konkurs CHIVAS REGAL CHIVAS venture 2020

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

Konkurs „Chivas Venture” jest konkursem globalnym organizowanym przez Chivas Brothers Limited, spółkę zarejestrowaną w Szkocji pod numerem SC268758 („Organizator"), którego celem jest wyłonienie przedsiębiorstw pragnących wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo („Konkurs”).

Pierwsza faza Konkursu jest etapem lokalnym podlegającym przepisom Regulaminu Lokalnego („Regulamin Lokalny”). Niniejszy dokument określa warunki, które mają zastosowanie do drugiej fazy Konkursu, konkursu globalnego („Konkurs Globalny”) oraz wyłonienia zwycięzcy(-ów) Konkursu Globalnego („Regulamin Globalny”). Wytyczne dotyczące zgłaszania udziału stanowią część Regulaminu Globalnego. Niniejszy dokument dotyczy wszystkich osób fizycznych uczestniczących w Konkursie jako „Przedstawiciel” zdefiniowany w Regulaminie Lokalnym. Wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do „Zgłaszającego” dotyczą roli pełnionej przez Zgłaszającego jako Przedstawiciela i w stosownych przypadkach, jako „Finalisty” zdefiniowanego poniżej.

Przystępując do Konkursu Lokalnego Zgłaszający wyraża pełną zgodę na warunki określone zarówno w Regulaminie Lokalnym jak i Regulaminie Globalnym.

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub rozbieżności pomiędzy Regulaminem Globalnym a Regulaminem Lokalnym lub pomiędzy Regulaminem Globalnym a jakąkolwiek inną informacją uzyskaną od Organizatora, w tym materiałami reklamowymi lub promocyjnymi, rozstrzygający będzie Regulamin Globalny. Definicje użyte w Regulaminie Lokalnym obowiązują w całym niniejszym dokumencie i Regulaminie Globalnym, o ile kontekst nie wskazuje inaczej.

Regulamin Globalny obowiązuje Przedstawicieli, którzy zwyciężyli w Konkursach Lokalnych i którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w Konkursie Globalnym w imieniu „Uczestników” zdefiniowanych w Regulaminie Lokalnym („Finaliści”).

Wszyscy Przedstawiciele muszą mieć możliwość wzięcia udziału w Programie Mentorskim planowanym na marzec 2020 roku w Wielkiej Brytanii i w Finale Chivas Venture 2020 planowanym na czerwiec 2020. Dokładne lokalizacje i terminy obydwu imprez zostaną potwierdzone Finalistom.

Zgłaszający, który nie może spełnić, któregokolwiek z warunków Regulaminu Globalnego, jest proszony o niezgłaszanie swojego udziału lub wycofanie swojego zgłoszenia z Konkursu niezwłocznie po stwierdzeniu braku możliwości spełnienia wszystkich postanowień Regulaminu Globalnego.

REGULAMIN GLOBALNY

WSTĘP

Postanowienia niniejszego Regulaminu należy czytać łącznie z Regulaminem Lokalnym dostępnym pod adresem www.chivasventure.com

Terminy w niniejszym Regulaminie Globalnym mają takie same znaczenia, jakie zostały przypisane im w Regulaminie Lokalnym.

1. Zgłaszający zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu Globalnego i uznania decyzji dotyczących Konkursu Globalnego podjętych przez Organizatora i jurorów za ostatecznie i wiążące pod każdym względem.

2. Zakwalifikowani zwycięzcy Konkursu Lokalnego są uprawnieni do udziału w Konkursie Globalnym i rywalizowania w nim z innymi zwycięzcami Konkursów Lokalnych (zwanymi dalej łącznie „Finalistami”) z całego świata.

3. Konkurs Globalny obejmuje trzy etapy:

i. Program Mentorski;

ii. Okres Głosowania, który obejmuje przydzielenie środków Funduszu w wysokości USD 100.000,00 na podstawie wyników głosowania konsumentów w okresie około trzech tygodni od kwietnia do maja 2019 roku („Okres Głosowania”); oraz

Finały Chivas Venture planowane na czerwiec 2020 roku i obejmujące trzy rundy: Ćwierćfinały, Półfinały i Wielki Finał

4. Nagrodą dla zwycięzcy (-ów) w Konkursie Globalnym jest nagroda pieniężna w łącznej wysokości USD 1.000.000,00 („Fundusz”) określona w sposób następujący:

i. Okres Głosowania:

Finalista, który uzyskał największą liczbę głosów oddanych w tym okresie, otrzyma kwotę w wysokości USD 50.000,00. Każdy z pięciu kolejnych Finalistów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, otrzyma kwotę w wysokości USD 10.000,00.

ii. Wielki Finał Chivas the Venture:

Ćwierćfinały: jurorzy wybiorą 10 laureatów, którzy wezmą udział w Półfinałach. Finaliści, którzy zostaną na tym etapie wyeliminowani otrzymają łącznie kwotę w wysokości USD 50.000,00 (równo rozdzieloną pomiędzy nimi).

Półfinały: jurorzy wybiorą 5 kandydatów, którzy wezmą udział w Wielkim Finale. Pięciu wyeliminowanych półfinalistów otrzyma łącznie kwotę w wysokości USD 100.000,00 (USD 20.000,00 każdy).

Wielki Finał: kwotę w wysokości USD 750.000,00 otrzyma 5 końcowych Finalistów wybranych przez jurorów, w częściach przez nich ustalonych i według ich własnego uznania.

5. Program Mentorski i Wielki Finał Chivas Venture będą prowadzone w języku angielskim. Z uwagi na to, że nie zapewnia się tłumaczy ani tłumaczeń, ani też nie zezwala się na korzystanie na tym etapie z tłumaczy ani tłumaczeń, wszyscy Przedstawiciele, którzy chcą uczestniczyć w Konkursie, muszą biegle władać językiem angielskim.

6. Zwycięzca (-cy) w Konkursie Globalnym ponosi (-ą) całkowitą odpowiedzialność za wyliczenie i uiszczenie wszystkich obowiązujących podatków związanych z jego/ich udziałem w Konkursie Globalnym, obejmujących część otrzymanych przez niego/nich ewentualnie środków z Funduszu, w tym (między innymi) od dochodu lub podatków o źródła we wszystkich krajach (w tym między innymi, w jego/ich własnym kraju oraz w kraju/krajach, w których odbywają się imprezy związane z Wielkim Finałem).

7. Organizator jest uprawniony do zmiany wszystkich terminów i lokalizacji imprez związanych z Wielkim Finałem odbywających się w Europie, a o takich zmianach powiadomi Finalistów.

ETAP 1 – PROGRAM MENTORSKI

8. Finaliści wezmą udział w programie obejmującym serię wykładów, warsztaty oraz/lub sesje coachingowe, których celem jest udzielenie im pomocy w rozwijaniu i dalszej promocji prowadzonej przez nich działalności, planowanych na marzec 2020 roku w Wielkiej Brytanii.

9. Ustalenia szczegółowe dotyczące nagrody w Konkursie Lokalnym dotyczą szczegółowych warunków uczestnictwa, które obowiązują w czasie Programu Mentorskiego. O dalszych ustaleniach szczegółowych Finaliści zostaną powiadomieni w odpowiednim czasie.

ETAP 2 – OKRES GŁOSOWANIA

Uwaga: niniejszy punkt („Etap 2 – OKRES GŁOSOWANIA”) dotyczy również tych konsumentów, którzy oddają głosy w czasie trwania tego etapu Konkursu

10. Przez pewien okres czasu po zakończeniu Programu Mentorskiego i przed rozpoczęciem Wielkiego Finału Chivas Venture Organizator będzie prowadził na swojej stronie internetowej www.chivas.com („Strona Internetowa”) promocję zapraszając konsumentów do głosowania na swojego ulubionego Finalistę, który wygra kwotę stanowiącą część Funduszu („Nagroda Konsumentów”).

11. Aby zostać objętym Okresem Głosowania Finalista musi podać informacje wymagane przez Organizatora w terminie i formacie przez niego określonym. Organizator utworzy dla każdego Finalisty profil online i stworzy mechanizm oddawania głosów online przez konsumentów w okresie głosowania.

12. Organizator nie może zagwarantować, że w Okresie Głosowania żaden Finalista nie będzie miał kontaktu z treściami marketingowymi. Kanały online Organizatora lub inne treści marketingowe dotyczące Konkursu oraz kanały lub informacje dotyczące Organizatora Lokalnego (określone w Regulaminie Lokalnym) mogą przyciągnąć konsumentów lub głosujących z innych krajów lub regionów geograficznych w większym stopniu niż z innych.

13. Konsumenci będą zobowiązani do zarejestrowania się na Stronie Internetowej, po czym będą mogli głosować na Finalistów w Okresie Głosowania. Organizator zamieści na Stronie Internetowej wszystkie informacje szczegółowe dotyczące Okresu Głosowania, które będą stanowić część niniejszego Regulaminu Globalnego.

14. Wszystkie głosy oddane będą monitorowane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania, według własnego uznania, głosów konsumentów, które uzna w uzasadniony sposób za nieważne. „Głos nieważny” jest głosem uznanym przez Organizatora za oddany przez osobę inną niż indywidualny konsument działający swobodnie i zgodnie z niniejszym Regulaminem Globalnym, w tym między innymi: głosy zbiorowe, głosy oddawane przez konsorcja lub za ich pośrednictwem, wpisy dokonywane przy użyciu makr lub innych środków zautomatyzowanych (w tym systemów lub aplikacji, które mogą być programowane w celach związanych z głosowaniem), używanie fałszywych tożsamości lub manipulowanie adresami IP, głosy uzyskane w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub przy użyciu mechanizmu sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa oraz jakikolwiek inny głos oddany w sposób inny niż przez rzeczywistego konsumenta.

15. Zabrania się Finaliście korzystania z jakiejkolwiek spółki prawa handlowego w celu zakupienia głosów lub pozyskania ich w jakikolwiek inny sposób. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania Finalistom wytycznych dotyczących dozwolonych czynności Finalistów w Okresie Głosowania i wytyczne takie będą dla wszystkich Finalistów wiążące.

16. Organizator jest uprawniony do podjęcia dowolnej czynności, którą uzna za niezbędną do zabezpieczenia siebie przed możliwością oddania głosów nieważnych, w tym między innymi, do wymagania dalszej weryfikacji tożsamości, wieku i innych danych szczegółowych głosującego oraz jego/jej modeli głosowań.

