Oops, it looks like this browser is no longer supported or has retired. For the best Chivas.com experience we recommend upgrading to Microsoft Edge.

Try the Edge Browser
ລົງທະບຽນຈົດໝາຍຂ່າວ Chivas

ຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ

1. ສ່ວນປະສົມ

Chivas 12, Chivas Brothers Blend, Chivas Extra, Chivas Extra 12, Chivas XV, Chivas Mizunara, Chivas 18, Chivas 18 Mizunara, Chivas 18 Cask Collection, Chivas 25, Chivas The Icon

ສະກັອດວິສກີ (ທັນຍາພືດ ແລະ ມອລທ໌ກັ່ນ) / ນ້ຳ / ສີ - ຄາຣາເມລທຳມະດາ

Chivas Ultis, Chivas Ultis Treble Edition, Chivas Blending Kit (Citrus, Creamy, Fruity, Smoky)

ສະກັອດວິສກີ (ມອລທ໌ກັ່ນ) / ນ້ຳ / ສີ - ຄາຣາເມລທຳມະດາ (Citrus, Creamy, Fruity, Smoky)

Chivas Blending Kit (Floral)

ສະກັອດວິສກີ (ທັນຍາພືດກັ່ນ), ນ້ຳ, ສີ: ຄາຣາເມລທຳມະດາ (floral)

2. ຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ

ທາດເຫຼົ້າ/ປະລິມານ*

40%

ຕໍ່ 30ml

40%

ຕໍ່ 100ml

40.8%

ຕໍ່ 30ml

40.8%

ຕໍ່ 100ml

43%

ຕໍ່ 30ml

43%

ຕໍ່ 100ml

48%

ຕໍ່ 30ml

48%
Per ຕໍ່ 100ml

ພະລັງງານ (kcal)

66 221 67 223 72 238 80 265

ທາດເຫຼົ້າ (g)

9.6 32 9.8 33 10.2 34 11.4 38

ໄຂມັນ (g)

0 0 0 0 0 0 0 0

ຂອງສານອີ່ມຕົວ (g)

0 0 0 0 0 0 0 0

ຄາໂບໄຮເດຣດ (g)

0 0 0 0 0 0 0 0

ຂອງນ້ຳຕານ (g)

0 0 0 0 0 0 0 0

1 ໜ່ວຍ = 30ml

*ສຳລັບ ທາດເຫຼົ້າ/ປະລິມານ ກະລຸນາອ້າງອີງຕາມຫໍ່ ຫຼື ປ້າຍທີ່ຕິດຢູ່ຂວດ Chivas Regal ຂອງທ່ານ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການດື່ມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ: www.wise-drinking.com

3. ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ

3.1 Chivas Regal ມີສານກໍ່ພູມແພ້ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບບໍ່?

ບໍ່. ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ Chivas Regal ໃນປະຈຸບັນບໍ່ມີສານກໍ່ພູມແພ້ໃດໆ ທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບຍອມຮັບ. ເຖິງວ່າທາດເຫຼົ້າຈະເຮັດມາຈາກທັນຍາພືດ, ແຕ່ໂປຣຕີນກລູເຕນບໍ່ຜ່ານການກັ່ນຕອງ ແລະ ບໍ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ. ກະລຸນາຈື່ຈຳໄວ້ວ່າ ທາດເຫຼົ້າອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາພູມແພ້ ມີອາການແພ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ກະລຸນາປຶກສາກັບທີ່ປຶກທາງການແພດ ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ສົງໄສ.

ໝາຍເຫດ 1: ພາຍໃຕ້ຂໍ້ບັງຄັບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ຖ້າຜະລິດຕະພັນມີສານກໍ່ພູມແພ້ 14 ຊະນິດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ຈະຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການຕິດປ້າຍຊື່ຜະລິດຕະພັນ. ລາຍການຂອງສານກໍ່ພູມແພ້ແມ່ນ:

3.2 ອາຍຸການເກັບຮັກສາຂອງ Chivas Regal ແມ່ນເທົ່າໃດ?

ພວກເຮົາຕ້ອງການຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີອາຍຸການເກັບຮັກສາສຳລັບຜະລິດຕະພັນໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ. ເຫຼົ້າກັ່ນເປັນຊັ້ນທີ່ມີຄວາມສະຖຽນທີ່ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ.