КОНКУРС CHIVAS REGAL "THE CHIVAS VENTURE 2019"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

"Chivas Venture" е конкурс за множество държави, провеждан от Chivas Brothers Limited, компания, регистрирана в Шотландия с дружествен номер SC268758 ("Организаторът"), за да намери дружества, които желаят да окажат положително въздействие върху обществото ("Конкурсът").

Първата фаза на конкурса включва местния етап, подчиняващ се на Местните условия ("местните условия"). Настоящият документ съдържа условията, приложими за втората фаза на конкурса, глобалния конкурс ("Глобалния Конкурс") и процеса, по който ще бъдат определени победителите в Глобалния Конкурс ("Глобалните условия"). Всички указания за участие се считат за част от Глобалните условия. Този документ се прилага за всички лица, които участват в конкурса като "представител" , както е дефинирано в Местните условия. Всички позовавания на "Вас" в този документ се отнасят до Вашата роля на представител и, ако е приложимо, на "финалист", както е дефинирано по-долу.

С участието си в местния конкурс Вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани както от местните условия така и от глобалните условия.

Глобалните условия имат приоритет в случай на каквито и да било конфликти или несъответствия между Глобалните условия и Местните условия или между Глобалните условия и други съобщения от Организатора, включително рекламни или промоционални материали. Определенията, използвани в местните условия се прилагат в целия документ и в глобалните условия, освен ако контекстът не изисква друго.

Глобалните условия важат за победителите - Представители от местните конкурси, които са поканени да участват в Глобалния конкурс от името на "Участници", както е дефинирано в местните условия ("Финалисти").

Всички представители трябва да са на разположение за участие в Акселераторската програма, планирана да се проведе в Обединеното кралство през март или април 2019 г., и в Глобалния Финал на Chivas Venture 2019, планиран да се проведе през май 2019 г. в Европа, като точната локация и дати за двете събития предстои да бъдат потвърдени на финалистите.

Ако не можете да спазите някое от Глобалните условия, тогава не трябва да участвате или трябва да се оттеглите от Конкурса, веднага щом установите, че не можете да се съобразите напълно с Глобалните условия.

ГЛОБАЛНИТЕ УСЛОВИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите общи условия трябва да се четат заедно с местните условия, достъпни на www.chivasventure.com

Определенията в настоящите Глобални условия имат значенията, дадени им в Местните условия.

 1. Вие приемате да спазвате настоящите Глобални условия и се съгласявате, че решенията на организаторите и съдиите са окончателни и задължителни във всяко отношение, свързано с Глобалния Конкурс.
 2. Победителите от местния конкурс имат право да се състезават в Глобалния конкурс срещу другите победители от локални конкурси (колективно наричани "Финалистите") от цял ​​свят.
 3. Глобалният конкурс се състои от следните три етапа:

  1. Акселераторска програма
  2. Период на гласуване, който включва разпределение на 100 000 щатски долара от фонда, въз основа на потребителско гласуване за период от приблизително три седмици от април до май 2019г.("VПериодът на гласуване"); и
  3. Глобалният финал на Chivas Venture през май 2019 г., състоящ се от 3 кръга: четвърт финали, полуфинал и финал.

 4. Наградата за победителя(ите) в Глобалния конкурс е дял от фонд от общо $ 1,000,000 ( "Фонд"), както е посочено по-долу:

  1. Периодът на гласуване: Финалистът с най-много гласове, получени през периода, ще получи $ 50,000. 5-те финалисти със следващите 5 най-високи гласа след победителя, ще получат по 10 000 долара.

  2. Chivas Venture Final Pitch (Последната стъпка от Chivas Venture)

   1. Четвърт финали: Съдиите ще изберат 10-те успешни кандидати, които ще преминат към полуфиналите. Елиминираните финалисти на този етап ще получат дял от $ 50,000 (разпределен поравно между елиминираните финалисти).