17. Na koniec Okresu Głosowania głosy oddane na każdego Finalistę zostaną obliczone i Organizator przydzieli Finalistom proporcjonalną część Nagrody Konsumentów w sposób określony w punkcie 4.

18. Wyniki uzyskane w Okresie Głosowania zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu Wielkiego Finału Chivas Venture albo wcześniej. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wypłaty Nagrody Konsumentów na rzecz zwycięskich Finalistów nie później niż do północy dnia 15 lipca 2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania opóźnionej wypłaty Nagrody Konsumentów w przypadku sprawdzania głosów, które podejrzewa, iż są nieważne lub innej podejrzanej działalności.

19. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odliczenia głosów w ramach sankcji lub w celu dyskwalifikacji dowolnego Finalisty, jeśli w uzasadniony sposób uzna, iż taki Finalista jest zamieszany w oddawanie nieważnych głosów lub który w inny sposób jest zaangażowany w działania, których celem jest zwiększenie liczby głosów oddanych na takiego Finalistę w sposób naruszający niniejszy Regulamin Globalny.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za głosy, które zostały utracone, zniszczone lub opóźnione z dowolnej przyczyny, w tym z powodu dowolnego rodzaju awarii sieci, sprzętu komputerowego lub oprogramowania. W przypadku wystąpienia technicznej usterki lub innej okoliczności będącej poza uzasadnioną kontrolą Organizatora i mającej wpływ na procedurę głosowania, Organizator ustali, wyłącznie według własnego uznania, sposób przydzielenia i wypłaty Nagrody Konsumentów z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i informacji dostępnych mu w danym czasie.

21. Liczba głosów uzyskanych przez Finalistów w Okresie Głosowania i odpowiadająca jej proporcjonalna część Nagrody Konsumentów otrzymana przez każdego Finalistę nie jest brana pod uwagę w Wielkim Finale Chivas Venture i nie ma wpływu na jego wynik ani też na przydzielenie ani przyznanie Nagrody Głównej przyznanej zgodnie z Etapem 3 Konkursu.

ETAP 3 – WIELKI FINAŁ CHIVAS VENTURE

22. Wielki Finał Chivas Venture jest planowany na czerwiec 2020, a dokładne jego terminy i lokalizacje zostaną potwierdzone Finalistom.

23. Regulamin Lokalny obowiązujący każdego Finalistę określa warunki dotyczące nagród w Konkursie Lokalnym oraz warunki dotyczące podróży, zakwaterowania i wyżywienia obowiązujące w czasie Wielkiego Finału Chivas Venture.

24. Wielki Finał Chivas Venture będzie obejmował trzy etapy, a mianowicie ćwierćfinały („Ćwierćfinały”), półfinały („Półfinały”) i finał („Wielki Finał”), które opisano poniżej.

Ćwierćfinały:

Finaliści wykonają prezentację przed niewielką grupą Jurorów. Najlepsi Finaliści wybrani przez Jurorów zostaną zakwalifikowani do Półfinałów.

Półfinały:

Finaliści wykonają prezentację przed niewielką grupą Jurorów. 5 najlepszych Finalistów wybranych przez Jurorów w Półfinałach zostanie zakwalifikowanych do Wielkiego Finału.

Wielki Finał:

Finaliści wykonają prezentację przed wybraną grupą Jurorów na uroczystej gali.

25. Szczegóły dotyczące oczekiwanego czasu trwania i formy prezentacji zostaną podane Finalistom przed Wielkim Finałem Chivas Venture.

26. Finaliści wyeliminowani na etapach Ćwierćfinałów i Półfinałów („Wyeliminowani Finaliści”) zostaną wyeliminowani z Konkursu i nie będą mieli możliwości wykonania prezentacji podczas kolejnego etapu Konkursu – Wielkiego Finału, ale nadal otrzymają proporcjonalną część środków z Funduszu przyznaną im w Okresie Głosowania. Wyeliminowani Finaliści mogą również zostać zobowiązani do udziału w reklamie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem Globalnym oraz będą zobowiązani do obecności na imprezie Wielkiego Finału.

27. Jurorzy będą dokonywali oceny prezentacji wykonywanych w czasie każdego z 3 etapów na podstawie poniższych kryteriów:

i. Możliwości rynkowe i zapotrzebowanie:

Wykazuje, że przedsiębiorstwo radzi sobie z jasno określonym i dużym problemem społecznym i/lub środowiskowym, ma duży potencjał rynkowy oraz jasno określonych klientów i beneficjentów docelowych oraz ma świadomość istnienia alternatywnych rozwiązań i konkurentów.

ii. Model biznesu i zespół:

Przedstawia interesujące rozwiązanie i atrakcyjną ofertę oparte na solidnym modelu biznesowym, który może generować stabilny przychód wywierając wpływ społeczny / środowiskowy.

