Oops, it looks like this browser is no longer supported or has retired. For the best Chivas.com experience we recommend upgrading to Microsoft Edge.

Try the Edge Browser
Zapisz się do naszego newslettera

Regulamin lokalny

Konkursu CHIVAS venture2020 - POLSKA

Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Chivas Venture” jest konkursem globalnym organizowanym przez Chivas Brothers International Limited, spółkę zarejestrowaną w Szkocji pod numerem SC646563 („Organizator"), którego celem jest wyłonienie przedsiębiorstw pragnących wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo („Konkurs”).

2. Konkurs obejmuje dwie fazy:

a) Fazę 1 („Konkurs Lokalny”), podczas której zostaną wyłonieni zwycięzcy spośród państw uczestniczących, w tym z Polski. Zgłoszenia udziału w Konkursie Lokalnym można składać w dniach od 10 września 2019 7 listopada, do godziny 19:00 GMT. Lokalny zwycięzca zostanie wybrany do dnia 31 stycznia 2020 roku. Faza 1 będzie podlegać przepisom Regulaminu Lokalnego („Regulamin Lokalny”), a zarząd nad jej realizacją będzie sprawował lokalny organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

b) Fazę 2 („Konkurs Globalny”), podczas której wyłonieni zostaną współzawodniczący między sobą zwycięzcy i która obejmuje dwa etapy:

i. Okres Głosowania związany z przydzieleniem środków Funduszu w wysokości USD 100.000,00 na podstawie wyników głosowania konsumentów; oraz

ii. udział w Konkursie Globalnym Chivas Venture (data i lokalizacja finału zostanie podana przez Lokalnego Organizatora) z możliwością wygrania części środków Funduszu w sposób następujący:

Ćwierćfinały: jurorzy wybiorą do 10 laureatów, którzy wezmą udział w półfinałach. Laureaci, którzy zostaną na tym etapie wyeliminowani otrzymają równy udział z kwoty USD 50.000,00.

Półfinały: jurorzy wybiorą 5 kandydatów, którzy wezmą udział w Wielkim Finale. 5 wyeliminowanych półfinalistów otrzyma równy udział z kwoty USD 100.000,00 (USD 20.000,00 każdy).

Wielki Finał: kwotę USD 750.000,00 otrzyma 5 końcowych finalistów wybranych przez jurorów w częściach przez jurorów ustalonych i według ich własnego uznania.

Organizator może stworzyć okazje do mentoringu, które zostaną potwierdzone przez Lokalnego Organizatora i zostaną potwierdzone zwycięzcom Lokalnego Konkursu.

Terminy, formy/środki uczestnictwa i/lub miejsca przeprowadzenia Konkursu Globalnego pozostają do uzgodnienia, a zakwalifikowani kandydaci zostaną o nich powiadomieni do końca grudnia 2019 roku. Faza 2 będzie podlegać przepisom Regulaminu Globalnego („Regulamin Globalny”). Przystępując do Konkursu wszyscy ubiegający się o udział w Konkursie Lokalnym są zobowiązani do wyrażenia zgody na warunki ustalone w Regulaminie Globalnym. Regulamin Globalny podlega prawu Anglii i Walii oraz wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

c) W Polsce Konkurs Lokalny jest prowadzony przez spółkę WYBOROWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034442 („Lokalny Organizator”). Lokalny Organizator jest prawnie odpowiedzialny za wszystkie aspekty związane z prowadzeniem Konkursu Lokalnego.

3. Przystąpienie ani wygrana w Konkursie Lokalnym nie są związane z obowiązkiem dokonywania jakiegokolwiek zakupu.

UPRAWNIENIE DO PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

4. Do Konkursu Lokalnego może przystąpić dowolny podmiot prawny działający na zasadach komercyjnych („Uczestnik”), który został należycie utworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz:

a) dąży, poprzez swoją działalność biznesową, do wywarcia pozytywnego wpływu lub korzyści dla społeczeństwa lub środowiska, przyczyniając się do co najmniej jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ wymienionych pod następującym linkiem: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs oraz

b) podmiot, którego przychody (w wyłączeniem dotacji, nagród i inwestycji takich jak kredyt i kapitał własny) nie przekroczyły kwoty USD 1,5 miliona (lub jej równowartości w walucie lokalnej) w okresie między 1 września 2018 roku i 1 września 2019 roku.