   2. Полуфинали: Съдиите ще изберат 5 кандидати, които ще продължат към Големия финал. 5-те елиминирани полуфиналисти ще си поделят дял от $ 100,000 (всеки ще получи по $ 20,000).

   3. Голям финал: 750 000 долара, които ще бъдат разпределени сред последните 5 финалисти според преценката на съдиите, по тяхно усмотрение по отношение на получателите и съотношението на разпределение.

 5. Акселераторската програма и Глобалният финал ще се проведат изцяло на английски език. Няма да бъдат осигурени или разрешени преводачи, нито ще бъдат предоставени преводи на материалите. Следователно, всички представители трябва да владеят свободно английски език, за да участват в конкурса.

 6. Победителят(ите) от Глобалния Конкурс носят пълна отговорност за начисляването и плащането на всички приложими данъци по отношение на Глобалния Конкурс, включително във връзка с всеки получен дял от Фонда, ако има такъв, включително (без ограничение) всички данъци върху приходите или данъци, удържани при източника във всички държави (включително, но без ограничение, в своята държава/ държави, където се провеждат събитията от глобалния финал).

 7. Всички точни дати и локации в Европа за събитията от Глобалния финал може да бъдат променяни от организатора, като всички такива промени ще бъдат съобщавани на финалистите.

ЕТАП 1 - АКСЕЛЕРАТОРСКА ПРОГРАМА

 1. Финалистите ще участват в програма, включваща серия от лекции, работни групи и / или семинари за обучение, които да им помогнат да развият и допълнително да популяризират своя бизнес, като тази програма е планирано да се проведе през март или април 2018 г. в Обединеното кралство.

 2. Данните за наградата в местния конкурс съдържат подробности за участието, които се прилагат по време на акселераторската програма. Допълнителни подробности ще бъдат своевременно съобщени на финалистите.

ЕТАП 2 - ПЕРИОД НА ГЛАСУВАНЕ

Обърнете внимание, че този раздел ("Етап 2 - Период на гласуване") важи и за потребителите, които гласуват на този етап от конкурса

 1. В рамките на определен период след Акселераторската програма и преди началото на Глобалния финал организаторът ще проведе онлайн промоция на своя уеб сайт www.chivas.com ("Уебсайтът"), приканваща потребителите да гласуват за любимия си финалист, който да спечели дял от фонда ("Наградата от потребителите" ).

 2. За да участва в периода на гласуване, финалистът трябва да предостави информацията, поискана от организатора, до датата и в надлежния формат, определени от последния. Организаторът ще създаде онлайн профили за всеки финалист и онлайн механизъм за гласуване от потребителите за гласовете, подадени през периода на гласуване..

 3. Организаторът не може да гарантира каквото и да било ниво на маркетингова експозиция за даден финалист през периода на гласуване. Онлайн каналите на Организатора или други маркетингови комуникации, свързани с Конкурса, както и тези на Местния организатор (както е дефинирано в местните условия), могат да привлекат повече потребители и гласове от определени страни или географски райони, отколкото от други.

 4. Потребителите ще трябва да се регистрират на уебсайта и след това ще могат да гласуват за финалистите през периода на гласуване. Организаторът ще публикува точните данни за периода на гласуване на уебсайта си и те ще представляват неразделна част от настоящите Глобални условия.

 5. Всички подадени гласове ще бъдат следени от организатора. Организаторът си запазва правото по своя собствена преценка да дисквалифицира гласове на потребителите, ако основателно ги счита за невалидни. "iНевалиден глас" е глас, който Организаторът смята, че е подаден по друг начин, а не от отделен потребител, действащ свободно и в съответствие с настоящите Глобални условия, и включва без ограничение: групови гласове, гласове от или чрез синдикати, въвеждания чрез макроси или други автоматизирани средства (включително системи или приложения, които могат да бъдат програмирани да гласуват), използване на фалшиви самоличности или манипулиране на IP адреси, гласове, получени по начин или чрез механизъм, който противоречи на приложимите закони, и всеки друг глас, който не е подаден от истински потребител.