Wykazuje, że przedsiębiorstwo posiada odpowiedni zespół mogący osiągnąć sukces (umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie).

iii. Możliwy do zmierzenia wpływ społeczny:

Wykazuje, że działania przedsiębiorstwa będą prowadzić do pożądanego wpływu społecznego / środowiskowego (Teoria Zmian) o jasnych wskaźnikach oddziaływania, kluczowych wskaźnikach efektywności i celach. Pokazuje, że przedsiębiorstwo zmieni problem w sposób istotny (zmiana transformacyjna, a stopniowa).

iv. Potencjał skalowalności:

Posiada spójną wizję i przedstawia, że przedsiębiorstwo ma potencjał do skalowania w sposób istotny swojego przychodu oraz wpływu społecznego / środowiskowego.

v. Sprawy finansowe:

Przedstawia solidne prognozy rozwoju rynku oraz należycie uzasadnione zgłoszenie o finansowanie dot. Chivas Venture (do USD 1,000,000.00), które prawdopodobnie będzie siłą napędową dużego wzrostu pod względem wpływu / przychodu / klientów.

vi.Umiejętność skutecznego przekazu:

Jakość i pasja prezentacji wykonanej przez Przedstawiciela.

28. Jurorzy określą sposób przydzielenia Nagrody Głównej wyłącznie według własnego uznania. Na przykład, łączna Nagroda Główna może zostać przyznana jednemu Finaliście lub większej grupie niektórych bądź wszystkich Finalistów. Jurorzy zastrzegają sobie prawo do przydzielenia kwoty z Nagrody Głównej w wysokości do USD 50.000,00 z uwzględnieniem uczestnictwa widowni lub opinii widowni (w formie określonej przez Organizatora według własnego uznania) w czasie Wielkiego Finału Chivas Venture. Sposób przydzielenia całej Nagrody Głównej zostanie ogłoszony w czasie Wielkiego Finału Chivas Venture i potwierdzony na piśmie poszczególnym zwycięzcom w terminie 5 dni roboczych od daty Wielkiego Finału Chivas Venture.

29. Decyzje Jurorów dotyczące wszystkich spraw związanych z przydzieleniem Nagrody Głównej są ostateczne i wiążące, a Jurorzy lub Organizatorzy nie będą prowadzili korespondencji dotyczącej takiego przydzielenia.

30. Organizator dołoży starań, aby dokonać zapłaty, na rzecz zwycięskiego Finalisty / Finalistów, przelewem bankowym do północy dnia 15 lipca 2019 roku.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE KONKURSU GLOBALNEGO I PROFILE NA STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA

32. Finalista opracuje niektóre materiały w celu przygotowania przez Organizatora kampanii reklamowych i promocyjnych wspierających przeprowadzenie Konkursu Globalnego, co będzie obejmować:

i. profil każdego Finalisty na Stronie Internetowej („Profile Uczestników”);

ii. tworzenie strategii public relations i udział w działaniach z nią związanych, działania promocyjne i marketingowe, w tym tworzenie materiałów marketingowych z wykorzystaniem sesji zdjęciowych, filmowania różnych etapów Konkursu, krótkich publikacji video (webisodów), mediów społecznościowych i reklam we wszystkich mediach („Materiały Promocyjne”); oraz

iii. również inne materiały marketingowe wymagane przez Organizatora w związku z Konkursem Globalnym i/lub jego produktami i usługami („Materiały do Konkursu Globalnego”).

33. Organizator jest uprawniony do korzystania z usług specjalistycznych zewnętrznych agencji marketingowych i PR („Agencje”), które będą pomagały jemu i Finalistom w przygotowaniu Materiałów do Konkursu Globalnego. Finaliści będą współpracować z Agencjami w pełnym zakresie, w sposób zasadnie wymagany przez Organizatora.

34. Organizator szacuje, że czas niezbędny dla Finalisty do udziału w przygotowaniu Materiałów na Konkurs Globalny wyniesie około 3 dni. Finalista jest zobowiązany do przekazania wszelkich informacji żądanych przez Organizatora do przygotowania Materiałów na Konkurs Globalny („Informacje o Uczestnikach”) do dnia 30 stycznia 2019 roku lub w innym terminie wskazanym przez Organizatora, o którym powiadomi on Finalistę. Finalista wprowadzi wszelkie zmiany do Informacji o Uczestnikach zasadnie wymagane przez Organizatora i we wskazanych terminach.

35. Wszystkie Informacje o Uczestnikach przekazane przez Finalistę w celu przygotowania Materiałów na Konkurs Globalny zostaną ostatecznie zatwierdzone przez Organizatora.

36. Finalista wyraża zgodę, na to, że:

i. przekaże Informacje o Uczestnikach i będzie uczestniczył (bez konieczności dokonywania z tego tytułu jakichkolwiek płatności) w przygotowywaniu Materiałów na Konkurs Globalny, zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami Organizatora;

ii. nie jest uprawniony do zatwierdzania Materiałów na Konkurs Globalny a Organizator nie ma żadnych zobowiązań ani nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do żadnego Finalisty ani Przedstawiciela, który nie akceptuje materiałów opisujących ich lub ich przedsiębiorstwa;

iii. zwróci się do Organizatora o wcześniejszą pisemną zgodę na wykorzystanie Materiałów na Konkurs Globalny (która to zgoda na wykorzystanie i opublikowanie odpowiednich materiałów zostanie udzielona przez Organizatora wyłącznie według jego własnego uznania) i zawarcie w nich wyrazów swojego uznania dla Chivas Venture;

37. Organizator nie będzie zobowiązany do wykorzystywania w jakikolwiek sposób na rzecz dowolnego Finalisty Informacji o Uczestnikach i jest uprawniony do zaprzestania wykorzystywania Materiałów na Konkurs Globalny z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu w dowolnym czasie i według własnego uznania.

