KONKURSU „CHIVAS THE VENTURE 2018”

REGULAMIN LOKALNY

POLSKA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „Chivas the Venture” jest konkursem globalnym organizowanym przez Chivas Brothers Limited, spółkę zarejestrowaną w Szkocji pod numerem SC268758  („Organizator"), którego celem jest wyłonienie przedsiębiorstw pragnących wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo („Konkurs”).

2. Konkurs obejmuje dwie fazy:

 1. Fazę 1 („Konkurs Lokalny”), podczas której zostaną wyłonieni zwycięzcy spośród państw uczestniczących, w tym z [nazwa państwa]. Zgłoszenia udziału w Konkursie Lokalnym można składać w dniach od 15 września 2017 roku do dnia 13 listopada 2017 roku. Lokalny zwycięzca zostanie wybrany do dnia 18 stycznia 2018. Faza 1 będzie podlegać przepisom Regulaminu Lokalnego („Regulamin Lokalny”), a zarząd nad jej realizacją będzie sprawował lokalny organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Polskiego.

 1. Fazę 2 („Konkurs Globalny”), podczas której wyłonione zostaną współzawodniczące między sobą państwa-zwycięzcy i która obejmie trzy etapy:

 1. udział w programie mentorskim („Program Mentorski”) w marcu/kwietniu 2018 roku (który może być prowadzony osobiście lub zdalnie w trybie online – szczegółowe informacje zostały podane w punkcie 29);

 2. konkurs ukierunkowany na konsumentów, który wiąże się z okresowym przydzielaniem środków/ Funduszu w wysokości stanowiącej równowartość w złotych polskich USD 200.000 na podstawie głosowania konsumentów; oraz

 3. udział w imprezie na żywo, która odbędzie się w okresie między majem i lipcem 2018 roku.  

Terminy, formy/środki uczestnictwa i/lub miejsca przeprowadzenia Konkursu Globalnego pozostają do uzgodnienia, a zakwalifikowani kandydaci zostaną o nich powiadomieni do końca grudnia 2017 roku. Faza 2 będzie podlegać przepisom Regulaminu Globalnego („Regulamin Globalny”). Przystępując do Konkursu wszyscy ubiegający się o udział w Konkursie Lokalnym są zobowiązani do wyrażenia zgody na warunki ustalone w Regulaminie Globalnym. Regulamin Globalny podlega prawu Anglii i Walii oraz wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

3. W Polsce Konkurs Lokalny jest prowadzony przez WYBOROWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034442, („Lokalny Organizator”). Lokalny Organizator jest prawnie odpowiedzialny za wszystkie aspekty związane z prowadzeniem Konkursu Lokalnego.

UPRAWNIENIE DO PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

4. Przystąpienie do Konkursu Lokalnego ani wygrana w tym Konkursie nie są związane z obowiązkiem dokonywania jakiegokolwiek zakupu.

5. Przystąpienie do Konkursu Lokalnego w Polsce oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu Lokalnego. Brak takiej zgody uniemożliwia przystąpienie do Konkursu.

6. W Konkursie Lokalnym w [nazwa państwa] może wziąć udział:

 1. każde przedsiębiorstwo komercyjne („Uczestnik”), które zostało należycie utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce; oraz

 2. podmiot, który pragnie wywierać - za pośrednictwem prowadzonej przezeń działalności gospodarczej -  pozytywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko bądź przynieść im korzyść; oraz

 3. podmiot, którego przychody (w wyłączeniem dotacji, nagród i inwestycji takich jak kredyt i kapitał własny) nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich USD 1,5 miliona w okresie między 1 września 2016 roku i 1 września 2017 roku; oraz

 4. podmiot znajdujący się na etapie tzw. zalążkowym, start-up lub podmiot w fazie rozwoju, które to terminy zostały szczegółowo zdefiniowane w punkcie 7 poniżej.

