КОНКУРС THE CHIVAS VENTURE 2018

РЕГИОНАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

БЪЛГАРИЯ

ОБЩ ПРЕГЛЕД

 1. „The Chivas Venture“ е глобален конкурс организиран от Chivas Brothers Limited, компания регистрирана в Шотландия с фирмен номер SC268758  („Организаторът“), целящ намирането на бизнеси, които искат да имат положително въздействие върху обществото („Конкурсът“).

 1. Конкурсът се състой от две фази:

  1. Фаза 1 („Регионалният конкурс“) ще отсее победителите от участващите държави, включително и от Република България. Регионалният конкурс стартира на 4 септември 2017 и приключва на 13 ноември 2017г. с избирането на регионален победител на 12 януари 2018г. Фаза 1 ще се проведе съгласно Регионалните Общи условия („Регионалните условия“) и ще се администрира от регионалния организатор съгласно българското законодателство.

  1. Във Фаза 2 („Глобалният  конкурс“) победителите от различните страни ще се състезават помежду си, а самата фаза се състои от три етапа:

   1. участие в менторска програма („Менторската програма“) през март/април 2018г. (която е възможно да се проведе лично или дистанционно – за повече информация виж параграф 29);

   2. конкурсът, насочен към потребителите, който включва периодичното отпускане на Фонд на стойност 200 000 щатски долара въз основа на гласуване на потребителите; и

   3. присъствие на събитие на живо, което ще се проведе между май и юли 2018г.

Датите и местата за провеждането на Глобалния конкурс предстои да бъдат финализирани и комуникирани на избраните участници до края на декември 2017. Фаза 2 ще се проведе съгласно Глобалните общи условия („Глобалните условия“). Всички кандидати за Регионалния конкурс трябва да се съгласят с Глобалните условия при записването си в Конкурса. Глобалните условия са предмет на законодателствата на Англия и Уелс и са под изключителната юрисдикция на английските съдилища.

 1. В България Регионалният конкурс се организира от „ПУБЛИСИС” АД, ЕИК 175 432 612, България, гр.София 1000, бул. „Тодор Каблешков” №24 („Регионалния организатор“). Регионалният организатор е законово отговорен за всички аспекти на Регионалния конкурс.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

 1. Участието и спечелването на Регионалния конкурс не е обвързано с покупка.

 1. Записвайки се в българския Регионален конкурс се съгласявате с тези Регионални условия. Ако не сте съгласни, не трябва да се записвате в Конкурса.

 1. Българският Регионален Конкурс е отворен за:

  1. всяко юридическо лице с търговска цел („Участник“), което е надлежно учредено съгласно законите на България; и

  1. иска да има положително въздействие, или да са от полза за обществото или околната среда; и

  1. е генерирало не повече от 1.5 милиона щатски долара (или еквивалентната сума в локална валута) приходи в периода 01.09.2016г.-01.09.2017г. (изключая субсидии, награди и инвестиции от рода на дълг или собствен капитал); и

  1. се намира в начален етап на своята дейност, или е в етап на растеж в съответствие с параграф 7.

 1. Участникът трябва да бъде или в начален етап на дейността си или в етап на растеж. В процеса на записване, от участниците в Конкурса се изисква да удостоверят в кой етап се намират, като от тях може да се изиска да предоставят доказателства за това, при поискване от Регионалния организатор.

Концептуален етап: означава, че продуктът е все още във фаза на прототип на своята концепция, а бизнесът все още не генерира приходи от клиенти/потребители;

Начален етап: означава, че Участникът разполага с работещ прототип или продукт готов за предлагане на пазара и има налични приходи от клиенти, в идеалният случай разполага с доказан потребителски интерес;

Етап на растеж: означава, че Участникът се фокусира върху развитието на вече доказала се концепция (т.е. доказала наличието на значителен потребителски интерес и продажби).

 1. Да се вземе под внимание, че тъй като Регионалният организатор и Организаторът са алкохолни компании, Конкурсът не е отворен за заявления от бизнеси, които:

  1. единствено или предимно са обвързани с рекламата или продажбата на продукти или услуги на лица на възраст под 18 години; или

  1. свързани единствено или предимно с предоставянето или насърчаването на консумацията на алкохолни напитки или услуги, които водят до пристрастяване, или свързани с тези дейности продукти (например: тютюнопушене).

