Абонирай се за Chivas Newsletter

КОНКУРС CHIVAS VENTURE 2020

МЕСТНИ OБЩИ УСЛОВИЯ

БЪЛГАРИЯ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. "Chivas Venture" е конкурс за множество държави, провеждан от Chivas Brothers International Limited, компания, регистрирана в Шотландия с дружествен номер SC646563 ("Глобалният Организатор"), за да намери търговски дружества, които желаят да окажат положително въздействие върху обществото („Конкурсът").

2. Конкурсът има две фази:

а) Фаза 1 ("Местен конкурс") ще установи победители в участващите страни, включително България. Заявленията за участие в местния конкурс ще бъдат приемани от 10 септември 2019 г. на 7 ноември 2019 г., като местният победител ще бъде избран до 31 януари 2020 г. Фаза 1 ще се подчинява на местните Общи условия ("местните условия") и се управлява от местния организатор (както е предвидено в член 2 (в) по-долу) съгласно българското право.

б) Във Фаза 2 ("Глобалният конкурс") ще се състезават победителите от локалните конкурси, като фазата ще включва два етапа:

i. Периодът на гласуване, който включва разпределянето на 100 000 щатски долара от фонда въз основа на резултатите от гласуването на потребителите и

iii. присъствие на Глобалния финал на Chivas Venture, (на дата и на място, които ще бъдат потвърдени от местния организатор), с шанс за спечелване на част от Фонда, както следва:

Четвърт финали: Съдиите ще изберат до 10 успешни кандидати, които ще преминат към полуфиналите. Елиминираните финалисти на този етап ще получат равен дял от $ 50,000

Полуфинали: Съдиите ще изберат 5 кандидати, които ще продължат към Големия финал. 5-те елиминирани полуфиналисти ще спечелят равен дял от $ 100,000.

Голям финал: 750 000 долара, които ще бъдат разпределени сред последните 5 финалисти според преценката на съдиите, по тяхно усмотрение по отношение на получателите и съотношението на разпределение.

Възможно е да има обучение, предоставено от Глобалния организатор, което ще бъде потвърдено от Местния организатор на победителите от Местния конкурс.

Дати, формати / средства за участие и / или локациите за Глобалния конкурс ще бъдат финализирани и съобщени на избраните кандидати за местния конкурс до края на декември 2019г. Фаза 2 ще се ръководи от Глобалните условия ("Глобалните условия "). Всички кандидати в Местния конкурс се съгласяват с Глобалните условия, чрез участието си в конкурса. Глобалните условия се подчиняват на законите на Англия и Уелс, а английските съдилища имат изключителна компетентност във връзка с тях.

в) в България местният конкурс се ръководи от ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 130 102 019 и адрес на управление София 1715, Младост 4, Бизнес парк София, сграда 3 ("Местен организатор"). Местният организатор е юридически отговорен за всички аспекти на местния конкурс.

3. Не е необходима покупка за участие или за печелене на конкурса.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

4. Местният конкурс в България е отворен за всяко юридическо лице със стопанска цел ("участник"), което е надлежно учредено съгласно законите на България и което:

а) се стреми чрез своите търговски операции да окаже положително въздействие или осигури полза за обществото или околната среда, допринасяйки поне за една от Целите за устойчиво развитие на Обединените нации, изброени на следния линк: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs; и

б) е генерирало не повече от 1,5 милиона щатски долара (или равностойността в местна валута) приходи между 1 септември 2018 г. и 1 септември 2019 г. (с изключение на безвъзмездни средства, награди и инвестиции, като например дълг и собствен капитал).

5. Заявленията трябва да бъдат подадени от учредител или служител на кандидата, който е на възраст 21 години или повече, към 31 октомври 2019 г. ("представител"). За целите на конкурса представителят

а) е единственият представител на участника (включително във връзка с всякакви изявления, презентации, интервюта и т.н.) за цялата продължителност на конкурса, освен ако не е уговорено друго по преценка на Глобалния организатор и местния организатор;

б) се счита за законно упълномощен представител на кандидата; и

в) Представителят трябва да владее английски език, тъй като формулярът за Участие трябва да бъде попълнен изцяло на английски език и Глобалният финал ще се проведе изцяло на английски език. На този етап няма да се предоставят или разрешават преводачи или преводи.