 6. Финалистът не трябва да използва търговски дружества, за да закупи или да получи по друг начин гласове. Организаторът си запазва правото да дава насоки на финалистите относно допустимото им поведение във връзка с периода на гласуване и всички такива насоки ще бъдат задължителни за всички финалисти.

 7. Организаторът има право да предприеме всяко действие, каквото сметне за необходимо, за да се защити от невалидни гласове, включително, без ограничение, да изисква допълнителна проверка по отношение на самоличността, възрастта и други съответни данни за гласуващия и неговите / нейните начини на гласуване.

 8. В края на периода на гласуване се отчитат гласовете за всеки финалист, а организаторът ще разпредели част от наградата на потребителите сред финалистите, както е посочено в точка 4.

 9. Резултатите от периода на гласуване ще бъдат обявени от организатора на или преди датата на Глобалния финал. Организаторът ще положи усилия да извърши плащанията, свързани с наградата на потребителите, в полза на победителите-финалисти не по-късно от полунощ на 15 юли 2019 г. Организаторът си запазва правото да забави изплащането на наградата на потребителите, докато проучва подадените гласове, за които се съмнява, че са невалидни, или други подозрителна дейност.

 10. Организаторът си запазва правото по своя собствена преценка да приспадне гласове като санкция или да дисквалифицира всеки финалист, ако има основания да счита, че този финалист е замесен в подаването на невалидни гласове или по някакъв друг начин осъществява тактика за увеличаване на броя на гласовете за съответния финалист, в нарушение на настоящите Глобални условия.

 11. Организаторът не носи отговорност за изгубени, неуспешно подадени или забавени гласове по каквато и да е причина, включително поради повреда на мрежа, компютърен хардуер или софтуер. В случай на техническа повреда или други обстоятелства извън разумния контрол на Организатора, която засяга процеса на гласуване, Организаторът ще определи как да разпредели наградата на потребителите по своя собствена преценка във връзка с всички обстоятелства и информация, с които разполага към съответния момент.

 12. Броят на гласовете, получени от финалистите по време на периода на гласуване и съответната част от наградата на потребителите, получена от всеки финалист, не се отчитат и не оказват влияние върху резултата от Глобалния финал, нито върху разпределението и присъждането на Голямата Награда съгласно етап 3 на конкурса.

СТЪПКА 3 – ГЛОБАЛЕН ФИНАЛ

 1. Глобалният финал е планиран да се проведе през май 2019 г. в Европа, като точните дати и локация ще бъдат потвърдени на финалистите.

 2. Местните условия приложими за всеки финалист, определят условията, свързани с наградите за местното състезание, както и организацията за пътуване, настаняване и хранене, които се прилагат по време на Глобалния финал.

 3. Глобалният финал на Chivas Venture ще бъде разделен на три етапа: четвърт финали ("Четвърт финали"), полуфинали ("полуфинали") и финал ("Голям финал"), описани по-долу.

  1. Четвърт финали: Финалистите ще направят презентация пред малък състав от съдии. Най-добрите кандидати, избрани от съдиите, ще продължат към полуфиналите.

  2. Полуфинали: Финалистите ще направят презентация пред малък състав от съдии. 5-те най-добри кандидати, избрани от съдиите в полуфиналите, ще продължат към Големия финал.

  3. Голям финал: Финалистите ще направят презентация пред избрана група от съдии на гала събитие.

 4. Точните данни относно очакваната продължителност и формат на всички презентации ще бъдат съобщени на финалистите преди Глобалния финал.

 5. Онези финалисти, които са елиминирани на четвъртфиналите и полуфиналите ("Елиминираните финалисти"), ще бъдат елиминирани от състезанието и няма да имат възможност да правят презентации в следващия етап на Големия финал, но все пак ще бъдат наградени със съответния дял от фонда, който им е присъден в периода на гласуване. От елиминираните финалистите също така може да се изисква да участват в публични изяви във връзка с Конкурса, в съответствие с настоящите Глобални условия и ще трябва да присъстват на Големия финал.