5. Zgłoszenia udziału powinny być składane przez założyciela lub pracownika Uczestnika, który na dzień 31 października 2019 roku ukończył 21. rok życia („Przedstawiciel"). Dla celów Konkursu Przedstawiciel:

(a) będzie jedynym przedstawicielem Uczestnika (w tym w odniesieniu do wyrażania opinii, przeprowadzania prezentacji lub rozmów, itp.) w czasie trwania całego Konkursu, chyba że Organizator i Lokalny Organizator uzgodnią, według własnego uznania, inaczej; oraz

(b) będzie uznany za prawnie upoważnionego przedstawiciela Uczestnika; oraz

(c) musi biegle władać językiem angielskim z uwagi na to, że zgłoszenie konkursowe musi być wypełnione w całości w języku angielskim, a finał konkursu "Chivas Venture" będą prowadzony wyłącznie w języku angielskim. Nie zapewnia się tłumaczy ani tłumaczeń, ani też nie zezwala się na korzystanie na tym etapie z tłumaczy ani tłumaczeń.

6. W niniejszym Regulaminie termin „Uczestnik” obejmuje zarówno spółkę-uczestnika, jak i Przedstawiciela, o ile kontekst nie przewiduje inaczej. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator i Lokalny Organizator rozważą zmianę Przedstawiciela jedynie w okolicznościach wyjątkowych i nie będą zobowiązani do uzgodnienia takiej zmiany. Organizator i Organizator Lokalny zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, którego Przedstawiciel nie będzie mógł reprezentować Uczestnika na jakimkolwiek etapie Konkursu.

7. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Uczestnicy muszą znajdować się na jednym z poniższych etapów:

Etap zalążkowy: oznacza, że produkt znajduje się w fazie prototypu, a działalność z nim związana nie przynosi jeszcze przychodów od klientów/użytkowników;

Etap start-upu: oznacza, że Uczestnik posiada działający prototyp lub produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności i jest gotowy albo do wejścia na rynek albo posiada już swoich klientów, a najlepiej – udokumentowane jakiekolwiek osiągnięcia;

Etap fazy wzrostu: oznacza, że Uczestnik koncentruje się na skalowaniu już sprawdzonej oferty (tj. posiada znaczną liczbę użytkowników i osiąga już znaczną sprzedaż).

8. Należy pamiętać o tym, że z uwagi na to, iż Lokalny Organizator i Organizator są spółkami zajmującymi się działalnością związaną z produkcją lub sprzedażą alkoholu, o udział w Konkursie nie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, których wyłączna i podstawowa działalność obejmuje marketing lub sprzedaż produktów bądź usług osobom poniżej 18. roku życia;

Proszę również zwrócić uwagę na szczegóły w punkcie 31 regulaminu dotyczących spłaty pieniędzy w określonych okolicznościach.

9. Do Konkursu nie mogą przystępować następujące osoby:

a) członkowie najbliższych rodzin (obejmujący rodziców, małżonków, dzieci lub rodzeństwo i ich małżonków, bez względu na miejsce zamieszkania), oraz

b) osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym, bez względu na to, czy są to osoby spokrewnione czy nie, pracowników lub personelu Lokalnego Organizatora lub Organizatora, ani też spółek kontrolujących, spółek powiązanych, zależnych, agencji reklamowych i promocyjnych Lokalnego Organizatora lub Organizatora, bez względu na to czy w imieniu swoim czy jakiegokolwiek podmiotu prawnego, w którym posiadają jakiekolwiek udziały.

10. Jeśli na jakimkolwiek etapie Konkursu Lokalny Organizator lub Organizator zostaną poinformowani lub dowiedzą się o tym, że Uczestnik lub Przedstawiciel nie spełniają kryteriów, o których mowa w punktach 3-8 powyżej, Lokalny Organizator lub Organizator będą uprawnieni do zdyskwalifikowania Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym.

