;

 3. dobrý podnikateľský model a organizačná stratégia;

 4. finančná realizovateľnosť a trvalá udržateľnosť (napr. schopnosť generovať príjem);

 5. schopnosti, skúsenosti a angažovanosť vedenia.  

22. Etapa 1: Úvodná kontrola a posúdenie prihlášok. Prihlášky na úvod skontroluje usporiadateľ na základe vyššie uvedených kritérií. Prihlášky 10 – 20 súťažiacich, ktoré sa v hodnotení umiestnia najvyššie, následne posúdi porota a nezávislý globálny analytik sociálneho podnikania, ktorého vyberie usporiadateľ.

23. Etapa 2: Pohovor s najlepšími kandidátmi. Až 10 najlepších kandidátov absolvuje pohovor s vybranými zástupcami usporiadateľa národného kola súťaže, a to buď prostredníctvom videohovoru, telefonicky alebo osobne, v závislosti od toho, kde sa kandidát bude práve nachádzať.

24. Etapa 3: Prezentácia finalistov národného kola. Na základe pohovoru a všetkých získaných informácií a faktov budú vybraní približne traja až piati najlepší súťažiaci, ktorí sa stanú „finalistami národného kola súťaže“. Finalisti národného kola budú kontaktovaní poštou, telefonicky a/alebo e-mailom.

25. Etapa 4: Potvrdenie víťaza národného kola. Finalisti národného kola môžu opätovne absolvovať pohovor s porotou a vybranými predstaviteľmi usporiadateľa národného kola súťaže, a to buď prostredníctvom videohovoru, telefonicky alebo osobne na finálovej prezentácii národného kola, v závislosti od toho, kde sa budú nachádzať. Na základe pohovoru, výsledkov prezentácie a všetkých získaných informácií a faktov porota následne vyberie víťaza národného kola súťaže. Víťaz národného kola súťaže bude kontaktovaný poštou, telefonicky a/alebo e-mailom najneskôr do 8. decembra 2017.

26. Ak finalista národného kola súťaže nezareaguje na oznámenie usporiadateľa národného kola v stanovenom termíne, alebo ak finalistu národného kola súťaže nie je možné v požadovanom čase preveriť, alebo ak finalista národného kola súťaže nie je inak schopný prijať status finalistu, alebo ak sa jeho zástupca nemôže zúčastniť na niektorej z akcií finále súťaže alebo je inak nespôsobilý, voľba jeho osoby ako finalistu národného kola súťaže prepadá a usporiadateľ národného kola súťaže namiesto neho na základe vlastného uváženia vyberie spomedzi náhradníkov iného finalistu.

27. Vyššie uvedené etapy sa označujú ako „výberový proces“. Každá prihláška, u ktorej sa v priebehu výberového procesu zistí, že nespĺňa tieto lokálne podmienky alebo že obsahuje zakázaný či nevhodný obsah, tak ako ho na základe vlastného uváženia stanovil usporiadateľ národného kola, môže byť vyradená. Usporiadateľ národného kola má právo rozhodnúť, ktoré prihlášky sú spôsobilé na účasť v súťaži a ktoré do nej nebudú pripustené.

MARKETING A PROPAGÁCIA

28. Súťažiaci a zástupcovia sa týmto zaväzujú, že sa zúčastnia na všetkých reklamných a propagačných aktivitách, ktoré určí usporiadateľ národného kola a usporiadateľ. Tieto aktivity môžu zahŕňať využitie obchodného mena, adresy, ochrannej známky a loga súťažiaceho, mena jeho zástupcu, fotografie, hlas a/alebo iné podobizne na reklamné, obchodné a propagačné účely bez ďalšej náhrady, a to vo všetkých známych médiách (aj tých, ktoré v budúcnosti ešte len môžu byť objavené) na celom svete a na večné časy, bez upozornenia, kontroly alebo súhlasu.

CENA 

29. Víťaz národného kola pre Slovenskú republiku získa:

 1. Mediálne pokrytie propagujúce spoločnosť Lokálneho víťaza v magazíne FORBES (prípadne ďalších) a online. Fľašu Chivas Regal Extra.