 6. Съдиите ще отчитат следните широкообхватни критерии при оценяването на презентациите на всеки от трите етапа:

  1. Пазарна възможност и необходимост: Доказва, че бизнесът се занимава с ясен и широк социален и / или екологичен проблем, има силен пазарен потенциал, ясни целеви клиенти и бенефициенти и е наясно с алтернативните решения и конкурентите.

  2. Бизнес модел и екип: Представя убедително решение и предложение за стойност, със стабилен бизнес модел, който може да генерира устойчиви приходи, като същевременно осигурява социално/ екологично въздействие. Демонстрира, че дружеството разполага с правилния екип, за да успее (умения, опит, ангажираност).

  3. Измеримо социално въздействие: Демонстрира, че търговските дейности ще доведат до желаното социално / екологично въздействие (Теория на промяната), с ясни показатели за въздействие, ключови индикатори за успех и цели. Доказва, че бизнесът ще допринесе за значителна промяна в проблема (трансформационна спрямо нарастваща промяна).

  4. Потенциал за скалируемост: Представя силна визия и демонстрира, че бизнесът има потенциал да скалира значително приходите си и социалното / екологичното въздействие.

  5. Финанси: Представя стабилни финансови прогнози и добре обосновано искане за финансиране от Chivas Venture (до $ 1 млн.), което вероятно ще бъде катализатор за значителен ръст по отношение на въздействието / приходите / клиентите.

  6. Търговско представяне: Качество на представянето и страст на представителя.

 7. Съдиите ще определят как да разпределят голямата награда по своя преценка. Например, голямата награда може да бъде присъдена на един финалист или по-голяма група от няколко или всички финалисти. Съдиите си запазват правото да разпределят до 50 000 щатски долара от Голямата награда, като вземат предвид участието в публиката или мненията на аудиторията (които могат да бъдат във всеки формат, определен от Организатора по негово усмотрение) на Големия финал на Chivas Venture. Разпределението на цялата Голяма награда ще бъде обявено на Големия финал на Chivas Venture и потвърдено писмено на съответните победители в рамките на 5 работни дни след Големия финал на Chivas Venture.

 8. Решенията на съдиите са окончателни и обвързващи по всички въпроси, свързани с разпределението на Голямата награда, и никаква кореспонденция във връзка с такова разпределение няма да бъде приемана нито от съдиите, нито от организатора.

 9. Организаторът ще положи усилия да изплати съответните суми на победителите финалист(и) по банков път до полунощ на 15 юли 2019 г.

ГЛОБАЛНИТЕ КОНКУРСНИ МАТЕРИАЛИ И ПРОФИЛИ НА УЕБСАЙТА НА ОРГАНИЗАТОРА

 1. Организаторът ще разработи определени материали, за да даде може да организира рекламни и промоционални кампании в подкрепа на Глобалния конкурс, като те ще включват следното:

  1. профил на всеки финалист за уебсайта ("профилите на участниците");
  2. участие в и създаване на връзки с обществеността, промоционални и маркетингови дейности, включително създаване на маркетингови материали чрез фото сесии, заснемане на различни етапи от конкурса, уебсайтове, социални медии и дигитално съдържание и реклама във всички медии ("Промоционални материали"); и
  3. заедно с всички други маркетингови материали, които могат да бъдат поискани от Организатора във връзка с Глобалния Конкурс и/ или неговите продукти и услуги ("Глобални конкурсни Материали").

 2. Организаторът може да използва услугите на специализирани външни агенции за маркетинг и връзки с обществеността ("агенции"), които да подпомагат него и финалистите при подготовката на глобалните конкурсни материали. Финалистът следва да сътрудничи пълноценно на агенциите, съгласно изискванията на Организатора.