6. В настоящите местни условия терминът "участник" включва както дружеството-участник, така и представителя, освен ако контекстът не изисква друго. За избягване на съмнение, Глобалният организатор и Местният организатор ще разглеждат искания за промяна на представителя единствено при изключителни обстоятелства и не са задължени да ги приемат. Глобалният организатор и местният организатор си запазват правото да дисквалифицират всеки участник, чийто представител не е в състояние да представлява участника в дадена фаза на конкурса.

7. За избягване на всякакви съмнения, участниците могат да бъдат на един от следните начални етапи:

Етап Зародиш: продуктът все още е на фаза прототип и търговската дейност все още не генерира приходи от клиенти / потребители.

Стартов етап: Участникът има работещ прототип или минимално жизнеспособен продукт и е готов за навлизане на пазара или вече има плащащи клиенти, в идеалния случай с известна доказуема клиентска база.

Етап на растеж: Участникът се фокусира върху мащаба на вече валидирано предложение (т.е. показва значителна база от потребители и продажби).

8. Моля, имайте предвид, че тъй като Местният организатор и Глобалният организатор са алкохолни компании, конкурсът не е отворен за кандидатури от дружества, които единствено или предимно се занимават с маркетинг или продажба на продукти или услуги на лица на възраст под 18 години

Моля, имайте предвид данните по член 31 от Глобалните условия относно връщането на парични суми при определени обстоятелства.

9. Конкурсът не е отворен за кандидатстване от следните:

а) близките роднини (включващи родители, деца, съпрузи или братя и сестри и техните съпрузи, независимо къде живеят); или

b) живеещите в същите домакинства, независимо дали са свързани или не, на служителите или работниците на местния организатор или глобалния организатор, на дружеството-майка на глобалния организатор или местния организатор, филиали, дъщерни дружества и агенции за реклама и промотиране, независимо дали от тяхно собствено име или от юридическо лице, в което притежават дял.

10. Ако на който и да е етап от състезанието местният организатор или глобалният организатор бъдат информирани или открият, че участник или представител не отговаря на критериите, посочени в клаузи 3 до 8, местният организатор или глобалният организатор може да дисквалифицира участника с незабавно действие.

11. При участие в местния конкурс представителят се съгласява, че ако спечели местния конкурс, той ще бъде обвързан от Глобалните условия, които управляват следващата фаза на конкурса. Представителят може да бъде задължен да предостави подписано копие от Глобалните условия при поискване.

12. Участниците не трябва да кандидатстват, освен ако могат да участват и да пътуват до (когато е приложимо) събитията на Глобалния Конкурс и ако са готови и могат да се съобразят с Глобалните условия, ако станат Местен Победител за България. За избягване на всякакви съмнения, представителят трябва да има право да пътува до всяка държава, където е планирано да се проведе всяко конкурсно събитие, като участниците поемат пълната отговорност и поемат всички разходи, свързани с подготовката на документите за пътуване (включително паспорти или визи), които се изискват за пътуването на представителя.

КЛЮЧОВИ ДАТИ ЗА МЕСТНИЯ КОНКУРС

13. Ключовите дати за конкурса са следните:

Начало на процеса за кандидатстване в България 09.00 GMT 16 септември 2019

Край на срока за подаване на заявления за България 19.00 GMT 7 ноември 2019

Потвърждаване на финалисти от България до 20 декември 2019

Финалистите присъстват на финала в България в София не по-късно от 31 януари 2020г.

Избиране и обявяване на местния победител за България не по-късно от 31 януари 2020г.

ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ

14. Представителите трябва да попълнят формуляра за кандидатстване на www.chivasventure.com или www.chivas.com/bg-bg /the-venture и да предоставят информацията и материалите, изброени на тази уеб страница. Като част от процеса на участие, представителите ще трябва да попълнят набор от въпроси във формуляра за кандидатстване. Местният организатор може да се свърже с представителя, за да изясни някои елементи от формуляра за кандидатстване.

ПРОЦЕС ЗА ПОДБОР И ОЦЕНЯВАНЕ

15. Всички валидни заявления за участие, получени от участниците в конкурса, ще бъдат оценени с оглед данните във формуляра за кандидатстване и всяка друга информация, която е поискана. След това се съставя списък на допуснатите участници и те се оценяват от състав от съдии, който може да включва и професионални съветници, стига съдиите да считат това за необходимо (заедно наричани "Съдии ") и който ще включва поне един съдия, който не е служител на местния организатор или на глобалния организатор.

16. При оценяването на кандидатите ще бъдат взети предвид следните критерии:

Пазарна възможност и необходимост:

Доказва, че бизнесът се занимава с ясен и широк социален и / или екологичен проблем, има силен пазарен потенциал, ясни целеви клиенти и бенефициенти и е наясно с алтернативните решения и конкурентите.