 1. Заявленията за участие се подават от служител на Участника, който е навършил 25 години или е по-възрастен („Представителят"). За целите на конкурса, той (i) ще се счита за единствения упълномощен представител на Участника (включително във връзка с всички заявления, презентации, интервюта и т.н.) за цялата продължителност на Конкурса, освен ако не е уговорено друго по преценка на Организатора и Регионалния организатор; и (ii) считан за законно упълномощен представител на Участника. Представителят трябва да владее високо ниво на английски език, тъй като Менторската програма и Финалното презентиране на The Chivas Venture ще бъдат проведени изцяло на английски език. Няма да бъдат разрешавани преводи или преводачи. Терминът „Участник" ще включва както компанията, така и Представителя на компанията, освен ако контекстът не изисква друго. За да се избегнат съмнения, Организаторът и Регионалният организатор ще разглеждат искания за промяна на Представителя само при изключителни обстоятелства и не са задължени да го удовлетворят. Организаторът и Регионалният организатор си запазват правото да дисквалифицират всеки Участник, чийто Представител не е на разположение, за да представлява Участника, в която и да е фаза на Конкурса.

 1. Записването в Конкурса не е отворено за следните лица:

  1. роднини по права линия (включващи родители, деца, съпрузи или братя и сестри и техните съпрузи, независимо къде живеят), и

  1. живеещите в едно и също домакинство, независимо дали са свързани или не,

на Регионалният организатор или Организатора, неговото холдингово дружество, дъщерни дружества, рекламни и промотиращи агенции не могат да участват или да печелят от името на самите себе си и / или на всяко юридическо лице, в което притежават значителна част от собствеността.

 1. Ако, в който и да е етап от Конкурса, Регионалният организатор или Организаторът бъде информиран или открие, че Участникът или Представителят не отговаря на гореописаните критериите по параграфи 6 до 10, Регионалният организатор или Организаторът може да дисквалифицира Участника, което ще има незабавен ефект.

 1. С участието си в Регионалния конкурс, Участникът се съгласява, ако спечели Регионалния конкурс, да бъде обвързан от Глобалните условия, които уреждат следващата фаза на Конкурса. При поискване Представителят може да бъде задължен да предостави подписано копие от Глобалните условия.

КЛЮЧОВИ ДАТИ ЗА РЕГИОНАЛНИЯ КОНКУРС

Откриване на конкурса в България

09:00 ч. 4 септември 2017

Краен срок за записване в конкурса в България

12 часа на обяд на 13 ноември 2017 г

Уведомяване на българските финалисти

3 януари 2018

Провеждане на финално събитие в София

12 януари 2018

Избиране и уведомяване на българския победител

12 януари 2018

ПРОЦЕС ПО ЗАПИСВАНЕ

 1. Участниците трябва да попълнят формуляр за кандидатстване на www.chivas.com/the-venture и да предоставят посочените в сайта материали.

 1. Като част от процеса по кандидатстване, Участниците ще трябва да отговорят на набор от въпроси от формуляра за кандидатстване и може да им бъдат изискани две бизнес препоръки. Регионалният организатор може да се свърже с посочените фирми, като част от оценяването на участника и неговия бизнес, а Участникът и Представителят в това отношение се съгласяват с това и ще подпишат всякакви допълнителни документи, поискани от Регионалния организатор или Организатор.

 1. Бизнес конфиденциалност. Регионалният организатор няма да изисква, нито пък желае да получава, поверителна или секретна информация или материали от Участника, под каквато и да е форма, по време на провеждането на Конкурса. Всяка информация или материали, предоставени от Участника няма да бъдат считани за поверителни или тайни. Регионалният организатор и Организаторът няма да споделят публично финансова информация или друга чувствителна търговска информация, която е ясно обозначена като поверителна при подаване от страна на Участника, без съгласието на Участника.