38. Finalista potwierdza, że:

i. przekazywane przez niego Informacje o Uczestnikach stanowią oryginalny utwór Finalisty i nie naruszają ani nie będą naruszać praw autorskich, znaków towarowych, praw do prywatności, wizerunku publicznego ani innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby bądź podmiotu w dowolnym miejscu na świecie;

ii. uzyska przed przekazaniem [Informacji] wszelkie licencje, zezwolenia na dopuszczenie do publikacji i zgody („Zezwolenia”) niezbędne do wydania zgody na wykorzystanie Informacji o Uczestnikach. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym czasie od dowolnego Finalisty dowodu posiadania takich Zezwoleń w formie możliwej do przyjęcia przez Organizatora. Organizator może zaprzestać, według własnego uznania, korzystania z dowolnych Materiałów na Konkurs Globalny, jeśli Finalista nie przedstawi Zezwoleń na żądanie; oraz

iii. wszelkie osoby fizyczne przedstawione w Informacjach o Uczestnikach wyraziły zgodę na przekazanie Informacji o Uczestnikach oraz wykorzystanie i zawarcie takich materiałów w Materiałach na Konkurs Globalny zgodnie z niniejszym Regulaminem Globalnym.

NAGŁOŚNIENIE W MEDIACH

39. Finalista może zostać zobowiązany do udziału w imprezach public relations („Imprezy PR”) w celu promowania Finalistów, ich idei biznesowych, Konkursu Globalnego i/lub Organizatora oraz jego produktów i usług.

40. Organizator powiadomi Finalistę z odpowiednim wyprzedzeniem o Imprezie PR, w której Finalista ma wziąć udział. Finalista zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem i/lub dowolną Agencją w zakresie swojego udziału w danej Imprezie PR. Uzasadnione koszty i wydatki związane z podróżą będą zwracane po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem i po ich udokumentowaniu.

41. Finalista zobowiązuje się do tego, iż nie będzie reklamował ani publikował innych materiałów we własnym zakresie ani za pośrednictwem osób trzecich, dotyczących swojego udziału w Konkursie ani jakiegokolwiek aspektu Konkursu bez uprzedniej zgody Organizatora, który może odmówić jej wydania według własnego uznania.

ANALIZA I SPRAWDZANIE DANYCH

42. W ramach procedury zgłaszania udziału w Konkursie Lokalnym Finalista jest zobowiązany do przedstawienia informacji handlowych według ustalonego wzoru. Finalista będzie również zobowiązany do przekazania dalszych informacji handlowych zewnętrznemu analitykowi biznesowemu wskazanemu przez Organizatora w ramach procedury prowadzenia ogólnej analizy („Analiza”) Konkursu Globalnego. Jeśli w formularzu zgłoszenia brakować będzie jakichkolwiek żądanych informacji lub materiałów dotyczących Analizy, Finalista przekaże takie informacje na żądanie analityka lub Organizatora.

43. Finalista może również zostać zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z prowadzoną analizą.

44. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych czynności związanych ze sprawdzaniem danych dotyczących Finalisty i jego koncepcji biznesowej, w tym między innymi, sprawdzenia danych finansowych, rejestrów sądów karnych i cywilnych oraz raportów policyjnych dotyczących Finalisty i innych dyrektorów Uczestnika („Sprawdzanie Danych”). Uczestnicząc w Konkursie Globalnym Zgłaszający udziela Organizatorowi zezwolenia na przeprowadzenie takiego sprawdzenia oraz sprawdzenie danych finansowych lub rejestrów karnych oraz udzielenie, w razie konieczności, takiego upoważnienia na piśmie i informacji wymaganych przez Organizatora do umożliwienia mu Sprawdzania Danych.

DYSKWALIFIKACJA

45. Organizator może wykonać, wyłącznie według własnego uznania, swoje uprawnienie do zdyskwalifikowania Finalisty z Konkursu Globalnego w dowolnym czasie w czasie trwania Konkursu Globalnego oraz bez ograniczania innych praw przysługujących Organizatorowi na mocy prawa lub określonych w niniejszym Regulaminie Globalnym, jeśli Organizator stwierdzi, iż:

i. Finalista uczestniczył w oddawaniu głosów nieważnych, ułatwiał oddawanie takich głosów lub doprowadzał do ich oddania;

ii. Finalista nie przestrzegał Regulaminu Lokalnego lub Regulaminu Globalnego;

iii. Finalista lub inna osoba związana z Finalistą, w tym najbliższa rodzina dyrektorów lub partnerów, popełniła lub popełnia czyn lub czyny, które w wyłącznej opinii Organizatora, mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora, doprowadzić do utraty reputacji Organizatora lub grupy Pernod Ricard bądź narazić na jej utratę;

iv. Finalista zachowuje się w sposób, który narusza Kodeks; lub

v. informacje, które przekazuje na swój temat lub dotyczące Uczestnika są błędne; lub

vi. na podstawie wyników Sprawdzania Danych, ustali według własnego uznania, że Finalista nie jest odpowiednim kandydatem do wzięcia udziału w Konkursie Globalnym, w tym między innymi, z uwagi na to, że udział Finalisty w Konkursie Globalnym mógłby wywrzeć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora i/lub grupy Pernod Ricard.