Бизнес модел и екип:

Представя убедително решение и предложение за стойност, със стабилен бизнес модел, който може да генерира устойчиви приходи, като същевременно осигурява социално/ екологично въздействие. Демонстрира, че дружеството разполага с правилния екип, за да успее (умения, опит, ангажираност).

Измеримо социално въздействие:

Демонстрира, че търговските дейности ще доведат до желаното социално / екологично въздействие (Теория на промяната), с ясни показатели за въздействие, ключови индикатори за успех и цели. Доказва, че бизнесът ще допринесе за значителна промяна в проблема (трансформационна спрямо нарастваща промяна).

Потенциал за скалируемост:

Представя силна визия и демонстрира, че бизнесът има потенциал да скалира значително приходите си и социалното / екологичното въздействие.

Финанси:

Представя стабилни финансови прогнози и добре обосновано искане за финансиране от Chivas Venture (до $ 800 000), което вероятно ще бъде катализатор за значителен ръст по отношение на въздействието / приходите / клиентите.

Качество на презентацията и харизма на представителя: (само на последните етапи)

Висококачествена презентация от представителя.

17. Следните етапи ще се прилагат и ще представляват "процес на подбор", за да се изберат 3 до 5 кандидата, които да продължат за всяка държава, участваща в Местния конкурс:

Етап 1 – Процес на кандидатстване и проверка:

Заявленията ще бъдат предмет на първоначален скрининг от страна на Глобалния екип на марката и неговия независим експерт- консултант въз основа на критериите, изложени в клауза 16, и 3-5 кандидата ще бъдат избрани да продължат като финалисти, въз основа на критериите за Световния конкурс.

Етап 2 - Интервю с водещите кандидати:

Топ 3-5 участници могат да бъдат интервюирани от избраните представители на Глобалния екип на марката и неговия независим експерт – консултант по телефона, чрез видео-връзка или лично, в зависимост от местоположението им , за да се потвърди, че отговарят на всички изискуеми критерии, заложени в Член 16.

Етап 3 - Избор на "местни финалисти":

Въз основа на интервюто, заедно с цялата предварително получена информация, 3 до 5 от най-добрите участници ще бъдат избрани за финалисти в местния конкурс ("местни финалисти"). С местните финалисти ще бъде осъществена връзка по пощата, по телефона и/ или по имейл.

Етап 4 - Потвърждаване на "Местния победител":

Местните финалисти могат да бъдат интервюирани от съдиите и от избрани представители на местния организатор, чрез видео-връзка, по телефон или лично на местното събитие за финални презентации, в зависимост от местоположението им. Въз основа на интервюто или презентацията, заедно с цялата получена предварително информация, един от победителите ще бъде избран от съдиите за победител в местния конкурс ("местен победител"). Контакт с Местния победител ще се извърши по пощата, по телефона и/ или по имейл.

18. Ако определен местен финалист не отговори на уведомление, изпратено от местния организатор в рамките на определения от последния срок, или ако местният финалист не може да бъде проверен в рамките на необходимия период или ако местният финалист по друга причина не може да приеме статута си на финалист или ако представителят не може да присъства или да участва в задължително конкурсно събитие или на друго основание не отговаря на изискванията, изборът на местен финалист ще бъде отменен и може да бъде избран алтернативен местен финалист сред останалите местни финалисти, оценявани едновременно, по еднолична преценка на местния организатор.

19. Всяко заявление, което към даден момент от процеса на подбор е установено, че не отговаря напълно на настоящите местни условия или че по друг начин съдържа забранено или неподходящо съдържание, определено от местния организатор по негова собствена преценка, може да бъде дисквалифицирано. Местният организатор има право на еднолична и окончателна преценка за това кои кандидатури са допустими за участие в конкурса и няма да се приема каквато и да било кореспонденция по този въпрос.

20. Името на победителя за България ще бъде обявено най-късно до 31 януари 2020 г.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

21. Местният организатор не иска и не желае да получава поверителна или тайна информация или материал за участника. Всяка информация или материал, предоставени от Представителя, се счита за неконфиденциална информация или за данни, които не представляват тайна. Местният организатор и Глобалният организатор обаче няма да оповестяват публично финансова информация или друга чувствителна бизнес информация, която е ясно обозначена като поверителна, когато бъде представена от Представителя, без съгласието на последния.