 1. Регионалният организатор си запазва правото да извършва допълнителни проверки на Участника, Представителя и тяхната бизнес идея. Това може да включва, но не ограничава, архиви на граждански и наказателни съдилища и полицейски доклади за Участниците, Представителите и директорите на дружествата. С участието си в Конкурса, Участникът разрешава на Регионалния организатор да провежда цялостна проверка на финансовото и съдебното минало на Участника. При необходимост,  Участникът трябва да предостави нужните писмени разрешения или официални документи, издадени от съответните институции или държавни органи, необходими за провеждането на тези проверки.

 1. Организаторът си запазва правото, по свое усмотрение, да дисквалифицира всеки Участник, който не успее да предостави такива документи или, когото въз основа на резултатите от проверките, Регионалният организатор, по собствена преценка, счете за неподходящ кандидат за участие в Конкурса, включително, но не само, защото участието на Участника в Конкурса може да се отрази негативно върху Регионалния организатор и / или на Организатора или свързаните с тях дружества.

 1. Гаранции от страна на Участника. Участникът гарантира, че:

  1. неговата дейност (включително и бъдещата му дейност) не и няма да нарушава правата на трети лица;

  1. Участникът или неговите ръководители никога не са били осъждани за измами, изпадали в състояние на фалит и никой от директори му не са били отстранявани в качеството си на директор на дружество;

  1. Участникът и неговите ръководители не са и няма да вземат участие в действие или бездействие, което може да навреди (по преценка на Регионалния организатор и Организатора) на репутацията на Регионалния организатор и Организатора;

  1. Участникът и дейността му се съобразяват и в бъдеще ще се съобразяват с Кодекса за търговска комуникация на Pernod Ricard.

 1. Защита на данните: Регионалният организатор (и където е приложимо Организаторът) ще обработва (включително, за да се избегнат съмнения, ще споделя с определени трети страни) всички лични данни, събрани като част от процеса на кандидатстване, в съответствие с правилата за поверителност на Регионалния организатор, достъпни на https://www.chivas.com/bg-bg/the-venture/venture-legal/privacy-policy, глобалната политика за поверителност на Организатора (достъпна на http://www.chivas.com/en-gb/the-venture/venture-legal/privacy-policy), а Участникът се съгласява всички тези лични данни се обработват по този начин (включително и потвърждава, че е получил съгласието на всички лица, чиито лични данни той предоставя за обработване на Организатора или на Регионалния организатор, като част от участието си в Конкурса).

 1. Участниците не бива да вземат участие, ако няма могат да пътуват и да присъстват (когато се налага) на събитията от Глобалния конкурс и не са готови или способни да се съобразят с условията и ограниченията на Глобалните общи условия, в случай че спечелят Регионалния български конкурс. За да се избегне всякакво съмнение, Представителят трябва да има правото да пътува до всяка държава, където е планирано да бъде проведено събитие от Конкурса и Участниците поемат пълната отговорност и всички разходи, свързани с организирането на всякакви документи за пътуване (включително паспорти и визи), необходими за провеждането на такова пътуване от страна на Представителя.

ПРОЦЕС НА ПОДБОР И ЖУРИРАНЕ

 1. Всички записани ще се оценяват според данните в заявлението и друга информация, поискана и оценявана от жури (което може да включва всякакви професионални консултанти, считани за необходими от журито) („Журито“), в което ще присъства поне един независим регионален съветник, който не е служител на Регионалния организатор или на Организатора и ще оценява съгласно следните широки критерии:

  1. възможности и размер на пазара;

  1. доказуемо въздействие: измеримо социално или екологично въздействие и модел, който е устойчив;

  1. разумен бизнес модел и организационна стратегия;

  1. финансова осъществимост и устойчивост (т.е. способност да носи приходи);

  1. умения, опит и ангажираност на ръководния екип.

 1. Етап 1: Начален скрининг, процес на модериране и оценка на кандидатурите: Заявленията ще бъдат предмет на първоначален преглед от Журито, въз основа на горепосочените критерии. Заявленията на първите 10-20 класирани участници ще бъдат допълнително оценени от Журито и от независим Глобален социален бизнес анализатор, избран от Организатора.