46. Jeśli Organizator podejmie decyzję o wykonaniu swojego uprawnienia zdyskwalifikowania Finalisty z Konkursu Globalnego, o swojej decyzji powiadomi [Finalistę] na piśmie podając jej powody. Każda dyskwalifikacja będzie obowiązywać niezwłocznie po otrzymaniu przez Finalistę takiego powiadomienia i Organizator może zażądać zwrotu Nagrody Konsumentów lub Nagrody Głównej, która już została wypłacona Finaliście.

RAPORT OCENY ODDZIAŁYWANIA

47. Finalista zobowiązuje się do przekazywania Organizatorowi następujących informacji biznesowych (na żądanie Organizatora i w terminie przez niego wyznaczonym) po zakończeniu Konkursu Globalnego (i stosując, w stosownych przypadkach, kursy wymiany walut lub wzory lub formaty określone szczegółowo przez Organizatora) przez okres kolejnych dwóch lat:

i. procentowy wzrost przychodów i zysków w czasie Konkursu i po jego zakończeniu;

ii. roczny przychód przedsiębiorstwa w ostatnich 3 latach;

iii. rozwój przedsiębiorstwa od chwili zakończenia Konkursu, w tym liczba pracowników i nowych rynków;

iv. informacje szczegółowe dotyczące wykorzystania przez przedsiębiorstwo środków pieniężnych przyznanych w czasie trwania Konkursu;

v. dane przedstawiające wpływ środków pieniężnych przyznanych przedsiębiorstwu w czasie trwania Chivas Venture (np. liczba osób, na które miały wpływ, liczba nowych klientów bądź beneficjentów lub liczba produktów sprzedanych przez przedsiębiorstwo); oraz

vi. ogólne informacje dotyczące planów przedsiębiorstwa i przewidywanego rozwoju przedsiębiorstwa,

(„Informacje Biznesowe”).

48. Finalista zapewni, że Informacje Biznesowe będą w pełni rzetelne w chwili przekazywania ich Organizatorowi.

49. Finalista wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Informacji Biznesowych w opublikowanym raporcie oceny oddziaływania Konkursu, w danych statycznych oraz danych dotyczących Konkursu oraz wkładu Organizatora w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Organizator zobowiązuje się do zachowania w poufności Informacji Biznesowych innych niż wykorzystywanych przez niego w takim raporcie.

ZGODNOŚĆ PROWADZENIA ODPOWIEDZIALNEGO MARKETINGU Z KODEKSEM PERNOD RICARD („KODEKS”)

50. Organizator jest członkiem grupy spółek Pernod Ricard i jest zobowiązany do zapewnienia, iż wszystkie aspekty Konkursu Globalnego, w tym Materiały na Konkurs Globalny, będą zgodne z Kodeksem. Pełna treść Kodeksu jest dostępna tutaj.

51. Finalista zobowiązuje się do zapewnienia, że jego przedsiębiorstwo i działania przez czas trwania Konkursu Globalnego będą w pełni zgodne z postanowieniami Kodeksu i zobowiązuje się do pełnej współpracy z Organizatorem oraz udzielania Organizatorowi pomocy w działaniach zapewniających pełną zgodność z Kodeksem.

OCHRONA DANYCH

52. Organizator będzie przetwarzał (w tym, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości - dzielił się ze wskazanymi szczegółowo osobami trzecimi) wszelkie dane osobowe zebrane w związku z Konkursem zgodnie z niniejszym Regulaminem Globalnym, Regulaminem Lokalnym i polityką prywatności Organizatora (dostępną na jego Stronie Internetowej). Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich takich danych osobowych przetwarzanych w tym zakresie (w tym potwierdza, że uzyskał zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe przekazuje Organizatorowi lub Organizatorowi Lokalnemu w celu takiego przetwarzania w ramach zgłoszenia udziału albo w związku z innym aspektem Konkursu).

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW UZYSKANIA UPRAWNIEŃ I PREDYSPOZYCJI

53. Finalista potwierdza, że:

i. jego przedsiębiorstwo jest podmiotem prawnym działającym na zasadach komercyjnych i zostało utworzone zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawa federalnego, regionalnego, stanowego lub lokalnego;

ii. Finalista ukończył 25. rok życia i jest uprawniony do nakładania zobowiązań na Uczestnika;

iii. prowadzona przez niego działalność nie narusza ani nie naruszy praw osób trzecich;

iv. ani Finalista ani żaden z jego dyrektorów ani członków zarządu nie zostali nigdy skazani za oszustwo, nigdy nie ogłoszono ich upadłości ani nie zostali zwolnieni z pełnienia funkcji dyrektora spółki;

v. Finalista nie będzie działał w sposób ani publikował materiału, który jest nieprawdziwy lub który mógłby zostać w uzasadniony sposób uznany za obsceniczny, zniesławiający lub bluźnierczy, uwłaczający lub obraźliwy, lub który mógłby wpłynąć bądź wpływa ujemnie na którąkolwiek kampanię reklamową lub promocyjną prowadzoną przez Organizatora, lub który może szkodzić bądź szkodzi reputacji Organizatora, w tym między innymi, związanego z aresztowaniem, wszczęciem postępowania sądowego lub skazaniem związanymi między innymi z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu, w sposób niebezpieczny lub brawurowo;