22. Местният организатор си запазва правото да провежда допълнителни цялостни проверки на участниците, представителите и техните бизнес идеи. Това може да включва, без ограничение, граждански и наказателни съдебни досиета и полицейски досиета на кандидатите, представителите и директорите на организациите. С участието си в конкурса Представителите дават разрешение на местния организатор да извърша такива мероприятия и финансови проверки и проверки за съдимост, и ако е необходимо, ще предостави писмено разрешение, което може да се изисква с оглед извършването на проверките. Местният организатор си запазва правото по свое усмотрение да дисквалифицира всеки участник или представител, който не разреши извършването на тези цялостни проверки, или ако въз основа на резултатите от проверките местният организатор самостоятелно прецени че участникът или представителят не е подходящ за участие в конкурса, включително, но не само, защото участието на участника или представителя в конкурса може да се отрази отрицателно на местния организатор и / или на организатора или свързаните с него дружества от групата.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОПУСТИМОСТТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

23. С участието си в конкурса представителят потвърждава, че:

а) участникът (включително неговите дейности) не нарушава и няма да нарушава правата на трета страна;

б) нито представителят, нито участникът, нито някой от неговите директори или служители са били осъждани за измама, са били обявявани в несъстоятелност или са лишени от правото да действат като директор на дружество;

в) участникът и неговите директори не са извършили и няма да извършват никакви действия или бездействия, които могат или водят (по преценка на местния организатор и глобалния организатор) до увреждане на репутацията на местния организатор или глобалния организатор;

г) участникът и неговата търговска дейност спазва и към всеки един момент ще спазва Кодекса за търговските комуникации на Pernod Ricard.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

24. С участието си в конкурса представителят се съгласява с обработката на всички лични данни, които предоставя по време на процеса на кандидатстване или по време на целия конкурс, в съответствие с настоящата клауза 24. Местният организатор и, където е приложимо, Глобалният организатор ще събират и обработват (включително, за да се избегнат всякакви съмнения, споделят със своите партньорски дружества) и техния независим експерт – консултант, данните за който ще бъдат предоставени от Глобалния екип на марката Chivas. Всички лични данни, събрани като част от процеса на участие в конкурса, в съответствие с политиката за поверителност на местния организатор, публикувана на адрес https://www.chivas.com/bg-BG/legal/privacy-policy и глобалната политика за поверителност на организатора на адрес https://www.chivas.com/legal/privacy-policy. При спазване на всички предоставени маркетинговите съгласия, Местният организатор и Глобалният екип ще обработват такива лични данни само за целите на провеждането на Конкурса в съответствие с настоящите Местни условия и Глобалните условия.

25. С участието си в конкурса представителят:

а) се съгласява с обработването на всички лични данни, които предоставя по време на процеса на кандидатстване или по време на целия конкурс в съответствие с клауза 24; и

б) потвърждава, че е получил съгласието на лицата, чиито лични данни подава по време на процеса на кандидатстване или по време на конкурса.

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

26. Чрез участието си в конкурса представителите се съгласяват да спазват настоящата клауза 25, ако станат местни финалисти. Представителите се съгласяват да участват във всички разумни промоционални и рекламни дейности, които ще бъдат определени от местния организатор или от глобалния организатор за популяризиране на конкурса за рекламни, търговски и промоционални цели навсякъде по света по време на или след конкурса ("Рекламни дейности" ). Рекламните дейности биха могли да включват, но не се ограничават единствено до използването на търговското наименование, адреса, търговските марки и лога; и името, снимки, глас и / или други подобни на Представителя.

27. Никакво обезщетение (различно от пътни или други разходи, предварително одобрени от местния организатор или от глобалния организатор) няма да бъде изплащано на представителя или участника за тяхното участие в рекламните дейности и представителят няма да има право на ревизиране на Рекламните дейности.

НАГРАДАТА

28. Местният победител от България получава място за Представителя на Световния финал на The Chivas Venture, планирана да се състои между март и юли 2020г. на място, което ще бъде допълнително потвърдено. Наградата включва следното само за Представителя:

i. полети от и до България, икономична класа;

ii. 5 нощувки в хотел, избран от организатора;

iii. летищни трансфери по местоназначение до и от съответния хотел, както и необходимите трансфери до конкурсните събития през Седмицата на Световния финал на The Chivas Venture; и

v. Закуска, обяд и вечеря през седмицата на Световния финал на The Chivas Venture.