7. Uczestnik musi znajdować się na etapie tzw. zalążkowym, start-upu lub w fazie rozwoju. Uczestnicy są zobowiązani do przeprowadzenia oceny własnej etapu procedury zgłoszenia, na którym się znajdują i mogą zostać zobowiązani do przedstawienia - na żądanie Lokalnego Organizatora - stosownych dowodów w tym zakresie.

Etap zalążkowy: oznacza, że produkt znajduje się w fazie prototypu, a działalność z nim związana nie przynosi jeszcze przychodów od klientów/użytkowników;

Etap start-upu: oznacza, że Uczestnik posiada działający prototyp lub produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności i jest gotowy albo do wejścia na rynek albo posiada już swoich klientów, a najlepiej – udokumentowane jakiekolwiek osiągnięcia;

Etap fazy wzrostu: oznacza, że Uczestnik koncentruje się na skalowaniu już sprawdzonej oferty (tj. posiada znaczną liczbę użytkowników i osiąga już znaczną sprzedaż).

8. Należy pamiętać o tym, że z uwagi na to, iż Lokalny Organizator i Organizator są spółkami zajmującymi się produkcją i sprzedażą alkoholu, o udział w Konkursie nie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, których:

 1. wyłączna i podstawowa działalność obejmuje marketing lub sprzedaż produktów bądź usług osobom poniżej 18. roku życia;

 2. wyłączna i podstawowa działalność jest związana z produkcją bądź promocją alkoholu, usług bądź produktów powodujących jakiekolwiek uzależnienia (np. palenie tytoniu).

9. Zgłoszenia udziału powinny być składane przez założyciela lub pracownika Uczestnika, który ukończył 25. rok  życia („Przedstawiciel"). Dla celów Konkursu Przedstawiciel będzie (i) jedynym przedstawicielem Uczestnika (w tym w odniesieniu do wyrażania opinii, przeprowadzania prezentacji czy rozmów, itp.) w czasie trwania całego Konkursu, chyba że Organizator i Lokalny Organizator uzgodnią, według własnego uznania, inaczej; oraz (ii) będzie uznany za prawnie upoważnionego przedstawiciela Uczestnika. Z uwagi na to, że Program Mentorski i Finał konkursu „Chivas the Venture” będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim Przedstawiciel musi biegle władać tym językiem. Nie zapewnia się tłumaczy ani tłumaczeń, ani też nie zezwala się na korzystanie z tłumaczy ani tłumaczeń. Termin „Uczestnik” obejmuje zarówno spółkę, jak i Przedstawiciela spółki, o ile kontekst nie przewiduje inaczej. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator i Lokalny Organizator rozważą zmianę Przedstawiciela jedynie w okolicznościach wyjątkowych i nie będą zobowiązani do uzgodnienia takiej zmiany. Organizator i Organizator Lokalny zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, którego Przedstawiciel nie będzie mógł reprezentować Uczestnika na jakimkolwiek etapie Konkursu.

10. Do Konkursu nie mogą przystępować następujące osoby:

 1. członkowie najbliższych rodzin (obejmujący rodziców, małżonków, dzieci lub rodzeństwo i ich małżonków, bez względu na miejsce zamieszkania), oraz

 2. osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym, bez względu na to, czy są to osoby spokrewnione czy nie,

pracowników lub personelu Lokalnego Organizatora lub Organizatora, ani też spółek kontrolujących, spółek powiązanych, zależnych, agencji reklamowych i promocyjnych Lokalnego Organizatora lub Organizatora, bez względu na to czy w imieniu swoim czy jakiegokolwiek podmiotu prawnego, w którym posiadają jakiekolwiek udziały.

11. Jeśli na jakimkolwiek etapie konkursu Lokalny Organizator lub Organizator zostaną poinformowani lub dowiedzą się o tym, że Uczestnik lub Przedstawiciel nie spełniają kryteriów, o których mowa w punktach 6 - 10 powyżej, Lokalny Organizator lub Organizator będą uprawnieni do zdyskwalifikowania Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym.