11. Przystępując do Konkursu Lokalnego Przedstawiciel wyraża zgodę na to, iż jeśli wygra Konkurs Lokalny, będzie obowiązywał go Regulamin Globalny, który będzie również regulował następną fazę Konkursu. Przedstawiciel może być zobowiązany do doręczenia, na żądanie, podpisanego egzemplarza Regulaminu Globalnego.

12. Zabrania się przystępowania do Konkursu Uczestnikom, którzy - jeśli zostali wybrani w Polsce Lokalnym Finalistą - nie mogą uczestniczyć w imprezach Konkursu Globalnego i odbywać podróży (stosownie do przypadku) do miejsc takich imprez oraz nie są przygotowani i nie mogą stosować się do Regulaminu Globalnego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Przedstawiciel musi być uprawniony do odbycia podróży do państwa, w którym planowane jest przeprowadzenie Konkursu i Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów podróży (w tym paszportów lub wiz) wymaganych do odbycia podróży przez Przedstawiciela.

KLUCZOWE DATY KONKURSU LOKALNEGO

13. Kluczowe daty Konkursu są następujące:

otwarcie procedury składania zgłoszeń w Polsce 09:00 GMT 10 września 2019

zamknięcie etapu składania zgłoszeń o udział w Konkursie Lokalnym w Polsce 19.00 GMT 07 listopada 2019

potwierdzenie finalistów Konkursu Lokalnego w Polsce 20 grudnia 2019

udział finalistów w finale w Polsce 15 stycznia 2020

wybranie i ogłoszenie zwycięzcy Konkursu Lokalnego w Polsce 15 stycznia 2020

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA

14. Przedstawiciele są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszenia znajdującego się pod adresem www.chivasventure.com lub https://www.chivas.com/pl-PL/the-venture oraz dostarczenia wskazanych tam informacji i materiałów. W ramach procedury przystąpienia Przedstawiciele będą zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na pytania znajdujące się w formularzu zgłoszenia. Lokalny Organizator będzie uprawniony do skontaktowania się z Przedstawicielem w celu wyjaśnienia niektórych informacji podanych na formularzu zgłoszenia.

PROCEDURA WYBORU I PROCEDURA OCENY

15. Wszystkie ważne otrzymane zgłoszenia udziału będą oceniane pod względem informacji szczegółowych podanych w formularzach zgłoszenia oraz innych informacji wymaganych i wyszczególnionych na podanej liście, które następnie będą oceniane przez zespół jurorów, w skład którego mogą wejść branżowi doradcy profesjonalni uznani przez takich jurorów za niezbędnych („Jurorzy”) oraz wejdzie przynajmniej jeden Juror nie będący pracownikiem Lokalnego Organizatora lub Organizatora.

16. Ocena uczestników zostanie przeprowadzona na podstawie następujących kryteriów:

Możliwości rynkowe i zapotrzebowanie:

Wykazuje, że przedsiębiorstwo radzi sobie z jasno określonym i dużym problemem społecznym i/lub środowiskowym, ma duży potencjał rynkowy oraz jasno określonych klientów i beneficjentów docelowych oraz ma świadomość istnienia alternatywnych rozwiązań i konkurentów.

Model biznesu i zespół:

Przedstawia interesujące rozwiązanie i atrakcyjną ofertę oparte na solidnym modelu biznesowym, który może generować stabilny przychód wywierając wpływ społeczny / środowiskowy.

Wykazuje, że przedsiębiorstwo posiada odpowiedni zespół mogący osiągnąć sukces (umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie).

Możliwy do zmierzenia wpływ :

Wykazuje, że działania przedsiębiorstwa będą prowadzić do pożądanego wpływu społecznego / środowiskowego (Teoria Zmian) o jasnych wskaźnikach oddziaływania, kluczowych wskaźnikach efektywności i celach. Pokazuje, że przedsiębiorstwo zmieni problem w sposób istotny (zmiana transformacyjna, a stopniowa).

Potencjał skalowalności:

Posiada spójną wizję i przedstawia, że przedsiębiorstwo ma potencjał do skalowania w sposób istotny swojego przychodu oraz wpływu społecznego / środowiskowego.