 1. Етап 2: Интервю на най-добрите кандидати: До 10 от най-добрите кандидати ще бъдат интервюирани от избрани представители на Регионалния организатор посредством видео, телефон или лично, в зависимост от тяхното местоположение.

 1. Етап 3: Избор на „Регионални финалисти": Въз основа на интервюто, цялата получена информация и факти най-добрите 3 до 5 участника ще бъдат селектирани като „Регионални финалисти“. Регионалните финалисти ще бъдат уведомени по пощата, телефона и/или имейл.

 1. Етап 4: Потвърждение на „Регионалния победител“: Регионалните финалисти ще бъдат интервюирани лично от Журито и от избрани представители на Регионалния организатор на регионалното финално презентиране. Регионалният организатор не носи отговорност за пътни разходи или разходи за настаняване на Регионалните финалистите по време или преди финалното събитие. Въз основа на интервюто и цялата информация и факти, получени преди това, Журито ще избере Регионален победител. Регионалният победител ще бъде уведомен лично, не по-късно от 12 януари 2018 г.

 1. Ако опитите за уведомяване, използвайки всички данни за контакт предоставени от Регионалния финалист при кандидатстването, са неуспешни и Регионалният финалист не може да бъде уведомен в рамките на посочената дата или поради други причини няма възможност да приеме статута си на Финалист, не може да присъства на Финала или е негоден поради други причини, по усмотрение на Регионалния организатор, изборът на Регионалния финалист може да бъде отменен и алтернативен Финалист може да бъде избран сред оценените резерви.

 1. Горепосочените етапи се наричат „Процес на подбор“. Заявления, които не са в съответствие с настоящите Общи условия или според Регионалния организатор съдържат забранено или неподходящо съдържание могат да бъдат дисквалифицирани по всяко време и във всеки от етапите на подбора. Единствено Регионалният организатор може да вземе окончателно решение за това кои кандидатури са допустими за участие в конкурса, което не подлежи на оспорване.

МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИРАНЕ

 1. Всички Участници се съгласяват да участват във всички разумни промоционални и рекламни дейности, които ще бъдат определени от Регионалния организатор и Организатор. Такива дейности могат да включват използването на търговското наименование, адреса, търговските марки и логото името, изображението, снимките, гласа на Представителя и / или други материали за рекламни, търговски и промоционални цели, без допълнително компенсиране във всички вече известни или в бъдеще избрани медии в световен мащаб, без ограничение, предупреждение, предварителен преглед или одобрение.

НАГРАДАТА

 1. Българският краен победител получава:

  1. правото Представителя да участва, от името на Участника, в Менторската програма на The Chivas Venture през март / април 2018 г. Менторската програма може, по усмотрение на Организатора, да бъде проведена дистанционно или лично, на местоположение в Европа, което ще се определи от Организатора. Мястото и начина, по който ще се проведе Менторската програма, ще бъдат съобщени на всеки от Регионалните финалисти, след като бъдат избрани за такива. В случай, че Менторската програма се проведе дистанционно, Участникът трябва да има достъп до Интернет връзка и подходящо устройство, които ще му позволят да участва в Менторската програма посредством видеоконферентна връзка. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки Участник, който не може да участва като такъв. В случай че Менторската програма се провежда лично, Организаторът ще предостави на Представителя полети за отиване и връщане, от България до мястото на Менторската програма, настаняване в хотел, избран от Организатора, трансфер от летището на пристигане до съответния хотел, необходимия транспорт до събитията на Конкурса по време на Менторската програма, както и определени хранения по време на Менторската програма.

  1. пътуване за Представителя, за да присъства във финалния етап на The Chivas Venture през юли 2018, включващo:

   1. полети отиване и връщане от България;

   2. настаняване в хотел, определен от Организатора;

   3. транспорт от летището до крайната хотелска дестинация, както и нужните превози до Конкурсни събития по време на финалната презентационна седмица на The Chivas Venture;

   4. закуски, обеди и вечери по време на финалната презентационна седмица на The Chivas Venture.