12. Przystępując do Konkursu Lokalnego Uczestnik wyraża zgodę na to, iż jeśli wygra Konkurs Lokalny, będzie obowiązywał go Regulamin Globalny, który będzie również regulował następną fazę Konkursu. Przedstawiciel może być zobowiązany do doręczenia, na żądanie, podpisanego egzemplarza Regulaminu Globalnego.

KLUCZOWE DATY KONKURSU LOKALNEGO

otwarcie procedury składania wniosków [Polsce]

09.00 GMT 4 września 2017 roku

zamknięcie etapu składania wniosków o udział w Konkursie Lokalnym w Polsce

9:00 GMT 13 listopada 2017 roku

potwierdzenie Polskich finalistów

3 stycznia 2018

udział finalistów w finale w Warszawie

16/17/18 stycznia

wybranie i ogłoszenie zwycięzcy Konkursu Lokalnego w Polsce podczas gali finałowej  

17 lub 18 lub 19 stycznia

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA

13. Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszenia znajdującego się pod adresem www.chivas.com/the-venture oraz dostarczenia wskazanych tam materiałów.

14. W ramach procedury przystąpienia Uczestnicy będą zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na pytania znajdujące się w formularzu zgłoszenia, a także mogą zostać poproszeni o podanie referencji dwóch przedsiębiorstw. Lokalny Organizator będzie uprawniony do skontaktowania się z takimi przedsiębiorstwami w ramach przeprowadzania oceny Uczestnika i jego przedsiębiorstwa, a Uczestnik i Przedstawiciel wyrażają na to zgodę oraz zobowiązują się do podpisania dalszych dokumentów wymaganych przez Lokalnego Organizatora lub Organizatora w tym zakresie.

15. Tajemnica przedsiębiorstwa. Lokalny Organizator zobowiązuje się do tego, iż nie będzie żądał od Uczestnika, w ramach prowadzenia Konkursu, przekazywania mu jakichkolwiek informacji lub materiałów poufnych bądź stanowiących tajemnicę. Wszelkie informacje lub materiały przekazywane przez Uczestnika będą uznawane za informacje lub materiały nie mające charakteru poufnego, ani nie stanowiące tajemnicy. Lokalny Organizator lub Organizator zobowiązują się do niepodawania – bez zgody Uczestnika - do publicznej wiadomości informacji finansowych lub innych wrażliwych informacji biznesowych, które zostaną wyraźnie wskazane jako poufne w chwili podawania ich przez Uczestnika.

16. Lokalny Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzania danych dotyczących Uczestnika, Przedstawiciela oraz przekazywanych przez nich koncepcji biznesowych. Procedura sprawdzania może obejmować, między innymi, akta sądowe spraw cywilnych i karnych oraz raporty policji dotyczące Uczestników, Przedstawicieli i członków zarządu poszczególnych podmiotów. Przystępując do Konkursu Uczestnicy udzielają Lokalnemu Organizatorowi pozwolenia na wykonywanie takich czynności sprawdzających oraz kontroli finansowych i karalności, i - jeśli zajdzie taka konieczność - przedstawią pisemne upoważnienie do ich przeprowadzenia.

17. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania Uczestnika, który nie udzieli upoważnienia do przeprowadzenia powyższych czynności sprawdzających lub też – jeśli na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli - Lokalny Organizator ustali, według własnego uznania, że Uczestnik nie jest odpowiednim kandydatem do wzięcia udziału w Konkursie, w tym między innymi, z uwagi na to, że udział Uczestnika w Konkursie mógłby negatywnie wpłynąć na Lokalnego Organizatora i/lub Organizatora bądź związanych z nimi grup spółek.

18. Zapewnienia Uczestnika. Uczestnik zapewnia, że:

 1. prowadzone przez niego przedsiębiorstwo (w tym działalność z nim związana) nie narusza ani nie naruszy praw jakiejkolwiek osoby trzeciej;

 2. ani Przedstawiciel, ani Uczestnik ani żaden z ich dyrektorów czy członków zarządu nie został nigdy skazany za oszustwo, nie ogłoszono jego upadłości ani też żaden z jego członków zarządu nie został pozbawiony prawa do pełnienia swojej funkcji jako dyrektor czy członek zarządu spółki;

 3. ani Uczestnik, ani żaden z jego członków zarządu nie wykonali żadnej czynności, ani popełnili żadnego zaniedbania, które może powodować lub powoduje (według własnego wyłącznego uznania Lokalnego Organizatora lub Organizatora utratę dobrego imienia przez Lokalnego Organizatora lub Organizatora;

 4. Uczestnik i prowadzone przez niego przedsiębiorstwo przestrzegają i będą przestrzegać, przez cały czas, Kodeksu Postępowania w Zakresie Przekazywania Informacji Handlowych obowiązującego w Pernod Ricard.

19. Ochrona Danych: Lokalny Organizator (i w stosownych przypadkach, Organizator) zobowiązuje się do przetwarzania (w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, przekazywania szczególnym osobom trzecim) danych osobowych zebranych w ramach procedury zgłaszania udziału, zgodnie z polityką ochrony prywatności obowiązującą u Lokalnego Organizatora dostępną pod adresem adresem http://wyborowa-pernod-ricard.com/pl/o-nas/polityka_prywatnosci/ oraz globalną polityką ochrony prywatności obowiązującą u Organizatora (dostępną pod adresem http://www.chivas.com/en-gb/the-venture/venture-legal/privacy-policy) i Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich takich danych osobowych w tym zakresie (w tym potwierdzenie, że otrzymał zgodę osób, których dane osobowe podaje Organizatorowi lub Organizatorowi Lokalnemu na ich przetwarzanie w ramach procedury zgłoszenia udziału w Konkursie).

20. Zabrania się przystępowania do Konkursu uczestnikom, którzy – jeśli zostaną Zwycięzcą Finału w Polsce nie będą mogli odbywać podróży, uczestniczyć w Konkursie Lokalnym we wskazanych terminach i nie będą mogli przestrzegać warunków i stosować się do ograniczeń zawartych w Regulaminie Globalnym. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Przedstawiciel musi być uprawniony do odbycia podróży do państwa, w którym planowane jest przeprowadzenie Konkursu i Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów podróży (w tym paszportów lub wiz) wymaganych do odbycia podróży przez Przedstawiciela.

PROCEDURA WYBORU I PROCEDURA OCENY

21. Wszystkie ważne otrzymane zgłoszenia udziału będą oceniane pod względem informacji szczegółowych podanych w formularzach zgłoszenia oraz innych informacji wymaganych i wyszczególnionych na podanej liście, które następnie będą oceniane przez zespół jurorów (w skład którego mogą wejść branżowi doradcy profesjonalni uznani przez takich jurorów za niezbędnych) („Jurorzy”) w skład których będzie wchodził przynajmniej  jeden Juror nie będący pracownikiem Lokalnego Organizatora lub Organizatora i według następujących kryteriów:

 1. możliwości rynkowe i wielkość;

 2. wpływ oznaczający możliwy do zmierzenia wpływ społeczny lub środowiskowy oraz model, na podstawie którego można dokonywać skalowania;

 3. solidny model biznesowy i dobra strategia organizacyjna;

 4. finansowa wykonalność i stabilność (tj. możliwości generowania przychodów);

 5. umiejętności, specjalistyczna wiedza i zaangażowanie kierownictwa.  