 3. Организаторът счита, че времето, необходимо за участие на финалиста в подготовката на глобални конкурсни материали, ще бъде около 3 дни. Финалистът трябва да предостави всяка информация, поискана от организатора, с оглед създаване на Глобалните конкурсни материали ("информацията за участниците") до 30 януари 2019 г. или друга дата, определена от организатора и съобщена на финалиста. Финалистът трябва да направи всички промени в информацията за себе си, разумно поискани от организатора, в съответствие със сроковете, посочени от него.

 4. Организаторът следва да разполага с окончателно одобрение на цялата информация, подадена от Финалиста, за да създаде Глобалните конкурсни материали.

 5. Финалистът приема:

  1. да предостави информацията за участника и да участва (без каквото и да е плащане) в подготовката на Глобалните конкурсни материали, съгласно изискването на организатора;

  2. че няма право на одобрение с оглед Глобалните конкурсни материали и че Организаторът няма никакво задължение или отговорност към който и да е от Финалистите или Представителите, който не харесва материалите, отнасящи се до тях или тяхната дейност;

  3. да поиска предварително писмено съгласие от организатора за използването на Глобалните конкурсни материали (и Организаторът има право на самостоятелна преценка дали да даде съгласието си за такова използване и да предостави съответните материали) и да включи подходящо съобщение за заслугата на Chivas Venture;

 6. Организаторът няма да има задължение да използва каквато и да е информация за който и да било финалист и може да прекрати използването на каквито и да е Глобални конкурсни материали по всякакви причини или без основание по своя собствена преценка.

 7. Финалистът потвърждава, че:

  1. предоставената от него информация за участника е разработена от самия финалист и не нарушава и няма да нарушава авторските права, търговските марки, правата на поверителност, публичност или друга интелектуална собственост или други права на което и да е лице или организация навсякъде по света;

  2. ще получи преди представянето на информацията всички лицензи, разрешения и съгласия ("Разрешения" ), необходими с оглед използването на информацията за участника. Организаторът си запазва правото да поиска към всеки един момент доказателство за тези разрешения във форма, приемлива за организатора, от всеки от финалистите. Организаторът, по свое усмотрение, може да престане да използва всички Глобални конкурсни материали, ако финалистът не предостави разрешенията при поискване; и

  3. всички лица, включени в информацията за участниците, са дали съгласието си за подаване на информацията за участниците и за използването и включването на такива материали в Глобалните конкурсни материали в съответствие с настоящите Глобални условия.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. Финалистът може да бъде задължен да присъства на събития за връзки с обществеността ("PR събития") за популяризиране на финалистите, техните бизнес идеи, Глобалния конкурс и / или организатора и неговите продукти и услуги.

 2. Организаторът ще даде на финалиста разумно предизвестие за необходимостта от присъствието му на всяко PR Събитие. Финалистът се съгласява да сътрудничи на организатора и / или на други агенции при участието си в каквито и да е PR Събития. Разумните пътни разходи и разноски трябва да бъдат предварително договорени с организатора и след това ще бъдат възстановени при представяне на валидни разписки.

 3. TФиналистът се съгласява да не публикува никакви рекламни или други материали, самостоятелно или чрез трета страна, във връзка с участието си в или по отношение на друг аспект на Конкурса без предварителното съгласие на организатора, което той може да откаже по своя собствена преценка.

НАДЛЕЖНА И ЦЯЛОСТНА ПРОВЕРКА

 1. Финалистът е длъжен да представи бизнес информация в предписаната форма като част от процеса на кандидатстване за местния конкурс. От Финалиста също ще се изиска да предостави допълнителна бизнес информация на трета страна - бизнес анализатор, назначена от Глобалния организатор, като част от глобалния процес на "due diligence" "надлежна проверка") за Глобалния Конкурс. Ако исканата информация липсва във формуляра за кандидатстване или в материалите за надлежната проверка, финалистът трябва да предостави съответната информация по искане на анализатора или организатора.

 2. Финалистът може също така да бъде задължен да проведе телефонен разговор с представител на Организатора, за да отговори на запитванията, свързани с надлежната проверка.