Sprawy finansowe:

Przedstawia solidne prognozy rozwoju rynku oraz należycie uzasadnione zgłoszenie o finansowanie dot. Chivas Venture (do USD 750.000,00), które prawdopodobnie będzie siłą napędową dużego wzrostu pod względem wpływu / przychodu / klientów.

Jakość zamiłowania i pasji Przedstawiciela: (tylko na etapach końcowych)

Wysoka jakość prezentacji wykonanej z pasją przez Przedstawiciela.

17. Obowiązywać będą następujące etapy, które będą stanowić „Procedurę Wyboru” w celu wybrania od 3 do 5 Uczestników, którzy przystąpią do krajowego finału:

Etap 1 - Wstępna ocena i selekcja:

Zgłoszenia będą poddawane wstępnej ocenie przez Organizatora, niezależnych zewnętrznych ekspertów oraz Organizatora Lokalnego w celu sprawdzenia czy Uczestnicy spełniają kryteria określone w punkcie 16 i w celu wyłonienia 10-20 najlepszych uczestników.

Etap 2 -

Rozmowa z najlepszymi kandydatami:

Wybrani przedstawiciele Organizatora przeprowadzą rozmowy z 10-20 najlepszymi Uczestnikami telefonicznie, za pośrednictwem łącza wideo lub osobiście w zależności od lokalizacji. Zgłoszenia mogą podlegać również dalszej ocenie przez niezależnego eksperta wskazanego przez Organizatora w celu sprawdzenia czy Uczestnicy spełniają kryteria określone w punkcie 16.

Etap 3 -

Wybór „Lokalnych Finalistów”:

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy oraz wszystkich wcześniej uzyskanych informacji wybranych zostanie od 3 to 5 najlepszych Uczestników jako finalistów w Konkursie Lokalnym („Lokalni Finaliści”). Lokalni Finaliści zostaną powiadomieni drogą pocztową, telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną.

Etap 4 - Potwierdzenie wyboru „Lokalnego Zwycięzcy”:

Podczas lokalnego finału odbywającego się w Warszawie Jurorzy wysłuchają prezentacji Lokalnych Finalistów. Na podstawie rozmów po wysłuchaniu wszystkich finalistów Jurorzy wybiorą jednego zwycięzcę jako Lokalnego Finalistę („Lokalny Zwycięzca”). Lokalny organizator nie zapewni pokrycia kosztów przejazdu na finał.

18. Jeśli Lokalny Finalista nie odpowie na powiadomienie Lokalnego Organizatora w terminie wyznaczonym przez Lokalnego Organizatora lub jeśli Lokalny Finalista nie będzie mógł zostać zweryfikowany w wymaganym terminie bądź też Lokalny Finalista nie będzie mógł w jakikolwiek inny sposób potwierdzić przyjęcia do wiadomości informacji o statusie Finalisty lub nie będzie mógł uczestniczyć w Finale bądź będzie w jakikolwiek inny sposób nieosiągalny, wówczas utraci status Lokalnego Finalisty, a Lokalny Organizator będzie uprawniony do wybrania, według własnego uznania, Finalisty alternatywnego spośród innych ocenianych w tym samym czasie.

19. Każde zgłoszenie, które podczas przeprowadzania Procedury Wyboru zostanie uznane za niezgodne z niniejszym Lokalnym Regulaminem lub jeśli Lokalny Organizator stwierdzi, według własnego uznania, że zgłoszenie zawiera zakazane lub niewłaściwe treści, zgłoszenie takie zostanie odrzucone. Lokalny Organizator będzie mógł ustalić, według własnego uznania, które zgłoszenia będą mogły wziąć udział w konkursie i nie będzie zobowiązany do przekazywania w tej sprawie jakichkolwiek powiadomień.