vi. Finalista postępuje i będzie postępował w sposób w pełni zgodny z Kodeksem i określony w punktach 50 i 51;

vii. Bez pisemnej zgody Organizatora Finalista nie będzie wykorzystywał, ujawniał ani podawał do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji finansowych lub biznesowych dotyczących Organizatora lub członka grupy Pernod Ricard;

viii. Finalista przekazał Organizatorowi na piśmie informacje o wszelkich zdarzeniach osobistych lub dotyczących prowadzonej działalności mających miejsce w przeszłości lub obecnych, co do których rozsądnie działająca osoba mogłaby w uzasadniony sposób oczekiwać, że były lub są one istotne dla Organizatora przy prowadzeniu Konkursu Globalnego i mogłyby negatywnie wpłynąć na wizerunek Finalisty;

ix. Finalista przestrzega postanowień Regulaminu Lokalnego oraz przestrzegał i będzie nadal przestrzegał postanowień Regulaminu Globalnego; oraz

x. wszelkie Informacje o Uczestnikach, które Finalista przekazał Organizatorowi, nie łamią ani nie naruszają praw jakiejkolwiek osoby bądź podmiotu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

54. Finalista zobowiązuje się do obrony, zabezpieczenia, zwolnienia z odpowiedzialności, przejęcia odpowiedzialności i pokrycia strat - na żądanie Organizatora, jego spółki kontrolującej, spółek powiązanych, spółek zależnych oraz Agencji i ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, akcjonariuszy, wspólników, pracowników, agentów i przedstawicieli – wynikających z wszelkich szkód, roszczeń, zarzutów, żądań, kosztów, zobowiązań, orzeczeń, uzgodnień, kar, odszkodowań i wydatków (w tym między innymi, uzasadnionych honorariów za obsługę prawną i koszty rozliczeń) wynikające, w całości lub w części, z udziału Finalisty w Konkursie Globalnym lub Konkursie Lokalnym bądź z jego dyskwalifikacji w tych Konkursach, w tym między innymi:

i. odbycie podróży/działanie dotyczące lub w jakikolwiek sposób związane z Konkursem (w tym między innymi, transport na miejsce imprezy, udział w imprezie lub zakwaterowanie na miejscu imprez, które stanowią część Konkurs, są z nim związane lub są imprezami towarzyszącymi Konkursu);

ii. dowolna związana z nimi działalność lub przyjęcia, posiadanie, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie przyznanej nagrody;

iii. domniemane lub faktyczne naruszenie Regulaminu Lokalnego lub Regulaminu Globalnego;

iv. faktyczne lub domniemane naruszenie któregokolwiek oświadczenia, zapewnienia lub uzgodnienia w Regulaminie Globalnym; oraz

v. wykorzystanie Materiałów na Konkurs Globalny dozwolone w Regulaminie Globalnym.

55. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu Globalnego nie ogranicza odpowiedzialności ani Organizatora ani Finalisty za oszustwo lub za śmierć bądź szkodę osobową spowodowaną jego zaniedbaniem lub jakiejkolwiek odpowiedzialności w stopniu, w jakim odpowiedzialność ta nie może zostać wyłączona ani ograniczona jako nieposiadająca podstaw prawnych.

56. Organizator nie przejmuje ani nie ponosi odpowiedzialności za:

i. zgłoszenia bądź inne powiadomienia, które zostaną skierowane do niewłaściwego adresata, zagubione, opóźnione, zniszczone lub uszkodzone w czasie ich doręczania do lub od Lokalnego Organizatora wskutek awarii komputera, wirusa, błędu, opóźnienia bądź z jakiegokolwiek innego powodu;

ii. utratę, przerwane lub niedostępne połączenie sieciowe, połączenie z serwerem, telekomunikacyjne, z dostawcą Internetu (ISP), ze stroną internetową lub jakimikolwiek innymi połączeniami;

iii. awarię, niewłaściwe działanie lub problemy związane ze sprzętem lub oprogramowaniem komputerowym;

iv. niewłaściwe lub niedokładne informacje, bez względu na czy zostały spowodowane wskutek działania czynnika ludzkiego, użytkowników strony, nieuprawnioną manipulacją, włamaniem bądź działaniem sprzętu lub programowaniem związanym z Konkursem lub w nim wykorzystanym;

v. zniszczenie lub uszkodzenie komputera Finalisty lub jakiejkolwiek innej osoby, które jest związane lub wynika z ich udziału w Konkursie bądź z pobierania lub korzystania z materiałów ze strony Konkursu; lub

vi. inne błędy bądź trudności jakiegokolwiek rodzaju, bez względu na to czy spowodowane czynnikiem ludzkim, mechanicznym, elektronicznym, komputerowym, sieciowym, typograficznym, drukiem bądź jakimkolwiek innym, dotyczącym Konkursu Globalnego lub z nim związanym, w tym między innymi, błędami lub trudnościami, jakie mogą wystąpić w związku z administrowaniem przetwarzania zgłoszeń, procedurą oceny, ogłaszaniem półfinalistów czy zwycięzcy Konkursu Globalnego lub też innych związanych z dowolnymi Materiałami na Konkurs Globalny.