22. Etap 1 Wstępna diagnoza, moderacja oraz ocena zastosowania:  Zgłoszenia będą poddawane wstępnej ocenie przez Organizatora na podstawie powyższych kryteriów. Zgłoszenia złożone przez około od 10 do 20   Uczestników będą podlegały, na podstawie klasyfikacji, dalszej ocenie przez Jurorów oraz niezależnego Globalnego Analityka Przedsiębiorczości Społecznej wskazanego przez Organizatora

23. Etap 2: Rozmowa z najlepszymi kandydatami: Wybrani przedstawiciele Lokalnego Organizatora przeprowadzą rozmowy z maksymalnie 10 najlepszymi kandydatami za pośrednictwem łącza wideo, telefonicznie lub osobiście w zależności od lokalizacji.

24. Etap 3: Wybór „Lokalnych Finalistów”: Na podstawie przeprowadzonej rozmowy oraz wszystkich informacji i faktów uzyskanych przed wybraniem najlepszych Uczestników wybranych zostanie od 3 to 5 najlepszych Uczestników („Lokalni Finaliści”). Lokalni Finaliści zostaną powiadomieni drogą pocztową, telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną.

25. Etap 4: Potwierdzenie wyboru „Lokalnego Finalisty”: Jurorzy przeprowadzą z Lokalnymi Finalistami rozmowy za pośrednictwem łącza wideo, telefonicznie lub osobiście w miejscu odbywania się lokalnego finału w zależności od ich lokalizacji. Jurorzy wybiorą Lokalnego Zwycięzcę na podstawie przeprowadzonej rozmowy lub uzyskanych wyników oraz innych wcześniej otrzymanych informacji i faktów. Lokalny Finalista zostanie powiadomiony drogą pocztową, telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną nie później niż do dnia [data].

26. Jeśli Lokalny Finalista nie odpowie na powiadomienie Lokalnego Organizatora w terminie wyznaczonym przez Lokalnego Organizatora lub jeśli Lokalny Finalista nie będzie mógł zostać zweryfikowany w wymaganym terminie bądź też Lokalny Finalista nie będzie mógł w jakikolwiek inny sposób potwierdzić przyjęcia do wiadomości informacji o statusie Finalisty lub nie będzie mógł uczestniczyć w Finale bądź będzie w jakikolwiek inny sposób nieosiągalny, wówczas utraci status Lokalnego Finalisty, a Lokalny Organizator będzie uprawniony do wybrania, według własnego uznania, Finalisty alternatywnego spośród innych ocenianych w tym samym czasie.

27. Powyższe etapy zwane są dalej „Procedurą Wyboru”. Każde zgłoszenie, które podczas przeprowadzania Procedury Wyboru zostanie uznane za niezgodne z niniejszym Lokalnym Regulaminem lub jeśli Lokalny Organizator stwierdzi, według własnego uznania, że zgłoszenie zawiera zakazane lub niewłaściwe treści, zgłoszenie takie zostanie odrzucone. Lokalny Organizator będzie mógł ustalić, według własnego uznania, które zgłoszenia będą mogły wziąć udział w konkursie i nie będzie zobowiązany do przekazywania w tej sprawie jakichkolwiek powiadomień.

MARKETING I PROMOCJA

28. Uczestnicy i Przedstawiciele wyrażają niniejszym zgodę na udział we wszystkich uzasadnionych działaniach promocyjnych i reklamowych, które zostaną ustalone przez Lokalnego Organizatora i Organizatora. Działania te mogą obejmować wykorzystanie nazwy firmy, adresu, znaków towarowych i logo Uczestnika, imienia i nazwiska Przedstawiciela, jego fotografii, głosu i/lub innych tym podobnych elementów w celach reklamowych, handlowych i promocyjnych, bez dokonywania z tego tytułu żadnej rekompensaty, we wszystkich środkach przekazu znanych w chwili obecnej lub w przyszłych, na całym świecie, bez konieczności powiadamiania o ich użyciu, zmiany lub uzyskiwania zgody na ich użycie.