Възможно е да се предостави обучение, предложено изцяло по преценка на Местния организатор и/ или Световния организатор. Точните данни за тази възможност, ако бъде предложена, заедно с всички критерии за участие в нея и данни относно локацията и разходите ще бъдат посочени от Местния организатор или Световния организатор преди края на декември 2019г. Ако такава възможност бъде предложена, тя ще се подчинява на настоящите Местни условия.

29. По отношение на Световния финал на Chivas Venture, Местният победител трябва да заплати разходите за транспорт до и от летището в своята държава по произход, пътническа застраховка, всякакви други разходи за пътуване, които не са посочени по-горе (включително, без ограничение, такси за багаж, получаване на паспорти и визи) или разходи, които не са посочени в точка 28. Моля, имайте предвид, че всички разходи, свързани с обслужване по стаите, мини бар или други такси в хотела, ще бъдат за сметка на местния победител.

30. Всички резервации и пътни организации трябва да бъдат осъществявани посредством доставчиците, избрани от местния организатор по негова собствена преценка. Всички организации ще бъдат направени чрез туристически агент, избран от местния организатор. Датите на пътуване, след като бъдат уточнени, не се променят и не подлежат на прехвърляне. Самолетните билети не могат да бъдат връщани, прехвърляни и не са валидни за ъпгрейди.

31. Наградата не може да бъде заменена или комбинирана с друга оферта и пътуването може да не отговаря на изискванията за програмата „frequent flyer miles”. Наградата не може да бъде възложена, не подлежи на замяна или прехвърляне от местния победител.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

32. Местният и Световният организатор не носят отговорност за:

a) Записи или други съобщения, които са погрешно насочени, изгубени, забавени или повредени по време на доставянето им до или от местния организатор поради компютърна неизправност, вирус, бъг, закъснение, грешка или каквато и да е друга причина;

b) загубена, прекъсната или недостъпна мрежа, сървър, телекомуникации, Интернет доставчик (ISP), уеб сайт или други връзки;

c) компютърни хардуерни или софтуерни неизправности, повреди или трудности;

d) всяка неточна или невярна информация, независимо дали това е резултат от човешка грешка, потребители на сайта, подправяне, хакерство или от каквото и да е оборудване или програмиране, свързани с или използвани в конкурса;

e) увреждане или повреда на компютъра на представителите или на компютър на трето лице, свързани с или произтичащи от участието в конкурса или изтегляне на материали от уебсайта на Местния организатор или на Световния организатор или неговото използване; или

f) други грешки или трудности от всякакъв вид, независимо дали са човешки, механични, електронни, компютърни, мрежови, печатни, типографски или други, свързани с или отнасящи се до Глобалния Конкурс, включително, без ограничение, грешки или трудности, които могат да възникнат във връзка с администрацията на обработката на заявленията, процеса на оценяване, обявяването на победителя в полуфиналите на местния конкурс или свързани материали.

33. Местният организатор и Световният организатор си запазват правото по свое усмотрение:

а) да спрат, изменят или прекратят процеса на подбор по всяко време и по каквато и да било причина;

б) да изменят настоящите Местни условия към всеки един момент; и

в) да преустановят частично или изцяло местния конкурс, ако не може да го управляват, както е предвидено, или не може да го управляват, както е предвидено в настоящите местни условия, без това да води до непропорционално големи разходи.

34. Чрез участието си в конкурса Представителите се съгласяват, че доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство, Местният организатор, Глобалният организатор, и техния независим експерт – консултант и техните дружества - майка, филиали, дъщерни дружества и агенции за реклама и промоционални дейности, както и всички техни длъжностни лица, директори, представители и агенти (заедно наричани "освободените от отговорност страни") няма да носят никаква отговорност за и следва да бъдат обезщетени от участниците във връзка с всякаква отговорност за каквито и да било наранявания, загуби или щети от всякакъв вид, включително смърт, на лица или имущество, които са изцяло или отчасти, пряко или косвено резултат от приемането на наградата или участието в който и да е аспект на местния конкурс или на глобалния конкурс.

35. Участникът трябва да обезщети местния организатор и световния организатор за всякакви искове, отговорности, разходи и разноски, произтичащи по какъвто и да е начин от нарушаване на задълженията, гаранциите или декларациите на участника съгласно настоящите местни условия или дадени по какъвто и да е начин като част от състезанието.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

36. Местният конкурс се подчинява от законите на България, а компетентни за разрешаване на всички въпроси ще бъдат съдилищата в България.