 1. Победителят в Регионалния конкурс трябва да заплати разходите за транспорт до и от първоначалното му летище, пътническа застраховка, всякакви други разходи за пътуване, които не са посочени по-горе (включително, но без ограничение, такси за багаж, издаване на паспорти и визи), както и разходи или харчове, които не са посочени по-горе. Използването на румсървиз и мини-бар такси в хотела ще бъдат за сметка на Представителя.

 1. Всички резервации и пътни приготовления се извършват с доставчици на услуги, избрани от Регионалния организатор по негова изключителна преценка. Всички приготовления трябва да се извършат чрез туристическа агенция, избрана от Регионалния организатор. Веднъж уредени, датите на пътуване не се променят и не се прехвърлят. Самолетните билети не се възстановяват, не се прехвърлят и не са валидни за ъпгрейди.

 1. Наградата не може да бъде заменена или комбинирана с каквато и да е друга оферта. Пътуването може да не отговаря на изискванията за бонуси при пътуване със самолет. Наградата не може да бъде отстъпена, заменяна или подлежаща на прехвърляне от Регионалния победил на Конкурса.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Регионалният организатор не носи отговорност за:

  1. кандидатури или други съобщения, които са погрешно насочени, изгубени, забавени или повредени по време на доставка до или от Регионалния организатор, поради компютърна неизправност, вирус, бъг, забавяне, погрешна или каквато и да е друга причина;

  1. загубена, прекъсната или недостъпна мрежа, сървър, телекомуникации, Интернет доставчик (ISP), уеб сайт или други връзки;

  1. компютърни хардуерни или софтуерни неизправности, повреди или трудности;

  1. неправилна или неточна информация, причинена от човешка грешка, потребители на сайта, подправяне, хакерство или от каквото и да е оборудване или програмиране, свързани с или използвани в Конкурса;

  1. за щети или повреди на компютрите на Участници или на други лица, свързани с или произтичащи от участие в Конкурса или изтеглянето на материали от уеб сайта на Конкурса;

  1. други грешки или трудности от всякакъв вид, независимо дали са човешки, механични, електронни, компютърни, мрежови, правописни, печатни или други, свързани или във връзка с Регионалния конкурс, включително и, но без да се ограничават до тях, грешки или трудности, които могат да възникнат във връзка с администрирането на обработката на заявленията, процеса на оценяване, обявяването на полуфиналистите на Регионалния конкурс, победителя или във всички други свързани материали.

 1. Лица, нарушаващи или злоупотребяващи, с който и да е аспект на Конкурса или свързан с него уеб сайт или които нарушават тези Регионални условия, определени единствено от Регионалния организатор, могат да бъдат дисквалифицирани и всички свързани с тях кандидатури да се счетат за невалидни.

 1. Регионалният организатор си запазва правото, (i) по свое усмотрение да прекрати, промени или отмени Процеса на подбор по всяко време и по каквато и да е причина, (ii) по свое усмотрение и по всяко време да променя тези Регионални условия, (iii) да отмени частично или цялостно Регионалния конкурс, в случай че не протече по предвидения начин или че не може да протече по предвидения начин, без да бъдат изразходвани непредвидени средства.

 1. С участието си, Участниците се съгласяват, че доколкото е допустимо, съгласно приложимото законодателство, Регионалният организатор, Организаторът, техните майчини дружества, филиали, дъщерни дружества и рекламни агенции и целият техен персонал, директори, служители, представители и агенти (колективно, „Освободени страни“) няма да носят никаква отговорност за вреди, загуби или щети от какъвто и да е вид, включително смърт на лица или повреда на имущество, произтичащи изцяло или отчасти , пряко или непряко, от приемането, притежанието, злоупотребата или използването на наградата или участието в Конкурса, включително по време на Процеса на подбор.

 1. Участникът ще обезщети Регионалния организатор и Организатора от всички искове, задължения, разходи и разноски, произтичащи по какъвто и да е начин от нарушаването на задълженията, гаранциите или представянето на Участника, съгласно тези Регионални условия, или по какъвто и да е начин в рамките на Конкурса.

 1. Правна юрисдикция: Първата фаза на този Конкурс се урежда от законите на Република България и от юрисдикцията на съдилищата в София, България.

 1. Името на българския победител ще бъде обявено не по-късно от 12 януари 2018 г.