 2. právo zástupcu zúčastniť sa v mene súťažiaceho na mentorskom programe Chivas Venture v marci/apríli 2018. [Mentorský program sa môže na základe uváženia usporiadateľa konať buď na diaľku alebo osobne niekde v Európe, pričom presné miesto usporiadateľ ešte určí. Miesto a spôsob, akým sa mentorský program uskutoční, finalistom národného kola súťaže oznámia po ich výbere. V prípade, že mentorský program sa bude konať na diaľku, súťažiaci musia mať prístup k primeranému internetovému pripojeniu a vybaveniu, aby ho mohli absolvovať prostredníctvom videokonferencie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo diskvalifikovať každého súťažiaceho, ktorý nie je schopný zúčastniť sa na mentorskom programe týmto spôsobom. Ak sa mentorský program uskutoční osobne, usporiadateľ zabezpečí zástupcovi spiatočnú letenku v ekonomickej triede zo Slovenskej republiky na miesto konania mentorského programu, ubytovanie v hoteli podľa výberu usporiadateľa, transfer z letiska do hotela, ako aj potrebné prevozy na akcie súťaže počas mentorského programu a vybrané jedlá počas mentorského programu.    

 3. výlet pre zástupcu s účasťou na finálovej prezentácii Chivas Venture v máji až júli 2018 pozostávajúci z nasledujúcich položiek:  

 1. spiatočná letenka v ekonomickej triede zo Slovenskej republiky;

 2. ubytovanie v hoteli podľa výberu usporiadateľa;

 3. transfer z letiska do hotela, ako aj potrebné prevozy na sprievodné akcie súťaže počas celého týždňa finálovej prezentácie Chivas Venture;

 4. raňajky, obedy a večere počas celého týždňa konania finálovej prezentácie Chivas Venture.

30. Víťaz národného kola súťaže je povinný uhradiť náklady na dopravu na letisko a z letiska vo svojej domovskej krajine, cestovné poistenie a všetky ďalšie súvisiace cestovné náklady, ktoré nie sú uvedené vyššie (vrátane, ale nie výlučne poplatky za prekročenie počtu a váhy batožiny, poplatky za vystavenie pasu a získanie víz) a akékoľvek iné náklady alebo výdaje, ktoré nie sú uvedené vyššie. Berte na vedomie, že poplatky za izbovú službu, minibar a ostatné poplatky v hoteli hradí zástupca.  

31. Cesta vrátane všetkých rezervácií musí byť zabezpečená u dodávateľa, ktorého na základe vlastného uváženia  vyberie usporiadateľ národného kola súťaže. Všetky záležitosti súvisiace s cestovaním sa vybavia prostredníctvom cestovnej kancelárie, ktorú vyberie usporiadateľ národného kola súťaže. Dohodnuté termíny cesty nie je možné meniť a previesť na inú osobu. Letenky sú nevratné, neprenosné a nedajú sa meniť.

32. Cenu nie je možné nahradiť, vymeniť alebo kombinovať so žiadnou inou ponukou; let nemusí patriť do vernostného programu leteckej spoločnosti s nárokom na získanie bonusových míľ. Víťaz národného kola súťaže cenu nemôže postúpiť, vymeniť či previesť.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

33. Usporiadateľ národného kola nezodpovedá za:

 1. stratu, omeškanie alebo poškodenie prihlášok alebo inej komunikácie počas doručenia usporiadateľovi národného kola súťaže v dôsledku zlyhania počítačového systému, zavírenia počítača alebo iného podobného dôvodu;

 2. zlyhanie, prerušenie alebo nedostupnosť siete, servera, telekomunikácií, poskytovateľa internetových služieb (ISP), webovej stránky alebo iných pripojení;  

 3. zlé fungovanie alebo zlyhanie počítačového hardvéru alebo softvéru;

 4. akékoľvek nesprávne alebo nepresné informácie, ktorých zdrojom je omyl, užívatelia internetu, nepovolená manipulácia, hackeri alebo akékoľvek zariadenia či programy využívané počas súťaže;

 5. poruchy či poškodenie počítača súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby spôsobené účasťou v súťaži alebo sťahovaním materiálov z webovej stránky súťaže; alebo

 6. iné chyby alebo problémy spôsobené človekom, elektronikou, počítačom, sieťou, typografiou, tlačou alebo inak v súvislosti s národným kolom súťaže vrátane, ale nie výlučne chýb alebo problémov, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti so spracovaním prihlášok, hodnotiacim procesom, zverejňovaním mien semifinalistov a víťazov národného kola súťaže alebo v súvisiacich materiáloch.

34. Osoby, ktoré manipulujú alebo zneužívajú akýkoľvek aspekt súťaže či akúkoľvek webovú stránku, na ktorú sa odkazuje, alebo ktoré porušujú tieto lokálne podmienky, stanovené výhradne usporiadateľom národného kola, podliehajú diskvalifikácii a všetky súvisiace činy budú tiež prehlásené za neplatné.

35. Usporiadateľ národného kola si vyhradzuje právo (i) na základe vlastného uváženia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu pozastaviť, upraviť alebo ukončiť výberový proces; (ii) na základe vlastného uváženia kedykoľvek pozmeniť tieto lokálne podmienky; a (iii) zrušiť celé národné kolo súťaže alebo jeho časť, ak ho nie je možné uskutočniť tak, ako sa plánovalo, alebo ho nie je možné uskutočniť podľa pôvodného plánu bez ďalších neúmerných nákladov.

36. Svojou účasťou v súťaži sa súťažiaci zaväzujú, že v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi usporiadateľ národného kola súťaže, usporiadateľ, ich materské, pridružené a dcérske spoločnosti, reklamné a propagačné agentúry a všetci ich pracovníci, vedúci pracovníci, zamestnanci, zástupcovia a agenti (ďalej spoločne len „osoby zbavené zodpovednosti“) nebudú niesť žiadnu zodpovednosť a nebudú súťažiacimi vinení za žiadne úrazy, straty alebo škody vrátane smrti, ktoré vznikli osobám alebo na majetku v dôsledku celkového alebo čiastočného, priameho alebo nepriameho prijatia, vlastnenia, zneužitia alebo použitia ceny alebo účasti v súťaži vrátane výberového procesu.

37. Súťažiaci poskytne usporiadateľovi národného kola a usporiadateľovi náhradu za všetky nároky, záväzky, náklady a výdaje vyplývajúce z porušenia záväzkov, záruk alebo reprezentácie v rámci lokálnych podmienok alebo v rámci súťaže ako takej.

38. Jurisdikcia: Prvá fáza súťaže sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. O všetkých prípadných sporoch budú rozhodovať súdy Slovenskej republiky.    

39. Meno víťaza národného kola pre Slovenskú republiku bude zverejnené najneskôr 8. decembra 2017.

Z O S T A Ň M E  V

K O N T A K T E

×

Chcete dostávať viac správ o značke Chivas? Jednoducho zadajte svoje kontaktné údaje a preferencie a dostávajte od nás najnovšie správy a obsah na mieru priamo do schránky doručenej pošty. Chcete vedieť viac o Chivas Venture? Jednoducho zadajte svoje kontaktné údaje a preferencie a dostávajte od nás najnovšie správy a obsah na mieru priamo do schránky doručenej pošty. Chcete vedieť viac o partnerstve s Manchester United? Jednoducho zadajte svoje kontaktné údaje a preferencie a dostávajte od nás najnovšie správy a obsah na mieru priamo do schránky doručenej pošty. Chcete dostávať viac odporúčaní pre nápoje? Jednoducho zadajte svoje kontaktné údaje a preferencie a dostávajte od nás najnovšie správy a obsah na mieru priamo do schránky doručenej pošty.

NAJVIAC MA ZAUJÍMA:

MÁTE OBĽÚBENÉ?

AK CHCETE DOSTÁVAŤ EXKLUZÍVNY OBSAH NA MIERU O ZNAČKE CHIVAS, ZAŠKRTNITE POLÍČKO NIŽŠIE A UDEĽTE NÁM SVOJ SÚHLAS.

AK CHCETE DOSTÁVAŤ EXKLUZÍVNY OBSAH NA MIERU O ZNAČKE CHIVAS A MANCHESTER UNITED, ZAŠKRTNITE POLÍČKO NIŽŠIE A UDEĽTE NÁM SVOJ SÚHLAS.

* Spoločnosť Chivas Brothers Limited môže používať vaše osobné údaje a sprístupniť ich ďalším členom skupiny Pernod Ricard Group. Kedykoľvek môžete uplatniť svoje právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov, vznesenie námietky alebo stiahnutie súhlasu bez toho, aby sa ovplyvnila zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním, zaslaním e-mailu na adresu contactus@chivas.com. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Platia zmluvné podmienky spoločnosti Chivas Regal.

* Odoslaním tohto formulára súhlasíte s tým, že (i) spoločnosť Chivas Brothers Limited môže vaše osobné údaje používať a sprístupňovať ostatným členom skupiny Pernod Ricard Group.  Kedykoľvek môžete uplatniť svoje právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov, vznesenie námietky alebo stiahnutie súhlasu bez toho, aby sa ovplyvnila zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním, zaslaním e-mailu na adresu contactus@chivas.com. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Platia zmluvné podmienky spoločnosti Chivas Regal; (ii) skupina Manchester United (ďalej ako „MU“) používa vaše osobné údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov MU (MU používa vaše údaje s cieľom prispôsobenia a zlepšenia vášho zážitku na digitálnych platformách, poskytovanie požadovaných produktov a služieb MU a vykonávanie profilovania a prieskumu trhu).