WYŁĄCZNOŚĆ

57. Finalista zobowiązuje się do niedokonywania uzgodnień ani ustaleń promocyjnych dotyczących innej marki alkoholu od daty złożenia swojego zgłoszenia do Konkursu do:

i. dnia, w którym Finalista otrzyma potwierdzenie, iż został wybrany do finału Konkursu Lokalnego; lub

ii. północy dnia 1 grudnia 2019 roku, jeśli Finalista zostanie wybrany do finału Konkursu Lokalnego.

ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia przekazywane zgodnie z niniejszym Regulaminem Globalnym będą przekazywane w formie pisemnej i będą uznane za doręczone, jeśli:

i. zostaną doręczone osobiście – w chwili ich doręczenia;

ii. zostały wysłane opłaconą z góry pocztą pierwszą klasą, listem poleconym - o godzinie 9:00 w drugim dniu roboczym po wysłaniu;

iii. zostały doręczone kurierem – w dacie i o godzinie podpisania odbioru przesyłki kurierskiej; oraz

iv. wysłane pocztą elektroniczną – w chwili ich wysłania.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

59. Z wyjątkiem przypadków zabronionych przepisami prawa Finalista zgadza się, że:

wszelkie spory, roszczenia i powództwa wynikające z Konkursu lub z nim związane będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Anglii i Walii; oraz

w żadnych okolicznościach nie zezwala Finaliście na otrzymywanie nagród i Finalista zrzeka się niniejszym wszelkich praw do żądania odszkodowania bezpośredniego, za szkody moralne, przypadkowe i wtórne oraz odszkodowania innego niż za wydatki faktycznie przez siebie poniesione oraz wszelkich praw do żądania wielokrotności odszkodowania lub odszkodowania w inny sposób zwiększonego.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejszy Regulamin Globalny, Regulamin Lokalny oraz dokument Informacje dla Uczestników wraz z dokumentami, o których w nich mowa (takie jak informacje szczegółowe dotyczące Okresu Głosowania przez Konsumentów opublikowane na Stronie Internetowej Organizatora) stanowią całość porozumienia pomiędzy Finalistą i Organizatorom dotyczącego Konkursu Globalnego.

PRAWO WŁAŚCIWE

Konkurs Globalny i niniejszy Regulamin Globalny podlegają prawu Anglii i Walii, z wyjątkiem postanowień dotyczących konfliktu przepisów prawa lub regulacji, które skutkują zastosowaniem prawa innej jurysdykcji. Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące budowy, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Regulaminu Globalnego lub praw i obowiązków Finalisty i Organizatora związanych z Konkursem Globalnym będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii i zgodnie z nimi interpretowane.

Z O S T A Ń M Y  W

K O N T A K C I E

×

Chcesz wiedzieć więcej o nowościach od Chivasa? Zostaw nam kontakt do siebie i określ, jakie informacje chciałbyś dostawać. My przygotujemy newsy najlepiej dopasowane do Twoich oczekiwań! Chcesz dowiedzieć się więcej o Chivas Venture? Zostaw nam kontakt do siebie i określ, jakie informacje chciałbyś dostawać. My przygotujemy newsy najlepiej dopasowane do Twoich oczekiwań! Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy Chivasa i Manchesteru United? Zostaw nam kontakt do siebie i określ, jakie informacje chciałbyś dostawać. My przygotujemy newsy najlepiej dopasowane do Twoich oczekiwań! Chciałbyś zobaczyć inne propozycje drinków? Zostaw nam kontakt do siebie i określ, jakie informacje chciałbyś dostawać. My przygotujemy newsy najlepiej dopasowane do Twoich oczekiwań!

NAJBARDZIEJ INTERESUJE MNIE:

CO PODOBA CI SIĘ NAJBARDZIEJ?

JEŚLI CHCESZ OTRZYMYWAĆ EKSKLUZYWNE, DOPASOWANE DO TWOICH OCZEKIWAŃ INFOROMACJE, ZAZNACZ PONIŻSZE POLE

JEŚLI CHCESZ OTRZYMYWAĆ EKSKLUZYWNE, DOPASOWANE DO TWOICH OCZEKIWAŃ INFOROMACJE O WHISKY CHIVAS I MANCHESTERZE UNITED, ZAZNACZ PONIŻSZE POLE

"Informacje o Tobie mogą być użyte przez Chivas Brothers Limited i być udostępnione innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Pernod Ricard. W każdej chwili możesz zażądać prawa do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z naszej bazy. Możesz również wycofać zgodę na udostępnianie przez Chivas informacji handlowych. W obu przypadkach napisz pod adres contactus@chivas.com. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności. Regulamin Chivas Regal.

Wyrażając zgodę na subskrypcję, zgadzasz się, że podane przez Ciebie informacje mogą być użyte przez Chivas Regal Limited i być udostępnione innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Pernod Ricard. W każdej chwili możesz zażądać prawa do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z naszej bazy. Możesz również wycofać zgodę na udostępnianie przez Chivas informacji handlowych. W obu przypadkach napisz pod adres contactus@chivas.com. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności. Regulamin Chivas Regal. Wyrażając zgodę na subskrypcję, zgadzasz się, że podane przez Ciebie informacje mogą być użyte przez Grupę Manchester United ("MU"). (MU może wykorzystać udostępnione przez Ciebie informacje do optymalizacji ofert handlowych, na otrzymywanie których wyraziłeś zgodę. Więcej na Polityka Prywatności MU's).