 3. Организаторът си запазва правото да провежда допълнителни цялостни проверки на финалиста и неговата бизнес идея, включително, без ограничение, финансови, граждански и наказателни съдебни регистри и полицейски досиета за финалиста и други директори на Участника ("Цялостни проверки"). С участието си в Глобалния конкурс Вие давате правомощия на Организатора да провежда такива цялостни, финансови проверки и проверки за съдимост и, ако е необходимо, да предоставите писмено разрешение и информация, които може да бъдат изискани от Организатора, за да може да извърши цялостните проверки.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

 1. Организаторът може да упражни по своя собствена преценка правото си да дисквалифицира Финалиста от Глобалния Конкурс към всеки един момент и без това да ограничава другите права, които Организаторът може да има по закон или както е посочено в настоящите Общи Условия, ако последният установи, че:

  1. финалистът е участвал в, съдействал за или е осигурявал подаването на невалидни гласове;

  2. финалистът не е спазил местните условия или глобалните условия;

  3. финалистът или всяко лице, свързано с финалиста, включително близките роднини на директорите или бизнес партньорите му, са извършили или извършват действия, които според организатора може да се отразят негативно върху последния или водят до увреждане или застрашават репутацията на организатора или групата Pernod Ricard SA;

  4. финалистът се държи по начин, който нарушава Кодекса; или

  5. Организаторът установи, че дадена информация, която предоставя във връзка със себе си или за Участника, е неправилна; или

  6. въз основа на резултатите от Цялостните проверки, Организаторът определи по свое усмотрение, че Финалистът не е подходящ кандидат за участие в Глобалния Конкурс, включително, без ограничение, защото участието на Финалиста в Глобалния Конкурс може да се отрази негативно върху организатора и / или групата Pernod Ricard.

 2. Ако организаторът реши да упражни правото си да дисквалифицира финалиста от глобалния конкурс, той следва да го уведоми в писмена форма за това решение, заедно с мотивите за него. Всяко такова дисквалифициране влиза в сила веднага след получаването му от страна на финалиста, а организаторът може да поиска връщане на наградата на потребителите или голямата награда, която вече е платена на финалиста.

ДОКЛАДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 1. Финалистът се съгласява да предостави следната бизнес информация на Организатора (при поискване от и до датата, посочена от Организатора) след Глобалния Конкурс (и използвайки, когато е приложимо, валутни курсове или всякакви шаблони или формати, посочени от Организатора) за последващ период от две години:

  1. процентното нарастване на приходите и печалбата през периода на конкурса и след това;
  2. годишните приходи на дружеството през последните 3 години;
  3. разрастването на бизнеса след Конкурса, включително броят на наети служители и нови пазари;
  4. данни за начина, по който всички пари, присъдени по време на конкурса, са използвани от дружеството;
  5. Данни, показващи влиянието на всички суми, присъдени на дружеството по време на The Chivas Venture (напр. броят на засегнатите хора, броят на достигнатите клиенти или бенефициенти или броят на продадените от дружеството продукти); и
  6. обща информация за плановете за бизнеса и планирания растеж на дружеството ("Бизнес информация").
 2. Финалистът трябва да гарантира, че бизнес информацията е напълно точна, когато предоставя такава информация на организатора.

 3. Финалистът се съгласява, че организаторът може да използва бизнес информацията в публикуван доклад за въздействието, свързан с конкурса, в статистиката и данните, отнасящи се до конкурса и приноса на за корпоративната социална отговорност на организатора. Организаторът се съгласява да запази поверителността на бизнес информацията, извън използването й в горепосочения доклад.

СЪОТВЕТСТВИЕ С КОДЕКСА ЗА ОТГОВОРНИЯ МАРКЕТИНГ ("THE CODE") НА PERNOD RICARD

 1. Организаторът е член на групата дружества Pernod Ricard и е длъжен да гарантира, че всички аспекти на Глобалния Конкурс, включително и Глобалните Конкурсни Материали, са в съответствие с Кодекса. Пълно копие на Кодекса може да прегледате тук.