20. Nazwa polskiego Lokalnego Zwycięzcy zostanie ogłoszona nie później niż w dniu 17 stycznia 2020 roku.

POUFNOŚĆ

21. Lokalny Organizator zobowiązuje się do tego, iż nie będzie żądał od Uczestnika, w ramach prowadzenia Konkursu, przekazywania mu jakichkolwiek informacji lub materiałów poufnych dotyczących Uczestnika bądź stanowiących jego tajemnicę. Wszelkie informacje lub materiały przekazywane przez Przedstawiciela będą uznawane za informacje lub materiały nie mające charakteru poufnego, ani nie stanowiące tajemnicy. Lokalny Organizator lub Organizator zobowiązują się do niepodawania – bez zgody Przedstawiciela - do publicznej wiadomości informacji finansowych lub innych wrażliwych informacji biznesowych, które zostaną wyraźnie wskazane jako poufne w chwili podawania ich przez Przedstawiciela.

22. Lokalny Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzania danych dotyczących Uczestników, Przedstawicieli oraz przekazywanych przez nich koncepcji biznesowych. Procedura sprawdzania może obejmować, między innymi, akta sądowe spraw cywilnych i karnych oraz raporty policji dotyczące Uczestników, Przedstawicieli i członków zarządu poszczególnych podmiotów. Przystępując do Konkursu Uczestnicy udzielają Lokalnemu Organizatorowi pozwolenia na wykonywanie takich czynności sprawdzających oraz kontroli finansowych i karalności, i - jeśli zajdzie taka konieczność - przedstawią pisemne upoważnienie do ich przeprowadzenia. Lokalny Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania Uczestnika lub Przedstawiciela, który nie udzieli upoważnienia do przeprowadzenia powyższych czynności sprawdzających lub też – jeśli na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli - Lokalny Organizator ustali, według własnego uznania, że Uczestnik lub Przedstawiciel nie jest odpowiednim kandydatem do wzięcia udziału w Konkursie, w tym między innymi, z uwagi na to, że udział Uczestnika lub Przedstawiciela w Konkursie mógłby negatywnie wpłynąć na Lokalnego Organizatora i/lub Organizatora bądź związanych z nimi spółek grupowych.

POTWIERDZENIE POSIADANIA UPRAWNIEŃ PRZEZ UCZESTNIKÓW

23. Przystępując do Konkursu Przedstawiciel potwierdza, że:podróż służbową Przedstawiciela w celu uczestnictwa w Finale „Chivas the Venture” w okresie maj- lipcu 2018 roku obejmującą:

a) Uczestnik (w tym działalność przez niego prowadzona) nie narusza ani nie naruszy praw jakiejkolwiek osoby trzeciej;

b) ani Przedstawiciel, ani Uczestnik ani żaden z ich dyrektorów czy członków zarządu nie został nigdy skazany za oszustwo, nie ogłoszono jego upadłości ani też żaden z jego członków zarządu nie został pozbawiony prawa do pełnienia swojej funkcji jako dyrektor czy członek zarządu spółki;

c) ani Uczestnik, ani żaden z jego członków zarządu nie wykonali żadnej czynności, ani popełnili żadnego zaniedbania, które może powodować lub powoduje (według własnego wyłącznego uznania Lokalnego Organizatora lub Organizatora) utratę dobrego imienia przez Lokalnego Organizatora lub Organizatora; oraz

d) Uczestnik i prowadzone przez niego przedsiębiorstwo przestrzegają i będą przestrzegać, przez cały czas, Kodeksu Postępowania w Zakresie Przekazywania Informacji Handlowych obowiązującego w Pernod Ricard.

Ochrona Danych

24. Przystępując do Konkursu Przedstawiciel wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych osobowych, które przekazuje w czasie procedury zgłaszania lub przez cały czas trwania Konkursu zgodnie z punktem 24. Lokalny Organizator i w stosownych przypadkach - Organizator zobowiązuje się do przetwarzania (w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, przekazywania swoim spółkom powiązanym) wszelkich danych osobowych zebranych w ramach procedury zgłaszania udziału, zgodnie z polityką ochrony prywatności obowiązującą u Lokalnego Organizatora dostępną pod adresem https://whisky.pl/img/polityka-prywatnosci.pdf oraz globalną polityką ochrony prywatności obowiązującą u Organizatora (dostępną pod adresem https://www.chivas.com/legal/privacy-policy. Z zastrzeżeniem udzielenia zgód marketingowych, dany Lokalny Organizator i Organizator będą przetwarzali takie dane osobowe w celu prowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem Lokalnym oraz Regulaminem Globalnym.

25. Przystępując do Konkursu Przedstawiciel:

a) wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych, które przekazał w ramach procedury zgłaszania udziału albo w czasie trwania Konkursu zgodnie z punktem 24; oraz

b) potwierdza, że otrzymał zgodę osób, których dane osobowe przekazuje albo w ramach procedury zgłaszania udziału albo w czasie trwania Konkursu.

MARKETING I PROMOCJA

26. Przystępując do Konkursu Przedstawiciele zobowiązują się do przestrzegania punktu 25, jeśli zostaną wybrani Lokalnym Finalistą. Przedstawiciele wyrażają niniejszym zgodę na udział we wszystkich uzasadnionych działaniach promocyjnych i reklamowych, które zostaną podjęte przez Lokalnego Organizatora i Organizatora w celach reklamowych, handlowych i promocyjnych w dowolnym miejscu na świecie, albo w czasie trwania Konkursu albo po jego zakończeniu („Działania Promocyjne”). Działania Promocyjne mogą obejmować między innymi wykorzystanie nazwy firmy Uczestnika, jego adresu, znaków towarowych i logo oraz imienia i nazwiska Przedstawiciela, jego fotografii, głosu i/lub innych tym podobnych elementów.

27. Ani Przedstawiciel ani Uczestnik nie będą uprawnieni do otrzymania rekompensaty z tytułu udziału w Działaniach Promocyjnych (innej niż za wydatki związane z odbyciem podróży bądź inne zatwierdzone wcześniej przez Lokalnego Organizatora lub Organizatora), a Przedstawiciel nie będzie uprawniony do weryfikowania jakichkolwiek Działań Promocyjnych.

NAGRODA

28. Zwycięzca Finału w Polsce otrzyma:

a) prawo dla Przedstawiciela do uczestnictwa w Finale „Chivas Venture” planowanym między marcem, a lipcem 2020 w lokalizacji, która zostanie potwierdzona . Nagroda dla Przedstawiciela będzie obejmowała wyłącznie:

i. bilet lotniczy klasą ekonomiczną z Polski do miejsca Finału „Chivas Venture” oraz bilet powrotny klasą ekonomiczną do Polski;

ii. 5 noclegów w hotelu wybranym przez Organizatora;

iii. transfer z lotniska w miejscu przeznaczenia do hotelu jak również niezbędne transfery na imprezy konkursu w czasie tygodnia Finału „Chivas Venture”; oraz

iv. śniadanie, lunch i kolację w tygodniu Finału „Chivas Venture”.

Mogą również pojawić się możliwości mentoringu, które będą oferowane wyłącznie według uznania Lokalnego Organizatora i / lub Globalnego Organizatora. Szczegóły takich możliwości, wraz z wszelkimi kryteriami uczestnictwa w nich oraz wszystkimi szczegółami dotyczącymi lokalizacji, kosztów i wydatków, zostaną potwierdzone przez Lokalnego Organizatora lub Globalnego Organizatora przed końcem grudnia 2019 r. Jeśli takie możliwości powstaną, będą one podlegać temu Regulaminowi Lokalnemu

29. Zwycięzca w Konkursie Lokalnym będzie zobowiązany do pokrycia kosztów transportu do i z początkowej lokalizacji lotniska, ubezpieczenia podróży, innych kosztów związanych z odbyciem podróży, które nie zostały wskazane powyżej (w tym między innymi, kosztów opłat za nadbagaż, za uzyskanie paszportu i wiz) oraz wszelkich innych kosztów i wydatków niewyszczególnionych w punkcie 28. Zwycięzca w Konkursie Lokalnym będzie również ponosił koszty związane z obsługą hotelową, korzystania z mini-baru w pokoju hotelowym i inne.

30. Wszystkie rezerwacje oraz uzgodnienia dotyczące przedmiotowych podróży będą dokonywane z podmiotami wskazanymi przez Lokalnego Organizatora wyłącznie według jego własnego uznania. Wszelkie uzgodnienia muszą być dokonywane za pośrednictwem biura podróży wskazanego przez Lokalnego Organizatora. Uzgodnione terminy podróży nie podlegają zmianom i nie można ich przenosić. Bilety lotnicze nie podlegają zwrotom, nie można ich przenosić na inne osoby i nie dotyczą wyższych klas podróży.

31. Nie zezwala się na zamianę, wymianę ani łączenie nagrody z innymi ofertami, a odbycie podróży nie uprawnia do uzyskiwania premii w formie punktów w programach lojalnościowych dla osób często podróżujących danymi liniami lotniczymi. Nagroda nie może być przenoszona, zastępowana ani zbywana przez Zwycięzcę Konkursu Lokalnego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

32. Lokalny Organizator oraz Globalny Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zgłoszenia bądź inne powiadomienia, które zostaną skierowane do niewłaściwego adresata, zagubione, opóźnione, zniszczone lub uszkodzone w czasie ich doręczania do lub od Lokalnego Organizatora wskutek awarii komputera, wirusa, błędu, opóźnienia bądź z jakiegokolwiek innego powodu;

b) utratę, przerwane lub niedostępne połączenie sieciowe, połączenie z serwerem, telekomunikacyjne, z dostawcą Internetu, ze stroną internetową lub jakimikolwiek innymi połączeniami;

c) awarię, niewłaściwe działanie lub problemy związane ze sprzętem lub oprogramowaniem komputerowym;

d) niewłaściwe lub niedokładne informacje, bez względu na czy zostały spowodowane wskutek działania czynnika ludzkiego, użytkowników strony, nieuprawnioną manipulacją, włamaniem bądź działaniem sprzętu lub programowaniem związanym z Konkursem lub w nim wykorzystanym;

e) zniszczenie lub uszkodzenie komputera Przedstawicieli lub jakiejkolwiek innej osoby, które jest związane lub wynika z ich udziału w Konkursie bądź z pobierania lub korzystania z materiałów ze strony Organizatora Lokalnego; lub

f) inne błędy bądź trudności jakiegokolwiek rodzaju, bez względu na to czy spowodowane czynnikiem ludzkim, mechanicznym, elektronicznym, komputerowym, sieciowym, typograficznym, drukiem bądź jakimkolwiek innym, dotyczącym Konkursu lub z nim związanym, w tym między innymi, błędami lub trudnościami, jakie mogą wystąpić w związku z administrowaniem przetwarzania zgłoszeń, procedurą oceny, ogłaszaniem półfinalistów czy zwycięzcy Konkursu Lokalnego lub też innych związanych z powyższymi materiałami.

33. Lokalny Organizator i Globalny Organizator zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do:

a) wstrzymania, modyfikowania lub zaprzestania prowadzenia Procedury Wyboru w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny,

b) według własnego uznania, do zmiany niniejszego Regulaminu Lokalnego w dowolnym czasie, oraz

c) odwołania części lub całego Konkursu lokalnego jeśli nie będzie możliwości jego przeprowadzenia zgodnie z planem lub nie będzie możliwości jego przeprowadzania bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów.

34. Przedstawiciele zobowiązują się, poprzez swój udział, że w zakresie dozwolonym prawem właściwym, Lokalny Organizator, Organizator, ich podmiot kontrolujący, spółki powiązane i zależne, agencje reklamowe i promocyjne oraz wszyscy odpowiedni członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele i agenci (zwani łącznie „Stronami Zwolnionymi") nie będą ponosić odpowiedzialności i zostaną przez Uczestników zwolnieni z odpowiedzialności za urazy, straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym śmierć osób wynikająca z, całkowitego lub częściowego, bezpośredniego lub pośredniego, przyjęcia, posiadania, niewłaściwego używania lub używania nagrody bądź uczestnictwa w Konkursie Lokalnym, lub w Konkursie.

35. Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Lokalnego Organizatora i Organizatora za wszelkie roszczenia, zobowiązania, koszty i wydatki związane w jakikolwiek sposób z naruszeniem obowiązków, zapewnień i oświadczeń Uczestnika wynikających z niniejszego Lokalnego Regulaminu lub udzielonych w związku z jakimkolwiek etapem Konkursu.

PRAWO WŁAŚCIWE

36. Konkurs Lokalny podlega przepisom prawa polskiego oraz jurysdykcji sądów polskich.