NAGRODA 

29. Zwycięzca Finału Konkursu w Polsce otrzyma w ramach nagrody:

 1. prawo dla Przedstawiciela do uczestnictwa w imieniu Uczestnika w  Programie Mentorskim „Chivas the Venture” w marcu/kwietniu w 2018 roku. Program Mentorski może, według własnego uznania Organizatora, być prowadzony zdalnie albo osobiście w dowolnym miejscu w Europie ustalonym przez  Organizatora. Miejsce odbycia i środek, za pośrednictwem, którego Program Mentorski będzie prowadzony zostanie podany Lokalnym Finalistom po ich uzgodnieniu. Jeśli Program Mentorski będzie prowadzony zdalnie, Uczestnik musi posiadać dostęp do Internetu i odpowiednie urządzenie umożliwiające mu uczestnictwo w Programie Mentorskim w formie wideokonferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestników, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Programie w ten sposób. Jeśli Program Mentorski będzie prowadzony osobiście, Organizator zapewni Przedstawicielowi powrotny bilet lotniczy klasą ekonomiczną z [nazwa państwa] do miejsca odbycia Programu Mentorskiego, zakwaterowanie w hotelu wybranym przez Organizatora, transfer z lotniska w miejscu docelowym do odpowiedniego hotelu jak również niezbędne przejazdy na imprezy konkursu trwające w czasie Programu Mentorskiego oraz wybrane posiłki w czasie Programu Mentorskiego.   

 2. podróż służbową Przedstawiciela w celu uczestnictwa w Finale „Chivas the Venture” w okresie maj- lipcu 2018 roku obejmującą:

 1. powrotny bilet lotniczy klasą ekonomiczną z Polski

 2. zakwaterowanie w hotelu wybranym przez Organizatora;

 3. transfer z lotniska w miejscu przeznaczenia do hotelu jak również niezbędne transfery na imprezy konkursu w czasie tygodnia Finału „Chivas the Venture;

 4. śniadanie, lunch i kolacja w tygodniu Finału „Chivas the Venture”.

30. Zwycięzca w Konkursie Lokalnym będzie zobowiązany do pokrycia kosztów transportu do i z początkowej lokalizacji lotniska, ubezpieczenia podróży, innych kosztów związanych z odbyciem podróży, które nie zostały wskazane powyżej (w tym między innymi, kosztów opłat za nadbagaż, za uzyskanie paszportu i wiz) oraz wszelkich innych kosztów i wydatków niewyszczególnionych powyżej. Przedstawiciel będzie również ponosił koszty związane z obsługą hotelową, korzystania z mini-baru w pokoju hotelowym i inne.

31. Wszystkie rezerwacje oraz uzgodnienia dotyczące przedmiotowych podróży będą dokonywane z podmiotami wskazanymi przez Lokalnego Organizatora wyłącznie według jego własnego uznania. Wszelkie uzgodnienia muszą być dokonywane za pośrednictwem biura podróży wskazanego przez Lokalnego Organizatora. Uzgodnione terminy podróży nie podlegają zmianom i nie można ich przenosić. Bilety lotnicze nie podlegają zwrotom, nie można ich przenosić na inne osoby i nie dotyczą wyższych klas podróży.

32. Nie zezwala się na zamianę, wymianę ani łączenie nagrody z innymi ofertami, a odbycie podróży nie uprawnia do uzyskiwania premii w formie punktów w programach lojalnościowych dla osób często podróżujących danymi liniami lotniczymi. Nagroda nie może być przenoszona, zastępowana ani zbywana przez Zwycięzcę Konkursu Lokalnego.   

POSTANOWIENIA OGÓLNE

33. Lokalny Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. zgłoszenia bądź inne powiadomienia, które zostaną skierowane do niewłaściwego adresata, zagubione, opóźnione, zniszczone lub uszkodzone w czasie ich doręczania do lub od Lokalnego Organizatora wskutek awarii komputera, wirusa, błędu, opóźnienia bądź z jakiegokolwiek innego powodu;

 2. utratę, przerwane lub niedostępne połączenie sieciowe, połączenie z serwerem, telekomunikacyjne, z dostawcą Internetu, ze stroną internetową lub jakimikolwiek innymi połączeniami;

 3. awarię, niewłaściwe działanie lub problemy związane ze sprzętem lub oprogramowaniem komputerowym;

 4. niewłaściwe lub niedokładne informacje, bez względu na czy zostały spowodowane wskutek działania czynnika ludzkiego, użytkowników strony, nieuprawnioną manipulacją, włamaniem bądź działaniem sprzętu lub programowaniem związanym z Konkursem lub w nim wykorzystanym;

 5. zniszczenie lub uszkodzenie komputera Uczestników lub jakiejkolwiek innej osoby, które jest związane lub wynika z ich udziału w Konkursie bądź z przesyłania materiałów ze strony dotyczącej Konkursu bądź korzystania z niej; lub

 6. inne błędy bądź trudności jakiegokolwiek rodzaju, bez względu na to czy spowodowane czynnikiem ludzkim, mechanicznym, elektronicznym, komputerowym, sieciowym, typograficznym, drukiem bądź jakimkolwiek innym, dotyczącym Konkursu lub z nim związanym, w tym między innymi, błędami lub trudnościami, jakie mogą wystąpić w związku z administrowaniem przetwarzania zgłoszeń, procedurą oceny, ogłaszaniem półfinalistów czy zwycięzcy Konkursu Lokalnego lub też innych związanych z powyższymi materiałami.

34. Osoby, które manipulują lub nadużywają któregokolwiek aspektu Konkursu bądź związanej z nim strony internetowej lub które naruszają warunki niniejszego Regulaminu ustalone wyłącznie przez Lokalnego  Organizatora będą dyskwalifikowane, a wszelkie dokonane przez nie zgłoszenia będą uznawane za nieważne.

35. Lokalny Organizator zastrzega sobie prawo (i) według własnego uznania, do wstrzymania, modyfikowania lub zaprzestania prowadzenia Procedury Wyboru w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny, (ii) według własnego uznania, do  zmiany niniejszego Regulaminu Lokalnego w dowolnym czasie, oraz (iii) odwołania części lub całego Konkursu lokalnego jeśli nie będzie możliwości jego przeprowadzenia zgodnie z planem lub nie będzie możliwości jego przeprowadzania bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów.

36. Uczestnicy, poprzez swój udział, zobowiązują się, że w zakresie dozwolonym prawem właściwym, Lokalny Organizator, Organizator, ich podmiot kontrolujący, spółki powiązane i zależne, agencje reklamowe i promocyjne oraz wszyscy odpowiedni członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele i agenci (zwani łącznie „Stronami Zwolnionymi") nie będą ponosić odpowiedzialności i zostaną przez Uczestników zwolnieni z odpowiedzialności za urazy, straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym śmierć osób wynikająca z, całkowitego lub częściowego, bezpośredniego lub pośredniego, przyjęcia, posiadania, niewłaściwego używania lub używania nagrody bądź uczestnictwa w Konkursie, w tym w Procedurze Wyboru.

37. Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Lokalnego Organizatora i Organizatora za wszelkie roszczenia, zobowiązania, koszty i wydatki związane w jakikolwiek sposób z naruszeniem obowiązków, zapewnień i oświadczeń Uczestnika wynikających z niniejszego Lokalnego Regulaminu lub udzielonych w związku z jakimkolwiek etapem Konkursu.

38. Jurysdykcja: pierwszy etap niniejszego Konkursu będzie podlegać prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

39. Nazwa Zwycięzcy z Polski zostanie ogłoszona nie później niż w dniu 19 stycznia 2017r.