 2. Финалистът е длъжен да гарантира, че неговата търговска дейност и поведение в рамките на целия Глобален Конкурс изцяло съответстват на Кодекса, като Финалистът ще сътрудничи изцяло на Организатора и ще го подпомага при осигуряване на пълно съответствие с Кодекса.

ЗАЩИТА НА ДАННИ

 1. Организаторът обработва (включително, с цел избягване на всякакво съмнение, споделя с определени трети страни) всички лични данни, събрани в рамките на Конкурса в съответствие с настоящите Глобални условия, Местните условия и политиката за поверителност на организатора (достъпна на уебсайта). С влизането си в конкурса всеки участник се съгласява с обработката на всички такива лични данни (включително потвърждавайки, че е получил съгласието на лицата, чиито лични данни предоставя на Организатора или на Местния организатор за такава обработка като част от всяко участие в или аспект на конкурса).

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ И ПРИГОДНОСТ

 1. Финалистът потвърждава, че:
  1. неговото дружество е юридическо лице със стопанска цел и е създадено в съответствие с всички приложими федерални, провинциални, държавни и местни закони и правила;
  2. финалистът е навършил 25 години или повече и има право да обвързва участника;
  3. неговата търговска дейност не нарушава и няма да нарушава правата на трета страна;
  4. нито финалистът, нито някой от неговите директори или длъжностни лица не са били осъждани за измама, не са били обявявани в несъстоятелност и не са били лишени от правото да действат като директор на дружество;
  5. финалистът няма да действа по какъвто и да е начин или да предоставя какъвто и да било материал, който е неверен или би могъл да се счита за нецензурен, богохулствен или клеветнически, пренебрежителен или омаловажаващ, или който може да има или има неблагоприятно въздействие върху дадена рекламна или промоционална кампания на организатора; или може да води до увреждане на репутацията на организатора, включително, но не само, арест, наказателно преследване или присъда, свързани с каквито и да е престъпни или незаконни действия, включително, без ограничение, всяко управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, опасно или безразсъдно шофиране;
  6. Финалистът спазва и занапред напълно ще спазва кодекса, както е посочено в клаузи 50 и 51;
  7. Финалистът не може, без писменото съгласие на организатора, да използва, разкрива или публикува каквато и да било финансова или търговска информация на организатора или на някой от членовете на групата Pernod Ricard;
  8. Финалистът е разкрил на организатора в писмен вид всички инциденти от миналото си или настоящите си лични или бизнес обстоятелства, които едно разумно лице би считало, че имат съществено значение за организатора при провеждането на Глобалния Конкурс и осигуряването на публичност на Финалиста;
  9. Финалистът е спазил местните условия и е спазил и ще продължи да спазва Глобалните условия; и
  10. никоя информация за участника, която Финалистът е предоставил на организатора, не нарушава или уврежда правата на което и да е лице или организация.

ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 1. Финалистът се съгласява да защитава, освобождава от отговорност, обезщетява при поискване, организатора, неговото дружество-майка, дъщерни дружества, свързани дружества и агенции и съответните им длъжностни лица, директори, акционери, служители, агенти и представители на горепосочените във връзка с всякакви загуби, претенции, обвинения, искания, разходи, задължения, съдебни решения, споразумения, глоби, неустойки и разноски (включително, но не само, разумните адвокатски хонорари и разходи за споразумяване), които произтичат изцяло или отчасти от участието или дисквалификацията на Финалиста от Глобалния конкурс или местен конкурс, включително, без ограничение:

  1. всички пътувания / дейност, свързана или по какъвто и да е начин отнасяща се до конкурса (включително, без ограничение, транспорт, участие или настаняване за дадени събития, които са част от, свързани с или са спомагателни за конкурса);
  2. всяка свързана дейност или приемане, притежаване, използване или злоупотреба с присъдена награда;
  3. всяко предполагаемо или действително нарушение на местните условия или глобалните условия;
  4. всяко действително или предполагаемо нарушение на декларация, гаранция или споразумение в Глобалните условия; и
  5. всяко използване на глобалните конкурсни материали, разрешено в Глобалните условия.
 2. Никоя от разпоредбите на настоящите глобални условия не ограничава отговорността на организатора или финалиста за измама или смърт или телесна повреда, причинена от неговата небрежност или друга отговорност, доколкото тази отговорност не може да бъде изключена или ограничена по закон.

 3. Организаторът не носи отговорност за:

  1. записи, гласове или други съобщения, които са погрешно насочени, изгубени, забавени или повредени по време на доставянето им до или от местния организатор поради компютърна неизправност, вирус, бъг, закъснение, грешка или каквато и да е друга причина;
  2. загубена, прекъсната или недостъпна мрежа, сървър, телекомуникации, сателит, Интернет доставчик (ISP), уеб сайт или други връзки;
  3. компютърни хардуерни или софтуерни неизправности, повреди или трудности;
  4. всяка неточна или невярна информация, независимо дали това е резултат от човешка грешка, потребители на сайта, подправяне, хакерство или от каквото и да е оборудване или програмиране, свързани с или използвани в конкурса;
  5. увреждане или повреда на компютъра на финалиста или на компютър на трето лице, свързани с или произтичащи от участието в конкурса или изтегляне на материали от уебсайта на конкурса или неговото използване; или
  6. други грешки или трудности от всякакъв вид, независимо дали са човешки, механични, електронни, компютърни, мрежови, печатни, типографски или други, свързани с или отнасящи се до Глобалния Конкурс, включително, без ограничение, грешки или трудности, които могат да възникнат във връзка с администрацията на обработката на заявленията, процеса на оценяване, обявяването на победителя в Глобалния конкурс или в Глобални конкурсни материали.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ

 1. Финалистът се съгласява да не сключва договорености или рекламни споразумения, свързани с друга марка алкохол, считано от датата на подаване на заявлението за конкурса, докато:

  1. финалистът получи потвърждение, че не е избран да продължи към финала на местния конкурс; или
  2. ако финалистът е избран да участва във финала на местния конкурс, до полунощ на 1 декември 2019 г.

ИЗВЕСТИЯ

 1. Всяко известие, което трябва да бъде дадено съгласно настоящите Глобални условия, трябва да бъде в писмена форма и се счита за получено:

  1. ако се доставя лично – в момента на доставката;
  2. ако е изпратено с предплатена първокласна пощенска услуга - в 9.00 часа на втория работен ден след подаването му;
  3. ако се доставя чрез куриер - на датата и в момента на подписване на куриерската разписка; и
  4. ако е изпратено по имейл – в момента на предаването.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. Освен когато е забранено по закона, Финалистът се съгласява, че:

  1. всички спорове, искове и претенции, произтичащи от или свързани с Конкурса, се разрешават изключително от съдилищата на Англия и Уелс; и

  2. при никакви обстоятелства на Финалиста няма да може да бъдат присъждани и Финалистът се отказва от всички права да претендира косвени, наказателни, случайни и последващи вреди и всякакви други щети, различни от действителните разходи, и всички права за умножаване или повишаване на неустойките по друг начин.

ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

 1. Настоящите глобални условия, местните условия и информацията за участниците, както и всички документи, посочени в тях (например данните за периода на гласуване от потребителите, които трябва да бъдат публикувани на уебсайта на организатора), съдържат цялото споразумение между Финалиста и Организатора по отношение на Глобалния Конкурс.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. Глобалният конкурс и настоящите Глобални условия се подчиняват на законите на Англия и Уелс, без да се отчитат каквито и да било стълкновителни разпоредби или правила, които биха довели до прилагането на закона на друга юрисдикция. Всички въпроси, свързани със структурата, действителността, тълкуването и изпълнимостта на настоящите Глобални условия или правата и задълженията на Финалиста и Организатора във връзка с Глобалния Конкурс, се подчиняват и тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс.